Vivian Brantsen

De familie Brantsen hadden sinds 1844 het landgoed Wielbergen te Angerlo in bezit. Vivian Jacob Lodewijk Tom baron Brantsen werd in 1880 geboren en zou tot zijn dood in 1954 op het landgoed blijven wonen.

Vivian stond bekend als een zeer eigenzinnig man die met alles en iedereen de spot dreef. Als echte man van de leisure class had hij geen beroep, maar vulde zijn tijd met het maken van reizen en het uitgeven van verschillende boeken en een krant in eigen beheer. De krant genaamd Het Algemeen belang voor de gemeenten Angerlo en Doesburg heeft hij uitgegeven van 1923 tot aan zijn dood in 1954. De krant was ontstaan omdat Vivian een fervent schrijver was van ingezonden brieven maar deze al snel niet meer geplaatst kreeg in de reguliere bladen. In elke uitgave trekt hij fel van leer tegen alles wat hem tegenstond in de lokale gemeenschap; vooral burgemeester, wethouders en de katholieke geestelijkheid moesten het ontgelden . Ook uitte hij tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ongezouten kritiek op de Duitse bezetters.

Zijn kritiek op alles en iedereen heeft hem regelmatig moeilijkheden bezorgd. Niet alleen raakte hij hierdoor vervreemd van zijn familie, die het niet eens was met zijn uitspraken, maar hij moest in 1904 voor de rechtbank verschijnen wegens smaad.

Een van zijn uitgaves is de brochure “Liever Hottentot dan Edelgermaan. Enkele kanttekeningen op het hedendaagsch gebeuren hier te lande.”, geschreven in de herfst van 1944, uitgegeven in 1945. Vivian was fel anti-NSB en zeer anti-Duits en dat is duidelijk te lezen in het stuk. Hij gaf niet alleen af op de bezetter maar ook op familieleden die volgens hem op te goede voet leefden met de Duitsers. De opbrengst van de brochure werd overigens door Vivian Brantsen geschonken aan de wederopbouw van de Martinikerk, die tijdens de bevrijding zwaar verwoest werd.

Rond 1920 richt Vivian Brantsen de Brantsen-Stichting op die onder andere als doel heeft het ondersteunen van het protestants-christelijk leven en maatschappelijke organisaties en zorg in de Liemers. Na het overlijden van Vivian Brantsen, de laatste telg van de familie, wordt de stichting in 1954 eigenaar van het landgoed. Sinds 1964 heeft de Stichting Philadelphia Zorg het landgoed in langdurige erfpacht.

Zie ook: Brantsen familie

Vivian Brantsen

Bronnen

  • Huis Wielbergen te Angerlo (Angerlo, 2006)
  • A. Dijkhof, Landgoed en huize Wielbergen te Angerlo (Utrecht, 1997)
  • Documentatiecollectie Angerlo
  • Vivian Brantsen, “Liever Hottentot dan Edelgermaan. Enkele kanttekeningen op het hedendaagsch gebeuren hier te lande (Doesburg 1945) (bibliotheekcollectie inv. nr. 119)