Bibliotheek Zevenaar

Hieronder vindt u een overzicht van bibliotheekboeken die beschikbaar zijn op de studiezaal in Zevenaar. Let op: dit is een voorlopige catalogus en is nog in bewerking. Wilt u één of meer van onderstaande boeken raadplegen? U bent natuurlijk van harte welkom op onze studiezaal, maar u kunt van tevoren ook even contact opnemen via sald@freeler.nl.

U kunt in de lijst zoeken door op Ctrl-F te klikken of op de F3 knop op uw toetsenbord (Voor Apple de command-knop en F) en vervolgens uw zoekwoord in te typen.

 

Nummer
Auteur
Titel Ondertitel Opmerkingen Jaar
97 Schimmelpenninck van der Oije, Baron Drs. C.O.A. Bijdrage tot een genealogie van het geslacht van Rheden/van Baer en het geslacht van Lathum tot circa 1400. Herz. Uitgave artikel in Bijdr. en Meded. Ver. “Gelre”. 1971
98 Streefkerk, C. en S. Faber. Ter recognitie. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Overdruk artikel R.C. Hol. 1987
99 “Recreatieplan Rhederlaag”. 1970
100 Berntzen, A. Nederlandse Hervormde Begraafplaats Lathum. 1999
101 Dagboek Pastoor Slinger, Giesbeek 1904. 0
102 Feestnummer van het Benedictijns Tijdschrift, bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de St.Paulus-Abdij te…. 1957
103 R., W. v. Van oude tijden. 1922
105 Hol, R.C. Malder-malderzaadsgelijk. Dijkplicht van de Baarbroekse dijk onder Angerlo, anno 1480. Overdruk uit het Nederlandse Archievenblad 1980
107 Breukelaar, G.J. Lathum in oude ansichten. 1986
115 Heeckeren van Kell, J.D.C. van De praerogatieven der kroon. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht 1878
118 Beumer, B.J.M. Honderd jaar Eendracht maakt Macht Giesbeek. 1993
121 Herinneringen bij het gouden priesterfeest van den zeereerw. Heer R. Slinger, pastoor van de parochie “St. Martinus” Giesbeek Origineel 1936
123 Hol, R.C. Het dijkcollege van de Baarbroekse dijk onder Angerlo. Een onderzoek naar de waterstaatkundige organisatie in het Kleefs-Gelderse grensgebied ten zuiden van Doesburg in de vijftiende, de zestiende en de ze Doctoraalscriptie 1979
124 Dijkhof, Anja. Stageverslag van het historisch onderzoek naar de geschiedenis van landgoed en huize Wielbergen te Angerlo vanaf de aanleg en 1997
125 Gemeenteprofiel Angerlo. Lokaal Economische Rapportage 1994 1994
130 Janssen, Drs. G.B. Steenfabriek “De Bahrsche Pol” in honderd jaar (1882-1982). Onbeschadigd 1982
131 Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig van de landelijke protestants-christelijke stichting Philadelphia Tehuizen 1961- 1986
133 De strijd om de kerkegoederen te Lathum in het eind der vorige en het begin van deze eeuw. Kopiën van een artikel 0
169 Janssen, Dr. Ben. Korte geschiedenissen van de Hervormde Gemeenten op het Gelders Eiland. 0
198 Breuking, J.H. en G.B. Janssen Kerk en kermis te Herwen en Aerdt Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van: Parochie “St. Martinus”te Herwen en Aerdt, Schuttersgilde “Eensgezindheid”te Aerdt etc. 1980
203 Janssen, G.B. Naar een nieuwe basis. Bouwstenen van twee eeuwen Rooms-Katholiek onderwijs te Lobith-Tolkamer etc. 1974
244 Haggenburg, L. Het dorp Pannerden. Historische schets. 1931
257 Jansen, Hein en Annie Senhorst-Segers. Niet vergeten……Giesbeek 1910-1940. Herinneringen aan de oude buurt rond de kerk van Giesbeek. 1983
258 Linde, Leo van der en Jan-Willem Weiss. Een kijk op Angerlo, Giesbeek, Lathum. 1990
382 Brantsen, Vivian De puntjes op enkele i’s Liever Hottentot dan Edelgermaan(119) 1946
383 Dorrestijn, C. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk te Lathum ter gelegenheid van de restauratie van de Ned. Hervormde Kerk te Lathum 1985
385 Angerlo. Angerlo, Giesbeek, lathum. Bahr, Bevermeer, Bingerden Gelderland in proza, poëzie en prenten. Stichting Beeldende Kunst Gelderland 1989
386 25 jaar W.S.V. Giesbeek 1994
420 Witjes, H. Herinneringen aan de evacuatie van Giesbeek. 1994
421 Aalders, J.J.A. De geschiedenis van de St. Martinusparochie te Lathum en Giesbeek. 1955
499 Bruins, A.W.A. Buurtschap Grieth te Zevenaar Bewoningsgeschiedenis in het Kerspel Oud-Zevenaar deel 3 Uitgave onder auspiciën van het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg, mogelijk gemaakt door de gemeente Zevenaar 2001
671 Overleven in de Tweede Wereldoorlog. In Angerlo, Doesburg, Hummelo en Keppel 1995
916 Baron Brantsen, Vivian Van Politieke Delinquenten en het meten met twee maten 1947
917 Baron Brantsen, Vivian Liever Hottentot dan Edelgermaan enkele kantteekeningen op het hedendaagsch gebeuren hier te lande 1944
920 Catalogus van eene buitengewoon belangrijke verzameling manuscripten en autographen, van Geschied- en Staatkundig Belang. Nagelaten door Wijlen Den Hoog Welgeboren Heere Mr. R.W.J. Baron van Pabst van Bingerden 1842
