Bibliotheek Duiven

Hieronder vindt u een overzicht van bibliotheekboeken die beschikbaar zijn op de studiezaal in Duiven. Let op: dit is een voorlopige catalogus en is nog in bewerking. Wilt u één of meer van onderstaande boeken raadplegen? U bent natuurlijk van harte welkom op onze studiezaal, maar u kunt van tevoren ook even contact opnemen via sald@freeler.nl.

U kunt in de lijst zoeken door op Ctrl-F te klikken of op de F3 knop op uw toetsenbord (Voor Apple de command-knop en F) en vervolgens uw zoekwoord in te typen.

 

Nummer
Auteur
Titel Ondertitel Opmerkingen Jaar
155 Weerd, Klaas de. Verbetering waterbeheersing ‘s-Gravenwaard. Deel 1 1990
156 Helmer, W., W. Overmars en G. Litjens Rivierenpark Gelderse Poort 1990
157 Frijhoff, Willem. Médecine au quotidien au pays de Clèves. Un dialogue de village en 1559. Overdruk uit: Symbole des Alltags-Alltag der Symbole. 1992
158 Frijhoff, Willem. Jakob Vallick und Johann Weyer: Kampfgenossen, Konkurrenten oder Gegner? Overdruk uit: Vom Unfug des Hexen-Processes. 1992
159 A.A.G. Bijdragen 22. Art. A.J. Schuurman. De bevolking van Duiven 1665-1795. 1979
160 Tiel Groenestege-Menssink, Ph.Th.Th. Maatschappelijke problemen in de tuinbouw-sector Groessen. 1968
296 25 jaar Jan Ligthartschool. Jubileumboekje 25 jaar jan ligthartschool 1970-1995 1995
297 Beumer, Brand. Westervoort kort. Basisgegevens van Westervoort. 1995
298 Roskam, Rembrandt. Gereformeerd Westervoort honderd jaar Gereformeerder Kerk in Westervoort. 1987
299 Archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Westervoort. 1976
300 Geschiedenis van den gewapenden inval der uitgeweeken Nederlanderen in het departement van den Rhyn in de maand september1799 Saamgesteld volgends authenticque Berichten, Notulen en Besluiten enz. Kopie. 1850
301 “De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid”, 75 jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Westervoort. 19 februari 1912-19 fevruari 1987. 1987
303 Molenaar, Peter, en Stef Tuinstra. Het Jalinck-orgel in de Hervormde kerk van Westervoort. 1994
304 Dijkvak Schans – Pley – Westervoort. Bodemonderzoek op de taluds, gericht op natuurtechnische aspecten. 1988
305 Insekten op spoorwegemplacement Westervoort. Inventarisatie 1987 – 1989. 1989
306 Inventarisatie 1987-1988 van het spoorwegemplacement te Westervoort. 1988
307 Inventarisatie 1987 van het spoorwegemplacement te Westervoort. 1987
308 726 – 1976 Westervoort 1250 jaar zelfstandige heerlijkheid. 1976
309 De Notenbalk 1960 – 1985; jubileumuitgave Jan. 1985. Off.Ver.Orgaan Alg. Zangver. “Bel Canto”Westervoort. 1985
310 Nieuwjaarsrede, uitgesproken door A. van Bastelaar, burgemeester van Westervoort, in een bijeenkomst van de gemeenteraad enz. 1969
318 Lamers, Hans. In de schoolbanken. Scholen en onderwijs in Westervoort in de twintigste eeuw. 1982
320 Westervoort zoals het was…… 1981
321 Dalen, A.G. van. Westervoort in de vaart der Nederlandse historie. + Klapper op a. Familienamen b. Aardrijkskundige namen en trefwoorden N.B. 2 delen!! 1976
323 Janssen, Dr. G.B. De brand meester 1925 – 2000. 75 jaar Steenfabrieken Korevaar. 2000
324 Dalen, A.G. van en Dr. J.B.Th Wolters. Parochie van St. Werenfried te Westervoort in de geschiedenis. 1951
326 Verslag van onderzoek naar bodemverontreiniging in de gemeente Westervoort. Hoofdrapport. 1990
327 Verslag van onderzoek naar bodemverontreiniging in de gemeente Westervoort. Bijlagenrapport 1990
329 Vrijlandt, M.A. De Hervormde Werenfried-Kerk te Westervoort. 1979
330 Kerkhoffs, Bert. Westervoort 1940 – 1945. Tussen bezetting en bevrijding. 1985
331 Grondwateroverlast in het stedelijk gebied van Westervoort. Rapport van de studiegroep wateroverlast Westervoort. 1987
332 Wind, Anne Jan, Leo Koster en jeroen Oehler. “De Pley”. Het ontwerpen van een veilige hoogwaterkering in combinatie met een onderzoek naar de mogelijkheid tot bebouwing van de Hondbroeksche Pley. 1979
333 Westervoort een dorp in beweging. Een terugblik op de groeikerntaak van 1981 tot 1988 enz. 2001
335 Kemperman, Harrie en A.H.G. Schaars. Liemers dialect in Westervoort. 1996
336 De slang en de olifant. Monument voor Fibonacci van Pjotr van Oorschot. Monument voor De Steen van Adri Verhoeven. Tekst bij de onthulling van de beelden op 24 juni 1994 in de Gemeente Westervoort, Gelderland. 1994
361 Vallick, Jacob. Tooveren, wat dat voor een werc is/wat crancheit schade ende hinder daer van comende is/ende wat remedien men daer voor doen. Kopie 1598
362 Wolfsen, Anneke. In Duiven naar school…… 1982
363 Staring, Frans. De Welvaart. Geschiedenis rondom een molen. 1985
365 Schuurman, Anton. De bevolking van Duiven in de tweede helft van de zeventiende en de gehele achttiende eeuw. Een historisch-demografische studie. Doctoraal bijvak-scriptie 1977
367 Schäffner, Bernhard. Duiven en de witte kapel deel II 1990 tot 2000, “Een nieuwe eeuw tegemoet”. 2001
368 Schäffner, Bernhard. Duiven en de witte kapel. Toegespitst op het ontstaan, de groei en het reilen en zeilen van de protestantse gemeenschap van Duiven enz. 1993
370 Dalen, A.G. van. Het kerspel Groessen door de eeuwen heen. 1953
371 ONDERZOEK naar de hoedanigheid van het GRONDWATER in de gemeente DUIVEN. 0
372 Frijhoff, J.A.J.M. Duiven in oude ansichten 1976
373 Frijhoff, J.A.J.M. Duiven in oude ansichten deel 2 1984
374 Willemsen, Joop 90 jaar Onderling Genoegen Duiven 1991
375 Duiven, een groeikern in beeld 1995
378 Herinrichting Duiven-Westervoort Landinrichtingskrant nr. 3, gemeenten: Angerlo, Duiven, Westervoort en Zevenaar 1995
379 Nijman, Tol, van, Veldhuizen, van Bijlagen Wijde Wetering, natuurlijke verbetering Lijst van bijlagen 1991
380 Nijman, Tol, van, Veldhuizen, van Wijde Wetering, natuurlijke verbetering Afstudeeropdracht I.A.H.L.-Velp, Natuur- en landschapstechniek 1991
381 Litjens, Helmer, Overmars Loowaard en Kandia Natuurontwikkeling door ontgrondende bedrijven Moorlag b.v. en Koramic Stroming, bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. 1991
422 Excelsior 60 Wilhelm Tell. Broederschap, Trouw, Dienstbaarheid. 1983
1232 Het land waarin de w.o.g. werkt gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der waterleidingmaatschappij oostelijk gelderland te doetinchem 0
2568 Wartena, R. Inventaris van het archief van de Kloeckenwaard te Westervoort Rijksarchief in Gelderland 1954
3241 Deductie voor den Volmagtiger van Zyne Hoogh Graeffelycke Ex-tie, den heere Grave tot den Bergh ende Ritbergh enz. Om te betoonen den seer groeten Schaede ende beswaeren, veroorsaeckt door het maecken van een Doorvaert uyt de Wael tot in den Rhijn door de Heerl.h.P Kopie. 1708
3359 Stukken betreffende de Westervoortse schipbrugquestie, 1763/1764. (A.R.A. collectie Fagel, supplement, inv. nr. 86). Kopie. 1764
3497 Hoogendoorn, C.J. CICM. Pionier in Mongolië. Mgr. Theodoor Rutjes. 1947