921 ‘Verhandeling over den invloed der kruisvaarten. Op den toestand, van de burgermaatschappij in ons Vaderland Ter beantwoording eener Prijsvrage door het Utrechtsche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Voorgesteld door R.W.J. van Pabst tot Bingerden 0
1263 Harenberg, Jan Geneugten van het buitenleven Landhuizen in Oost-Gelderland 2003
1282 De Gelderse Poort, Ontwikkelingsvisie. 1994
1283 De Gelderse Poort, Ontwikkelingsvisie. Losse kaarten. 1994
1284 De Gelderse Poort, Ontwikkelingsvisie. Bevat losse kaarten. 1995
1285 Toekomst voor de natuur in de Gelderse Poort. Ecologische evaluatie van de Gelderse Poort in Duitsland en Nederland. 1994
1286 Ganzenbeheersplan Gelderse Poort. Fase 1.: Inventarisatie. 1995
1287 Ganzenbeheersplan Gelderse Poort. Fase 2.: Visievorming. 1995
2325 Roessingh, W.L.A. Het archief van het geslacht Heldring en aanverwante geslachten 1650-1953 Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling Blz, 8 e,v, Predikant te Zevenaar / Watersnood 1799 1977
2415 Wartena, R. Het archief van de familie Brantsen Rijksarchief in Gelderland 1966
2459 Gebundelde inventarissen van het archief van het Huis Aerdt en het archief van de familie van Hugenpoth tot Aerdt Gelderse Inventarissen-Reeks no. 13 1979
2569 Lennep, M.J. van Inventaris van het Huisarchief Poelwijk 1950
3477 Heldring, O.G. Leven en arbeid. Verscheidenheden. 1881
3478 Heldring, O.G. Leven en arbeid. Verscheidenheden. 1881
3678 Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland. 1995
3749 Extracten uyt de Resolutiën van de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, in haer Edele Groot Mog.>> Vergaderinge genomen op: 24 october 1705 t/m 13 november 1749. Origineel met kaarten van 1744. 1749
5491 Brink, Paul van den. “In een opslag van het oog”. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754. 1998
6100 Bonte, O., L. van der Linde en J.W. Weiss. Een andere kijk op Angerlo, Giesbeek, Lathum. 2003
6192 Rutten, G. De jeugdherinneringen van Gait uut ‘t Veld. Kopie. 2004
6290 Huis Wielbergen te Angerlo. Uitgave t.g.v. de opening van Hernieuwd Wielbergen. 2006
6901 Kreynck. Verpondingen Bronckhorst, Silvolde, Baer en Lathum, Mallum en Recken. Cohieren kwartier Zutphen 1640 – 1650. Transcriptie, tekstverwerking, layout en indexering S. Stroet. 1993
7771 Cleverens, R.W.A.M. Het geslacht van Heeckeren, van Heeckeren van Kell, van Heeckeren van Wassenaer. Ruurlo, Bingerden, Twickel, Dieren, De Wiersse, Rhederoord. 1988
8029 Eck, J. van, K. van der Hoek en J.W. van Petersen Kadastrale atlas Angerlo. Kadastrale Atlas Gelderland 1832, afl. Angerlo. Bevat 11 losse kaarten. 2000
8030 Eck, J. van, K. van der Hoek en J.W. van Petersen. Kadastrale atlas Bahr en Lathum. Kadastrale Atlas Gelderland 1832, afl. Bahr en Lathum. Bevat 10 losse kaarten. 2000
8036 Nijenhuis-ten Arve, Wilma. Het landgoed Bingerden, een cultuurlandschap van betekenis. (copie) Deel 1 : Onderzoek. Afstudeerproject Kath. Universiteit Nijmegen. 1999
8037 Nijenhuis-ten Arve, Wilma. Het landgoed Bingerden, een cultuurlandschap van betekenis. (copie) Deel 2 : Bijlagen. Afstudeerproject Kath. Universiteit Nijmegen. 1999
8059-8070 Millings Jaarboek 1996-2007. Deel 1-12. 1996-2007
8497 Bonte, O. en L. van der Linde. Angerlo 1811 – 2005 en toch onvergetelijk. 2004
8965 Dijk, L. van. Scriptie L. van Dijk betreffende dwangarbeid in Zevenaar (graven) en operatie Market Garden. 0
8970 Roos, Thea en Jan de. Gemeentehuizen in Gelderland. Van Aalten tot Zutphen. Werken, uitgegeven door Gelre, no. 46. 1995
9373 Millings Jaarboek 2010. 2010
9496 Schrijvershof, J., J.M. Francken-Bakker en J.enz.. Jonkheer Meester Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen tot Pannerden. Burgemeester van Sevenaar 1844 – 1870. 1996
9497 Nispen tot Pannerden, Jhr. Mr. A.J.M. van. Historisch-juridisch rapport over de rechtspositie van de gronden in de gemeente Zevenaar, welke in de regel …enz. Uitgebracht aan de Raad van de Gemeente Zevenaar in opdracht van de Comm. tot onderzoek naar de rechtspositie van voornoemde gronden. 0
9498 Erfgoed van de Oorlog. De oogst van het programma. 2010
9501 Besten, Leen den. Historie van de ontmoetingskerk te Zevenaar. 2006
9504 Onder de rook van Turmac te Zevenaar. De betekenis van de Turmac sigarettenfabriek voor Zevenaar en de Liemers. 2005
9505 Maria Koninginkerk Zevenaar 1960-2001. Eindred. Dr. B. Janssen. 2001
9509 De Liemers van Nol Tinneveld. Historische aantekeningen. Red. John Thoben. 1984
9512 Reuter, Ir. K.N. en Ir. J.J. Kouwe. De landbouwwaterhuishouding in de provincie Gelderland. Rapport nr. 6 van de comm. onderz. landbouwwaterhuish. Ned. Bevat 3 losse kaarten. 1958
9514 De Nederlands-Duitse overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking. 1993
9515 Tinneveld, A. Vertellers uit de Liemers. Speciale dubbel-uitgave van Neerlands Volksleven. 1976
9518 Petersen, J.W. van en W. Zondervan. Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel. 1972
9519 Petersen, J.W. van en W. Zondervan. Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel. 1972
9520 Ottenhof, H. en R. van den Heuvel. Een nieuwe wind. Inspiratie op z’n Liemers. 2011
9521 Wessels, W. Lijdensmeditaties. 1908
9522 Visscher, H.J.J.D. Babberich, Gilde Sint-Jan, Harmonie Sint-Franciscus, Drumband Sint-Jan en De Schuumneuzen. 1984
9523 Petersen, J.W. van en J.Th.M. Giesen. ABC van oud Wehl. Grepen uit de geschiedenis van heerlijkheid en gemeente. Jubileumuitgave. 1987
9524 Bevrijding & wederopbouw. Naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland. Jubileumuitgave. 2010
9526 Akkermans, A.J.M. Museum in Havezathenland. 10 jaar Liemers Museum. Jubileumuitgave. 1991
9530 Hagen, M.B.L. van. “Investeren in onderwijs”. 25 jaar R.K. Mavoschool “St. Maarten” – Lobith. Jubileumuitgave. 1984
9531 Drenth, D.H., H.C.L. Lucas en E.H. Oude Weenink. Zevenaar: een toekomstperspectief. Twee mogelijke bevolkingsontwikkelingen en de gevolgen voor de voorzieningen in Zevenaar. 1990
9532 Gorkum, F.A.M. van. 25 jaar gecoördineerd ouderenwerk in Zevenaar. 1971 – 1996. Jubileumuitgave. 1996
9533 Akkermans, J. De Pelgrom van Karel Hendrik Pelgrom van Enghuizen. Bij het afscheid van Zuster Placida. 1986
9538 Wahlen, F.J. Ons laatste halfjaar oorlog achter Arnhem-Front. 1945
9539 Kam, W. de. Een maand arbeidsinzet in Zevenaar en omstreken. Kopie . 1945
9541 Na honderdvijftig jaar. Schetsen uit de Lymers. 1966
9543 Ottenhof, H. en R. van den Heuvel. Gelders Glorie. 100 oude en nieuwe culinaire streekproducten uit Gelderland. Deel 1. 2008
9548 Rosenkranz, Marcus. Emmerich für Kinder. Schriftenreihe zur Stadtgeschichte, Band 25. 2005
9550 Groot, I. de. Wat de oorlog bracht over Zevenaar 1940 – 1945. Herdruk van de eerste uitgave in 1947. 1985
9554 Schetsboek Duiven-Groessen-Loo. 25 jaar Historische Kring Duiven-Groessen-Loo. 2005
9555 Turmac/Zevenaar Fotokollektie. Jubileumuitgave. 1980
9556 Vos, J.G. Tussen Elten en Urk. Jubileumuitgave 80 jr. Gilsing bv. 1978
9557 Goossen, Th.J.G. en R. van den Heuvel. Waar mensen zijn, is handel. Geschiedenis van de kermissen, processies en markten in de gemeente Zevenaar. 2002
9558 Clarissen-capucinessen in Nederland. De kloosters te Mechelen en Babberich. 1986
9559 Stevens, H.W.B. 100 jaar bankieren in Didam. Van Boerenleenbank naar Rabobank. Jubileumuitgave. 1997
9560 Zevenaar, stad in de Liemers. Eindred. I. Dubbeldam-Nieuwenhuijse en J. Zwiers. 1978
9562 Hendriksen, Mieke. Liemerse onthullingen. 1981
9563 Hentenaar, G., H. Herstel en B. Janssen. Tien jaar Probusclub De Liemers.(1993 – 2003). 2003
9565 Peelen, Trudy. De waterlelie. Gedichtenbundel. 0
9566 Drie tot de derde. Triogedichten. Gedichtenbundel van het Liemers Trio. 2001
9567 Welman, Thea. Kerken kijken in de Liemers 2005. 2005
9568 Welman, Thea. Kerkgebouwen in de Liemers. 2005
9569 Gemeentehuis Zevenaar. Ca. 1983. 0
9571 Heuvel, Rien van den. De pijn van de Betuwelijn. Gevolgen van de Betuweroute voor mensen en land in Gelderland. Gelders Goud Reeks, nr. 3. 1998
9572 Hendriks, Ab. 1998 Paljas 33 jaar. Carnaval in Zevenaar. Jubileumuitgave. 1998
9573 Veertig jaar muziek in Oud-Zevenaar. Programmaboekje bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Harmonie Sint-Martinus. Jubileumuitgave. 1985
9574 Zakboekje van Willemsen, Bartholomeus, miliciën. 1879
9577 Jonker, Th.M.J. Lijst van interne leerlingen van het Instituut Geubbels, een jongenskostschool te Duiven 1892 – 1944. 1997
9578 Biermans-van Dongen, M.P.J. en W.F.W.M. van Heugte Instituut Geubbels, een jongenskostschool te Duiven 1892 -1944. Een bundel herinneringen. Met tekstbijdragen van Jos Perry en Th.M.J. Jonker. 1997
9579 Schrijvershof, J. Spiegel der Historie. Uit de geschiedenis van de Nederlands Hervormde Gemeente Zevenaar. 1989
9580 De Liemers op bedevaart. Een bundel opstellen, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Liemers Museum te Zevenaar van 10 sept. tot 22 okt. 1989. Red. Dr. W. van Heugten. 1989
9581 Het Oosten. Poëzietijdschrift. Jaargang 1, nr. 1. 1990
9582 Nacht van de poëzie. Nr. 1. Eerste nacht. 0
9583-9585 Dichterbij. Literatuur van inwoners uit de gemeente Zevenaar. 1980
9586-9589 Schrijvend over vrijheid. Literatuur van inwoners uit de gemeente Zevenaar. 1981
9590-9591 Ter plaatse. Literatuur van inwoners uit de gemeente Zevenaar. 1982
9592 Gerritsen, C.E.F. Kegelpraat. 100 jaar KC De Lijmers. 1987