6113 Ottenhof, Humphrey. Westervoort: De gerechten. Westervoorts kookboek. Westervoortse Wondertjes, deel 1. 1999
6584 Bij de tijd. Kwartaalblad van de historische kring Westervoort. Jrg. 1 t/m 10. 1984-1993. 1993
7826 Schetsboek Duiven-Groessen-Loo. 25 jaar Historische Kring Duiven-Groessen-Loo. Jubileumuitgave. 2005
7838 Compen, Paul. De straat waar ik woon…. Verklarend Straatnamenboek van Westervoort. 2003
8021 Bruins, A.W.A. Huiseigenaren in de kadastrale gemeente Duiven van 1832 tot 1952. 2003
8473 Smit, Dr. E.J.Th.A.M.A. en Drs. J.H.F. Zweers. Fort Geldersoord. De sluis en de schans bij Westervoort. 2010
8483 Stulp, Bert. Verdwenen dorpen in Nederland. Deel 3. Oost-Nederland: Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland. 2009
9198 Bruins, A.W.A., A.M.P. Nederend-Goris en A. Vetter Nieuwgraaf bij Duiven. Van buurtschap naar bedrijventerrein. 2005
9698 Schuurman, A.J. Historische demografie: bevolkings- en gezinsgeschiedenis. Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis, deel 5. 1991
10313 Petersen, J.W. van Reizen is tol betalen. De verkeersontwikkeling in en om het gebied van Rijn en IJssel tot de Bataafse omwenteling van 1795 2002
10314-10315 Petersen, J.W. van Van Rollende rad’ren en dampend gespan Over de geschiedenis van het weg- en railverkeer in de 19e eeuw in de Liemers en de Oude-IJsselstreek, deel I en deel II 2012
10316 Petersen, J.W. van Des landmeters trots. Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel Gebonden uitgave 1974
10317 Petersen, J.W. van De waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel 1978
10318-10319 Zondervan, W.,e.a. Na honderdvijftig jaar. Schetsen uit de Lymers 1966
10320-10321 Petersen, J.W. van, en W. Zondervan Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel 1972
10322 Petersen, J.W. van Van zoete wijn en bittere medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg 1989
10323 Petersen, J.W. van De lange schoolweg. Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg 1984
10324-10325 Bruins, A.W.A. Atlas van het Ambt Liemers. 1999
10326 Jansen, B.,J. Schrijvershof en G. Willemsen Een Liemers mens; J.Th.M. Giesen streekarchivaris de Liemers en Doesburg 1973 – 1998. Een vriendenboek 1998
10327 Smit, Dr. E.J.Th.A.M.A. De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland 1795 – 1817. Gelders Historische Reeks nr. 7 1975
10328 Smit, J.B. Sporen van moderniteit De sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) Werken Gelre 61 2010
10329 Gerritsen, B. en Revell, S. Retake Arnhem Bridge An illustrated history of Kampfgruppe Knaust september – october 1944 2010
10330 Meijs, Soc. Drs. H.P.M. van der De Liemers Een verkenning van de maatschappelijke situatie 1959
10331 Kadastrale atlas Gelderland 1832; Duiven Groessen en ‘t Loo 2006
10332 Bruins, A.W.A., A.M.P. Nederend-Goris en A. Vetter Nieuwgraaf bij Duiven. Van buurtschap naar bedrijventerrein. 2005
10333 Iersel, J. van en Franken, C. Duiven, Groessen, Loo en Westervoort In vogelvlucht door de tijd 2010
10334 Ottenhof, H. en R. van den Heuvel. Een nieuwe wind. Inspiratie op z’n Liemers. 2011
10335 Gerritsen, B. e.a. Duiven Groessen Loo Uit de historie van drie Liemerse dorpen 2013
10353 Roos, Thea en Jan de Gemeentehuizen in Gelderland Van Aalten tot Zutphen 1995
10355 Peters, W.J.Th. De Loowaard. Zeven pachters en de nieuwe eigenaars. 2005
10356 Derks, drs. G.J.M. en Westerman, drs. J. “Zeldzaam goed” Cultuurhistorische analyse en beleidsaanbevelingen Gemeente Duiven In opdracht van de gemeente Duiven 2005
10357 Groot Obbink, D.J. De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Duiven – Westervoort Verkorte weergave van de resultaten van een bodemkundig/hydrologisch onderzoek met standaardprofielen ten behoeve van de eerste schatting 1996
10358 Bonte, O. en L. van der Linde. Een historische kijk op Angerlo, Giesbeek, Lathum. 2008
10359 Frijhoff, J.A.J.M. Duiven in oude ansichten 1976
10360 Frijhoff, J.A.J.M. Duiven in oude ansichten deel 2 1984
10361 Heugten, Wim en Wiro van Land van Kleef Gids door de geschiedenis, kunst, cultuur en taal van het land aan de Duitse Nederrijn 0
10365 Duiven, een groeikern in beeld 1995
10366 Evers, Th. Duizend jaar en nog wat. Het verre en nabije verleden van ‘t Loo 970 – 2000. 2003
10367 Goossen, Th.J.G. en R. van den Heuvel. Brood en Gruis. Zes eeuwen sociale zorg in Zevenaar en het ambt Liemers. 2009
10368 Peters, W. Kinderjaren op Doekenstadt te Loo 1919-1928 1999
10371 Willemsen, Joop 90 jaar Onderling Genoegen Duiven 1991
10374 Willemsen, Gerrie A.J. 140 jaar spoor langs Zevenaar. 1996
10375 F.J.W. Ons laatste halfjaar oorlog achter Arnhem-Front. Kopie. 0
10377 Duiven Post 1986-2011 25 jaar vinger aan de pols Jubileumuitgave 2011
10378 Bruins, A.W.A. Bewoningsgeschiedenis in de Liemers Havezathe – boerderij De Ploen te Duiven 2005
10379 en 11275 Bruins, A.W.A. Bewoningsgeschiedenis van het Huis Rijswijck te Groessen 2001
10380 en 11276 Bruins, A.W.A. Bewoningsgeschiedenis van de boerderij Loohorst te Duiven 2001
10381 Bruins, A.W.A. Bewoningsgeschiedenis in de Liemers Havezathe – boerderij De Magerhorst te Duiven 2003
10382 Bruins, A.W.A. Bewoningsgeschiedenis in de Liemers Boerderij Voshoeve, Huymeshofstede of Vossendel te Groessen 2005
10383 Nijenhuis, J.B. Proefboerderij “De vijf roeden” 2002
10384 Kampschreur, T.G.J. Bewoningsgeschiedenis van “Hoff Steinhovel / boerderij De Steenheuvel” aan de Dorpstraat te Groessen 2002
10387 Jonker, Th.M.J. Kapel en kerk van ‘t Loo 2012
10390 Dalen, A.G. van Buurschappen Gilden Marken De Liemers no. 22 1969
10391 Staring, Frans. De Welvaart. Geschiedenis rondom een molen. 1985
10392 Heugten, Dr. W. van De Liemers op bedevaart. Een bundel opstellen, n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Liemers-Museum te Zevenaar etc. 1989
10393 Vredenberg-Alink, dra J.J. Kaarten van Gelderland en de kwartieren Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850 1975
10394 Der kercken boeck tho Groessen Kopie 0
10397 Specifique lijst van het getall der huysen en woningen, haardsteden en vuurplaatsen, personen en paarden etc. in den kerspele Oud archief van de Overbetuwe inv. Nr. 764 Kopie 1769
10398 Duiven en Zevenaar, de ontknoping Kansen voor kwaliteit in een gebied met spoorwegen en autowegen 1998
10399 Duiven en Zevenaar, de ontknoping Kansen voor kwaliteit in een gebied met spoorwegen en autowegen. Samenvatting en conclusie 1998
10400 1948-1998 Grenswijziging Ned_Duitsl. Kopie 0
10402 Leicher, R. Op zoek naar Sint Andreas Lezing over de apostel Sint Andreas, zijn relieken en de band van de Andreaskerken in de Liemers met de wereld van de orthoxe christenen. 2008
10403 Wolfsen, Anneke. In Duiven naar school…… 1982
10405 Schetsboek Duiven-Groessen-Loo. 25 jaar Historische Kring Duiven-Groessen-Loo. Jubileumuitgave. 2005