9593 Willemsen, Eef. ‘t Is waor gebeurd…..mien bruur kan getuuge. Deel 2. 2000
9594 Buiting, Eddy. Daar komen de schutters van Didam. Historie en achtergronden van plaatselijke folklore. 1998
9595-9596 Dijkhuizen. Monumentendag 2001. 2002
9597 Algemeen reglement voor de Parochiële Kerkbesturen in het Aartsbisdom van Utrecht. Met een aanhangsel bevattende eenige nadere bepalingen. 1908
9599 Pastor van Doorn 40 jaar priester. Van De Bilt tot de Liemers…. Gezamenlijke jubileumuitgave van “Rondom St. Martinus” en “De Babborga”. 1997
9600 600 Jahre Kirche zum St. Antonius, Abbas, auf dem Hau 1378 – 1978. 1978
9602 Staring, Frans. Van bosmark tot kerkdorp, 75 jaar Nieuw-Dijk. 1986
9603 Oaver Diem. Jaarboek van de Oudheidkundige Vereniging Didam. Jaargang 2005, nr. 20. 2005
9604 Klaassen, M.H.G. Verhalen uit het land van Bergh. Hessenreeks, deel 5. 1984
9605 Willemsen, Eef. ‘t Is waor gebeurd…..mien bruur kan getuuge. Diemse volksverhalen. Deel 1. 0
9606 Heuvel, Rien van den. De Pelgrom in het hart van Zevenaar. 1998
9607 Terhorst, Tim. Als wir bei Holland kamen…… Elten unter niederländischer Auftragsverwaltung 1949 – 1963. Vorträge zum Karl-Heinz-Tekath-Förderpreis 2008. 2008
9610 Nispen, C.E.J.F. van. Specimen Juridicum Inaugurale. Origineel zonder kaft. 1828
9621 Janssen, Dr. G.B. Grenzeloos actief – Grenzenlos Aktiv. “Liemers-Niederrhein”, Duits-Nederlandse vereniging voor culturele grenscontacten (1965 – 2004). 2004
9622 Ranke, Leopold von. Preussische Geschichte. Deel 1 + 2. 0
9634 Kam, W. de. Een maand arbeidsinzet in Zevenaar en omstreken. 1945
9636 Fürtjes-Egbers, Martha. Die Mühlen und ihre Geschichte. In der Landschaft der Düffel(t) und der Umgebung. 1996
9638 Klein, August. Die Personalpolitik der Hohenzollernmonarchie bei der Kölner Regierung. Ein Beitrag zur preussischen Personalpolitik am Rhein. Veröffentl. des Hist. Vereins für den Niederrhein insbesondere das alte Erzbistum Köln, nr. 10. 1967
9641 Flink, Klaus. Kleve im 17. Jahrhundert. Studien und Quellen, 3. Teil (1667 – 1688). Klever Archiv, Band 2. Bevat losse bijlage. 1980
9642 Ennen, Edith u. Klaus Flink. Soziale und wirtschaftliche Bindungen im Mittelalter am Niederrhein. Referate der 1. Niederrhein-Tagung des Arbeitskreises niederrheinischer Kommunalarchivare (10.-11. Oktober 1980 in Kleve). Klever Archiv, Band 3. 1981
9643 Meuthen, Erich. Stift und Stadt am Niederrhein. Referate der 3. Niederrhein-Tagung des Arbeitskreises niederrheinischer Kommunalarchivare (30. Sept. bis 1. Okt, 1983 in Emmerich-Borghees). Klever Archiv, Band 5. Bevat 2 losse bijlagen. 1984
9644 Schleidgen, Wolf-Rüdiger. Das Kopiar der Grafen von Kleve. Klever Archiv, Band 6. 1986
9645 Gorissen, Friedrich. Das Memorienbuch des Stiftes Kleve. Klever Archiv, Band 7. 1987
9646 Flink, Klaus. Klevische Städteprivilegien (1241 – 1609). Klever Archiv, Band 8. 1989
9647 Flink, Klaus u. Wilhelm Janssen. Grundherrschaft und Stadtentstehung am Niederrhein. Referate der 6. Niederrhein-Tagung des Arbeitskreises niederrheinischer Kommunalachivare für Regionalgeschichte (24.-25. Februar 1989 in Kleve). Klever Archiv, Band 9. 1989
9648 Schleidgen, Wolf-Rüdiger. Die ältesten Klever Stadtrechtshandschriften. Klever Archiv, Band 10. 1990
9649 Flink, Klaus. Das Stadtrecht von Cleve. Klever Archiv, Band 11. Bevat 4 losse bijlagen. 1991
9650 Henning, Hansjoachim. Beiträge zur Geschichte der Stadt Kleve im 20. Jahrhundert. Klever Archiv, Band 12. 1991
9651 Scheler, Dieter. Die Goldene Rose des Herzogs Johann von Kleve. Klever Archiv, Band 13. 1992
9652 Flink, Klaus u. Wilhelm Janssen. Territorium und Residenz am Niederrhein. Referate der 7. Niederrhein-Tagung des Arbeitskreises nierderrheinischer Kommunalarchivare für Regionalgeschichte 25.-26. September 1992 in Kleve). Klever Archiv, Band 14. 1993
9653 Diestelkamp, Bernhard u. Klaus Flink. Der Oberhof Kleve und seine Schöffensprüche. Klever Archiv, Band 15. Bevat 1 losse bijlage. 1994
9655 We “stingen” toen niet sterk. Arbeiders in de Liemers tussen 1900 en 1940. 1981
9657 Tinneveld, A. Kent u ze nog…..de Diemsen. 1973
9658 Jaarboek 1996 van de Familie Keultjes, 1997
9661 Lucassen, Lenie. ‘k Bun d’r heaveg aan gehech. 1996
9663 Van “Steenhouwerij” 1946…….tot “Natuursteenbedrijf” 1996……….. Uitgegeven ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de nieuwbouw van “Ariës Natuursteen b.v.”. 1996
9664 Kooger, Hans. 44 Gedichten. Verlangen naar Shambhala. 1992
9670 Thomas, Fred. Praeses van Nispen en zijn werk. 1936
9671 Parochies van de Oude Liemers. Zevenaar, Oud-Zevenaar, Babberich, Duiven, Groessen, ‘t Loo. 0
9672 Heinrich, Gerd. Geschichte Preussens. Staat und Dynastie. Ullstein Sachbuch Nr. 34216 1984
9679 Das Stadtarchiv Emmerich. 1975