10406 Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Westervoort Tekst en kadastrale gegevens 2009
10407 Kampschreur, T.G.J. Bewoningsgeschiedenis van “Hoff Steinhovel / boerderij De Steenheuvel” aan de Dorpstraat te Groessen 2002
10409 1250 jaar Westervoort. – 125 jaar St. Werenfridusparochie. Jubileumuitgave van De Peddel, 17e jrg. no. 3. 1976
10410 Berntzen, A. De geschiedenis van de straatnaamgeving met zijn historie van de Heerlijkheid Westervoort 2003
10411 Bij de tijd. Kwartaalblad van de historische kring Westervoort. Jrg. 11 t/m 33. 1994-2017 en evt. latere jaargangen
10412-10414 Berntzen, A. Beschrijving straten van Westervoort 3 delen: A t/m H, I t/m O, P t/m Z. 2003
10415 Berntzen, A. De havezathe van de Heerlijkheid Westervoort. Emmerik Hamerden Lentsenburg De Pol Vredenburg 0
10416 Berntzen, A. Een stukje geschiedenis van de N.H. kerk van Westervoort 2001
10417 Berntzen, A. De familie Milder aan de Rijndijk 0
10418 Berntzen, A. De geschiedenis van de Smitshof en de familie van Dijk 0
10419 Berntzen, A. Een stukje geschiedenis van enkele boerderijen en bewoners aan de Heilweg van Westervoort 0
10420 Berntzen, A. De kerk van Werenfridus te Westervoort 1999
10421 Dalen. A.G. van Westervoortse families en familienamen vervolg deel 3 Kerkblaadje van de parochie Sint Werenfried 1961
10423 Haren, L.H.H. van Westervoort en de fam. Van Wolf(v)eren 1999
10424 Janssen, dr. G.B. Fort Westervoort: een monumentaal einde Overdruk uit Genie, maandblad van de vereniging van officieren der genie, mei 1990 1990
10425 Janssen, dr. G.B. Halte Westervoort. Het fort bij de IJsselbruggen 0
10426 Berntzen, A. Westervoort en zijn bewoners in oorlogstijd 0
10427 Berntzen, A. Meester Ravenhorst en de openbare school van Westervoort 0
10428 Berntzen, A. De heerlijkheid Westervoort anno 1900 2000
10429 Berntzen, A. Wandelen door de Dorpstraat van Westervoort 2000
10430 Berntzen, A. De historie rondom het Gilde van Westervoort met zijn omgeving Waaronder: de schutterij, de burgerwacht, kaartje uit 1832, eigenaren van kavels grond, brieven van de gemeente, brieven van J.W. Lubbers, etc… 0
10431 Berntzen, A. De Empte Pol. Steenfabriek te Westervoort 0
10432 Berntzen, A. Beroepen in Westervoort vanaf 1814 tot 1832 1998
10433 Berntzen, A. De Werenfridus kerk te Westervoort in de loop der eeuwen 2000
10434 Smit, A. De oude school aan de Dorpstraat 80 v/h 54 te Westervoort 0
10440 Lieburg, F. van Het punt des tijds De ware wereld achter Knielen op een bed violen 2008
10441 Knipschild, H. Soldaten van God Nederlandse en Belgische missionarissen op missie in China in de negentiende eeuw 2008
10445 S.V. Loo 40 Jubileumboekje uitgegeven t.g.v. het 40 jarig jubileum van S.V. Loo 1985
10447 Goossen, Th.J.G. Gilde, schutterij en schutsbroeders in Duiven 0
10448 Nipsen tot Pannerden, Jhr. Mr. A.J.M. van Uit de geschiedenis van de gemene gronden te Duiven Bijdragen en mededelingen Gelre nr. 49 1949 1949
10449 Dalen, A.G. van De stichtingsacte van de St. Nicolaas’ vicarie te Duiven Bijdragen en mededelingen Gelre nr. 49 1949 1949
10451 Lansink, T. Handleiding bij het gebruik van het patentrecht als bron voor historisch onderzoek Hoofdstuk van doctoraalscriptie “Kleine zelfstandigen in Zevenaar 1878-1886” 1980
10452 Faludi, prof. dr. A. e.a. De groeikernen als hoekstenen van de Nederlandse ruimtelijke planningdoctrine 1990