9680 Koenders, J., H. Wenting en B. Gesthuizen. Karnavalsvereniging “De Nachtuulen”. 33 jaar aktief in Oud-Zevenaar 1958 – 1991. 1991
9681 Tomas, H.P.L. De Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 1991
9682 Ter plaatse. Literatuur van inwoners uit de gemeente Zevenaar. 1982
9683 Dalen, A.G. van. Gilden en schutterijen in de graafschap Bergh. Een stuk sociale geschiedenis in een landelijke Gelderse gemeente (Bergh en omgeving). Bevat 2 losse kaarten. 1971
9686 75 jaar Woningbouwvereniging Angerlo, 1911 – 1986. Jubileumuitgave. 1986
9688 Pannerden. Een greep uit historische gegevens van de gemeente Pannerden, in het bijzonder over de jaren 1879 en 1929. 1984
9693 Roos, Dieter. Die Trajektlinie Zevenaar – Elten – Welle – Spyck – Griethausen – Kleve. 1983
9694 De hertogelijke wind- en rosmolen buiten Zevenaar. 1970
9697 Richter, Kurt. Wanderwege durch das Klever Land und einige Nachbargebiete. Bevat 1 losse kaart. 0
9699-9700 Liemers Leesboek 1992. 1992
9701 Liemers lachen 1993. Liemers-Leesboek-reeks no. 2. 1993
9702 Heuvel, Rien van den. Liemerse Loebassen. Sterke verhalen. Liemers-Leesboek-reeks no. 4. 1994
9703 Heuvel, Rien van den. De Liemers. Land vol verhalen. 2006
9704-9705 Arends, A.J. De Zevenaarse brandweer vroeger en nu. Uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe brandweergarage op 30 oktober 1976. 1976
9706 Visscher, H.J.J.D. Honderd jaar Capucijnen in de Liemers. Een geschiedenis van klooster en kerk te Babberich, 1885 – 1985, in twee delen. Deel 1 : Het klooster. 1985
9708 Petri, Wolfgang. Die reformierten klevischen Synoden im 17. Jahrhundert. Band 2. 1649 – 1672. Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte, Band 59. 1979
9709 Petri, Wolfgang. Die reformierten klevischen Synoden im 17. Jahrhundert. Band 3. 1673 – 1700. Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte, Band 65. 1981
9710 Registers der stucken, begrepen in alle delen des Groot Gelderschen Placaet-Boecks. Origineel. 1740
9713 Teschenmacher, Werner. Annales ecclesiastici. 1962
9714 Gelderland 1900 – 2000. Eindredactie: Dolly Verhoeven. Bevat dvd. 2006
9717 Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik.(België). Derde reeks. Jubileumuitgave. 1986
9719 Woude, Johan van der. De erfdochter. Roman. 0
9722 Gorkum, Frans A.M. van. Nat van het veld. Zestig jaar Babberichs voetbal. 1990
9726 Groot, Harry de, en Jan Biezenaar. Rijn- en binnenvaart in beeld. Nederland – Duitsland 1935 – ‘ 65. 1988
9729 Dalen, A.G. van. Gelderse historie in de Liemers. Eerste deel. Dl. 1. 1971
9730 Dalen, A.G. van. De Liemers. “De Liemers” no. 1 t/m 18. 1966 – 1968. 1968
9731 Dalen, A.G. van. De Liemers. “De Liemers” no. 19 t/m 36. 1968 – 1975. 1975
9732 Dalen, A.G. van. Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal. Uit de geschiedenis van Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt. 1972
9736 Grenslandontmoetingen – Grenzlandbegegnungen Nr. 6. 1986
9737 Tinneveld, A. Anderhalve eeuw brandpreventie en brandblussing in Didam. 1975
9738 Staring, Frans. De Welvaart. Geschiedenis rondom een molen. Jubileumuitgave. 1985
9742 Kerkhoffs, Bert. Zevenaar 500. Terug in de geschiedenis. Jubileumuitgave Zevenaar 500 jr. stad. 1987
9743 Maria Koninginkerk Zevenaar 1960 – 2001. Eindred. B. Janssen. 2001
9745 Zondervan, W. De vroegere raadhuizen te Zevenaar. 1959
9748 Willemsen, Gerrie A.J. Ooyse School 1898 – 1998. Jubileumuitgave. CVZ nr. 1. 1998
9749 Goossen, Theo, Ab Hendriks en Wilfried Stevens. St. Martinusschool Oud-Zevenaar. Uitgebracht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de St. Martinusschool. 1996
9751 Geschiedenis van de Clarissen en hare aanverwante orde te Amsterdam. Bijeenverzameld. 1925
9753 Officieele gegevens omtrent hotels, logementen, restaurants en café-restaurants in Nederland. Uitgave van het rijksbureau voor het hotel-, café, restaurant- en pensionbedrijf. No. 1. 1941
9754 Officieele gegevens omtrent hotels, logementen, restaurants en café-restaurants in Nederland. Uitgave van het rijksbureau voor het hotel-, café, restaurant- en pensionbedrijf. No. 2. 1942
9755 Gruting, R.R.A. van. Lotgevallen van relieken van H. Oswald en H. Eusebius uit het bezit van apostolisch-vicaris Sasbout Vosmeer. Overdruk uit: Bijdragen en Mededelingen deel LXXXIII van Vereniging Gelre. 1992
9756 Bik, J. Turmac/Zevenaar Fotokollektie. 1980
9757 Een Liemers Mens. J.Th.M.Giesen, streekarchivaris de Liemers en Doesburg 1973 – 1998. Een vriendenboek. 1998
9758-9759 Na honderdvijftig jaar. Schetsen uit de Lymers. 1966
9762 ABTB. Reünie Onderwijs ABTB oktober 1994. 1994
9763 Janssen, Dr. G.B. Provinciaal Kruiswerk in Gelderland. 1991
9764 Petersen, J.W. van. De waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel. 1978
9765 Janssen, Dr. G.B. Twee eeuwen Gelderse bakstenen. De baksteenfabricage in Gelderland in de negentiende en twintigste eeuw. 2008
9766 Wartena, R. En ik ging op vergulde trippen. Godefridus Franciscus Baron van Hugenpoth. Kopie uit ex. nr. 232. 1965
9767 Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik. Uitgave naar aanleiding van de herdenking van 1000 jaar marktrecht te Lennik. 1978
9768 Kerkhoffs, Bert. Zevenaar 500. Terug in de geschiedenis. 1987
9769 Alst, Th. van en B. Gesthuizen. Carnavalsvereniging de Toetenburgers. Jubileumuitgave 33-jarig bestaan. 1992
9770 Visscher, H.J.J.D. Zestig jaar Andreas. Van Uitgebreid Lager Onderwijs naar Algemeen Voortgezet Onderwijs. 1981
9772 Heugten, W.F.W.M. St. Martinuskerk van Oud-Zevenaar. Jubileumuitgave. Met een bijdrage van Th.J.G. Goossen. Bevat losse bijlage. 1997
9773 Jongboer, C.M. en A.M. Seebregts. Centrale Douane Post Zevenaar 1963 – 1988. Jubileumuitgave. 1988
9774 Kooger, Hans. De Joodse gemeenschap van Zevenaar. De Liemers, No. 34. 1974
9775 Zondervan, W. De vroegere raadhuizen te Zevenaar. 1959
9776 Jansen, Ben en Theo Keultjes. Rondom de Doelen in Zevenaar. Drie eeuwen bouwen, wonen en werken in het centrum van de stad. 2001
9777 Harmsen, H. De mannen van de Dikke Spaan. 100 jaar Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar. Jubileumuitgave. 1988
9779 Janssen, Ben en Gerrie Willemsen. Mathena. De geschiedenis van een havezate in de Liemers. Jubileumuitgave. 2001
9780 Schrijvershof, Josef. MoNUment. Protestants leven in Zevenaar sinds 1577. Uitgegeven in het jaar van de totstandkoming van de Hervormd-Gereformeerde Kerkgemeenschap Zevenaar. 1990
9782 Goossen, Theo J.G. Als onze levensweg ten einde loopt. Begraafplaatsen en begrafenissen in de Gemeente Zevenaar. 2001
9783 Willemsen, Gerrie. Herinneringen aan lief en leed rond het 60-jarig huwelijk van Poel Nieuwkamp en Kees Deinema. Batavia, 10 mei 1940, Zevenaar, 10 mei 2000. 2000
9784 Bruins, A.W.A. en A. Vetter. Focus op Zevenaar. 2001
9785 Besten, Leen den. Kerk aan de Markt. Ontmoetingskerk te Zevenaar. 2011
9786 Onder de rook van Turmac te Zevenaar. De betekenis van de Turmac sigarettenfabriek voor Zevenaar en de Liemers. Door B. Janssen, Th. Keultjes, F. Wienk en G. Willemsen. 2005
9787 Liemers College Zevenaar 1965 – 1975. 2e lustrum. Red. W. van Berkel e.a. Jubileumuitgave. 1975
9788 Gorkum, Frans van. Het gevuul van den uul. 44 jaar CV De Nachtuulen Oud-Zevenaar. Red. A. Weenink-Van Keulen e.a. 2004
9789 Goossen, T., A. Hendriks en W. Stevens. St. Martinusschool Oud-Zevenaar. Uitgebracht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de St. Martinusschool. 1996
9790 Heugten, W.F.W.M. van. St. Martinuskerk van Oud-Zevenaar. Jubileumuitgave. Met een bijdrage van Th. J.G. Goossen. Bevat losse bijlage. 1997
9794 Ven, Gerard van de. Verdeel en heers! 300 jaar Pannerdensch Kanaal. 2007
9799 Janssen, Dr. G.B. Sociale woningbouw in Zevenaar. Algemene Stichting Woningbouw Zevenaar (1919 -1994). 1994
9800 Petersen, J.W. van. Des Landmeters Trots. Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel. 1974
9804 Nederkoorn, W.P. en G.J.B. Stork. Er op of er onder. Hoe Achterhoek en Lijmers de Duitsche bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd. 0
9805 We “stingen” toen niet sterk. -arbeiders in de Liemers tussen 1900 en 1940-. 1981
9809 Peters, W.J.Th. De Loowaard. Zeven pachters en de nieuwe eigenaars. 0
9810 Willemsen, Gerrie A.J. Huis Valdijk te Babberich. CVZ, nr. 4. 2002
9811 Hantsche, Irmgard. Geldern-Atlas. Karte und Texte zur Geschichte eines Territoriums. 2003
9812 Böcking, Werner. Aalschokker erobern den preussischen Rhein. Entwicklung der Fanggeräte für den Aalfang. Emmericher Forschungen, Band 23. 2004
9826 Axmacher, W., u. Köster. Elten die letzten 100 Jahre. 1897 – 1997. Emmericher Forschungen, Band 15. Schriftenreihe zur Stadtgeschichte, Jahresband 1997. 1997
9844 Kooger, Hans. Afscheid van de seizoenen. Gedichten. 1973
9845 Nechamah. Va pensiero. Gedichten. 1985
9846 De Vier Seizoenen. Gedichten. 1977
9847 Openluchtpoëziebundel. Gedichten. 1986
9848 Poëzie is overal. Gedichten.Liemers Trio reeks, no. 1. 1985
9849 Liemers Trio, drie dichters. 1984
9850 Schrijvend over Vrijheid. Literatuur van inwoners uit de gemeente Zevenaar. 1981
9851 Gedichten. Gedichten van Vrouwenkaffee De Molier. 1983
9852 Kooger, Hans. Bladeren in de herfst. Gedichten 1966 – 1977. Liemerse cahiers, no. 2. 1977
9853 Dichterbij. Literatuur van inwoners uit de gemeente Zevenaar. 1980
9854 Mayer-Hirsch, Nechamah. De Groene Koepels. 1982
9855 Loon der Trouw. Bewerkt door Nechamah Mayer-Hirsch. 1982
9856 Binnerts, A. Binnen de cirkel. 1982