10454 Kerk kijken in de Liemers Expositie “Het is niet alles goud wat er blinkt. Religieus erfgoed in de Liemers” in het Liemers Museum 2005
10455 Kerkgebouwen in de Liemers 2005
10456 Erhart, F. De Loowaard in beweging 0
10460 60 jaar Excelsior en Schutterij Wilhelm Tell 1983
10464 Hooyman, J. De onvergetelijk deken Mgr. Th. Brouwer pastoor van St. Walburgis in Arnhem 1848-1873 1972
10465 Bijzonder regionaal welzijnsbeleid in het ruilverkavelingsgebied “De Bevermeer” 1974
10469 Heugten, W. van Het ontstaan van de gemeentelijke structuur in de Liemers in de Franse tijd Kopie 0
10470 Bruins, B. De verdwenen buurtschap Leuven Kopie 0
10471 Dalen, A.G. van De stichtingsacte van de St. Nicolaas’ vicarie te Duiven Bijdragen en Mededelingen Gelre deel XLIX 1949 Kopie 1949
10472 Staat der parochie van den H. Antonius Abt te ‘t Loo begonnen in ‘t jaar 1871 Vooraf gegaan door een index op familienamen door Th.M.J. Jonker 2003
10473 Intergemeentelijk struktuurplan Duiven-Westervoort 1971
10474 Erfgoed van de oorlog. De oogst van het programma 2010
10476 Kleinpenning, Dr. G.L.M. Vijf eeuwen handel en wandel van de familie Kleinpenning 1510-2001. Een familiegeschiedenis. 2001
10477 Schaftlein, G. Chronik van Dick und andersnamige Verzweigungen. Linie: Groessen-NL – Duisburg-D. Versuch der Geschichts-Beschreibung einer Familie uber 325 Jahre 2002
10478 Bosch, D. ten Eerste aanzet tot een genealogie ten Bosch Vierakker, Zutphen, Lathum. Levens bij de Ijssel 2012
10479 Wigman-Willemsen, R. Stamboom Theodorus Moorman Supplement van de stamboom Theodorus Moorman bij het Genealogisch album van F.X. Moorman, Valkenswaard 1650-2000 2002
10480 Spaan, M.E.A.J. Genealogie Spaens – Spaen – Spaan. Een familiegeschiedenis in documenten. 2008
11108 Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Duiven, Groessen en ‘t Loo Tekstboek + kaarten 2006
11130 Kemperman, H. Westervoort en de oeververbindingen. 1978
11138 M.C. Thijssen In Memoriam. Aan den Zeer Eerwaarden Heer Joannes Theodorus Vaalman Eersten Pastoor van Westervoort Kopie 1899
11139 Th.J. Keultjes Geschiedenis Westervoort. Artikelen uit het weekblad “De Peddel” van de Parochiegemeenschap Westervoort, 2e jaargang 1961, geschreven door A.G. vn Dalen 1993
11140 Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Westervoort Tekst en Kadastrale gegevens Met losse kaarten 2009
11141 Inwoners van Westervoort vanaf 1839 tot 1940 op straat en huisnummer
11231 Blo, Th.A. Pastoor Smals Pentekeningen van Th. Beening Pr. 1951
11273 Kemperman, H. Over de IJssel bij Westervoort Veren, ponten, schipbruggen, noodbruggen, verkeersbruggen, spoorbruggen en een fietsbrug 1984
11277 Derks, drs. G.J.M. en Westerman, drs. J. “Zeldzaam goed” Cultuurhistorische analyse en beleidsaanbevelingen Gemeente Duiven In opdracht van de gemeente Duiven 2005
11345 Stevens, Henk De molens en maalderijen van Westervoort 2016
11391 Goedhart, M. De behoefte aan accommodatie voor het verenigingsleven in het dorp Groessen 1975
11392 Arents, Rutger Van grens tot kust 1983
11393 Dalen, A.G. van Schenkenschans – Het Goed de Noteboom – Het Goed Rijnegge. De Liemers nr. 27 1971
11394 Dalen, A.G. van Uit de kerkgeschiedenis van Westervoort. De Liemers nr. 13 1966
11469 Schuurman, Anton De bevolking van Duiven in de tweede helft van de zeventiende en de gehele achttiende eeuw. Een historisch-demografische studie Doctoraal-scriptie 1977