9857 Liemers Elftal. Liemers poëzie elftal 1985. Liemers Trio reeks, no. 4. 1985
9858 Hendriksen, Mieke. Liemerse Onthullingen. Gedichten. 1981
9859 Windstilte. Elf dichters uit Achterhoek en Liemers. 1985
9860 Heuvel, Rien van den en Humphrey Ottenhof. Kleine Boerenbond. Gedichten. Liemers Trio reeks, no. 2. 1985
9861 Mayer-Hirsch, Nechamah. Joram. 1980
9862 Schaars, Dr. A.H.G. De Wald-spelling. Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten WALD. 0
9863 Tegel, H. Genealogie Familie Gieling. Oud-bewoners van het pand in “De Kuilen”, later Doesburgseweg 41 in Zevenaar. 1998
9864 Melluish, D.J. Cobblers all. William Melluish and His Descendants. 0
9865 Doelstellingennota ten behoeve van het Structuurplan Zevenaar. Bevat losse kaart. 1979
9866 Structuurplan Gemeente Zevenaar. Deelnota Bodem en Landschap. Bevat 2 losse kaarten. 0
9869 Bruins, A.W.A. en A. Vetter. Zevenaar, tijd van verandering. 1945 – 1980. Uijt hoven, dorpen en steden. Zie ook 9840. 2004
9871 Benen, Robbert. Vóór de eeuwigheid. Honderd jaar clubvoetbal in de gemeente Zevenaar. Een reconstructie in woord en beeld. Jubileumuitgave. 2008
9875 Freudenthal, Max. Das Memorbuch von Emmerich. Aus: Zeitschrift für Geschichte der Juden in Deutschland., Band 8, 1938. 0
9876 Goossen, Th.J.G. Land, volk, gilde en schutterij Ooij/Zevenaar. Een rondgang door de streekgeschiedenis van Ooij. 1994
9877 Schuttersvereniging St. Anna Oud-Zevenaar 1873 – 1998. Jubileumuitgave. 1998
9878 Jongstra, A. en J. Poels. Met grote inzet en uiterste precisie. 40 jaar Fico. Jubileumuitgave. 1996
9879 Willemsen, G.A.J. Juvenaat Zevenaar 1927 – 1997. Jubileumuitgave. 1997
9880 Briedé, M. en H.F.M. Korthaus. Zieken, Zorg en Zevenaar. De geschiedenis van de ziekeninrichtingen voor de Liemers. Jubileumuitgave. 1992
9884 Zevenaar 50 jaar bevrijd. Bevat losse kaart en bijlagen. 1995
9885 Zevenaar 50 jaar bevrijd II. 1997
9886 DCS Zevenaar – Door Combinatie Sterk – . Zestig jaar voetbal in Zevenaar. Jubileumuitgave. 1985
9887 Samenspel Doet Zegevieren Zevenaar. 40 jaar voetbal ( en handbal) bij SDZZ. Jubileumuitgave. 1997
9889 Eijnde, Vincent van den. Moord te Zevenaar in 1874. “Aan de vergetelijkheid ontrukt”. 1996
9890 Stadscentrum Zevenaar nu en in de toekomst. 1990
9891 Bruins, A.W.A. en A. Vetter. “Nieuw Campwijck” op ‘t Grieth – Zevenaar. Bewoningsgeschiedenis in het Kerspel Oud-Zevenaar. Deel IV. Deel 4. 2003
9892 Willemsen, Gerrie A.J. 140 jaar spoor langs Zevenaar. 1996
9893 Gorkum, Frans A.M. van. Het blauwwitte hart. Vijftig jaar sportvereniging O.B.W. 1945 – 1995. Jubileumuitgave. 1995
9894 Smit, J.B. Staatkundige wisselingen en de gevolgen voor Zevenaar op politiek en religieus terrein 1806 – 1813. Scriptie. 0
9895 Zevenaar in de pers 1976. 1977
9896 Goossen, Th.J.G. en R. van den Heuvel. Brood en Gruis. Zes eeuwen sociale zorg in Zevenaar en het ambt Liemers. 2009
9897 Vetter, A. Een eeuw zuivelindustrie in Zevenaar en de Liemers 1893 – 1992. Verslag van een historisch onderzoek. 1999
9898 Turmac Negentientachtig. Een onderneming in volle bloei ziet terug op de zestig wisselvallige jaren van haar geschiedenis en kijkt naar de toekomst. Jaaroverzicht Turmac 1979- 1980. 1980
9899 Rooy, George F.M. van. 40 jaar Harmonie St. Martinus. 40 jaar Muziek in Oud-Zevenaar. 1985
9901 Blom, M. en E. van Kaathoven. Oud-Zevenaar rond de eeuwwisseling. Een integraal dorpsplan. 1995
9903 Janssen, Dr. G.B. Op papier gezet. Dertig jaar geschiedbeoefening (1972 – 2002). Bibliografie van G.B. Janssen. 2003
9904 Janssen, Dr. G.B. Bibliografie. Gewijzigde en bijgewerkte versie tot 01-01-1996. Kopie. 1996
9905 Janssen, Dr. G.B. Het Haszenhuus aan de Aerdtse dijk. Een onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het pand Aerdtsedijk 22 te Aerdt. Kopie. 1996
9906 Kralt, T.P.G. Wielbergen en de familie Brantsen. De lotgevallen van een landgoed en Victoriaans landhuis in Angerlo. 2008
9907 Bruins, A.W.A. Hoe geet ‘t in Holthuuzen. Meer dan 300 jaar familiegeschiedenis in buurtschap Holthuizen bij Babberich. 2007
9908 Bruins, A.W.A. Historische boerderij- en veldnamen in de Liemers. Deel 2: Register van de schouwpolder Babberich en Holthuizen 1778. Historische boerderij- en veldnamen in de Liemers; deel 2. 2007
9909 60 jarig jubileum drumfanfare “St.Jan” Babberich 1945 – 2005. Jubileumuitgave. 2005
9910 Feestuitgave t.g.v. de heropening van de R.K. Basisschool St. Franciscus Babberich. 1989
9912 Keultjes, Th. J. Babberich, kerk en klooster. 1995
9913 Stevens, Henk. Klein Vrieswijk, Groot Vrieswijk, of gewoon: Vrieswijk? Een onderzoek naar de spraakverwarring over de verschillende hofsteden Vrieswijk te Didam. 2005
9915 Bruins, A.W.A. Huiseigenaren in de kadastrale gemeente Duiven van 1832 tot 1952. 2003
9916 Schuurman, Anton. De bevolking van Duiven in de tweede helft van de zeventiende en de gehele achttiende eeuw. Een historisch-demografische studie. Verslag van een onderzoek. Doctoraal bijvak-scriptie. 1977
9917 Bruins, A.W.A., A.M.P.Nederend-Goris en A. Vetter. Nieuwgraaf bij Duiven. Van buurtschap naar bedrijventerrein. 2005
9918 Willemsen, Joop. 90 (95) jaar Onderling Genoegen Duiven. Jubileumuitgave 95-jarig bestaan. 1991
9919 Bruins, A.W.A. Huiseigenaren in de kadastrale gemeente Groessen en ‘t Loo van 1832 tot 1952. 2004
9920 Berntzen, Antoon. Een stukje geschiedenis van de kerk van Lathum. 0
9921 Janssen, Drs. G.B. De R.K. parochiekerk te Lobith. Een korte geschiedenis van de bouw, verbouw, afbraak en herbouw van de r.k. godshuizen te Lobith. Deel 1. 1771 – 1886. Deel 1. Kopie. 1984
9922 Janssen, Dr. G.B. Steenfabricage in de Gelderse Poort. Het Rijnstrangengebied tussen de Houberg en Candia. 1991
9923 Janssen, Dr. G.B. Steenfabricage in de Gelderse Poort. Het Oude Rijn-gebied tussen Lobith-Tolkamer en Spijk. 1992
9924 Millings Jaarboek 2010. Jaarboek 2010. 2010
9925 Recreatie op en aan het Pannerdensch kanaal, de Neder-Rijn en de Lek. Bevat losse kaart. 1979
9926 Steenovencomplex te Boven-Spijk. Waardestellingsrapport. 1994
9927 Cornielje, J.J.H. Het Rhederlaag, een creatie. Bestuur en beleid in verscheidenheid. 1997
9928 Meijs, H.P.M. van der. De Liemers. Een verkenning van de maatschappelijke situatie. Rapport, uitgebracht door de St. Gelderland voor Maatschappelijk werk. Bevat 3 losse kaarten. 1959
9930 Provincie Gelderland. Concept-structuurschets voor de bestuurlijke indeling. Voorstellen van gedeputeerde staten aan de gewest- en gemeentebesturen. Losse bijlagen. 1972
9931 Op groter schaal. Schaalvergroting, gewestvorming, grenswijzigingen, inspraak in Gelderland. 1972
9932 Gemeentegrenzen in Oost-Gelderland ter diskussie. Beschrijving van het herindelingsvoorstel van Gedeputeerde Staten. 1981
9933 Middendorp, Drs. A. van en Prof.dr. F.W.M. Boekema “In de Liemers naar 2010”. Een regionaal-economisch profiel en strategisch actieplan van de Liemers. Nijmeegse Geografische Cahiers; nr. 63. 1997
9935 Bijzonder regionaal welzijnsbeleid in het ruilverkavelingsgebied “de Bevermeer”. Nota. 1974
9936 Bijdrage tot de kennis van de landbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden in de Liemers. Bevat oude krant “Liemers Lantaern” van 1948. 0
9937 Zondervan, W. Regesten van Hoeve- en Tinsprotocol van het Ambt Liemers. 1654 -1748. Opnieuw bewerkt door A.W.A. Bruins. 2003
9938 Lusink, Karl. Geallieerde oorlogsgraven in de Liemers. 1940 – 1945. 2007
9952 Meulen, Drs. E.J. ter. Structuuronderzoek De Liemers. Nota. Bevat bijlage. 1970
9963 Evers, Heinz. Die Emmericher Familie Hotman. Eine familiengeschichtliche Studie. Emmericher Forschungen, Band 26. 2006
9965 Kallen, Gerhard. Niederrheinischer Städteatlas. 1. Reihe, Klevische Städte, Heft 2. Kalkar. Bearbeitet von Friedrich Gorissen. Ongesneden. 1953
9968 Een avontuur in St. Tropez. 0
9969 Petersen, J.W. van. Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg. 1989
9970 Petersen, J.W. van. De Lange Schoolweg. Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg. 1984
9973 Lansink, T. Kleine zelfstandigen in Zevenaar, 1878 – 1886. Verslag van een onderzoek. 1980
9974 Zwart, Mr. D.W. Zevenaar door de eeuwen heen. Zevenaar 500 jaar stad. Jubileumuitgave. 1987
9975 Francot, E. en P. van den Nieuwenhuizen. 1830 – “31 : schutters in ‘t geweer. Schuttersonrust in Zevenaar. Kandidaatsscriptie. 1985
9976 Nispen tot Pannerden, Jhr. Mr. A.J.M. van. Historisch-juridisch rapport over de rechtspositie van de gronden in de gemeente Zevenaar, welke in de regel als Gemeine etc. Rapport over de Gemeine Hutung. 0
9977 Goossen, Th.J.G. Mariabedevaarten in het voormalige Hertogdom Kleef en het ontstaan van de devotie te Kevelaer. 0
9978 Koch, L..F..Th. Responsio ad questionem ab ordine philosophiae theoreticae et literarum humaniorum in academia gandavensi propositam. Anno 1822. 1824
9979 Essenburg, C. Het winkelapparaat van Zevenaar: een ontspannen of overspannen gebeuren? Doctoraalscriptie. 1981
9980 Janssen, B. en Th. Keultjes. Pelgromhof Zevenaar. Een voorbeeld van duurzaam bouwen. 2000
9981 500 jaar Zevenaar. 1987
9982 Bruins, A.W.A. Historische Boerderij- en Veldnamen in de Liemers. Deel II Register van de schouwpolder Babberich en Holthuizen 1778. Deel 2. 2006
9983 ‘Gedenkboek der congregatie van de zusters der H. Maagd Maria, genaamd het gezelschap van Jezus, Maria, Jozef. Uitgegeven bij gelegenheid van haar honderd-jarig bestaan – 29 juli 1922. 1922
9984 N.C.R.V. Kerkepad ’79. Kerkepadgids 1979. Bevat 2 losse bijlagen. 1979
9985 Nijenhuis-ten Arve, W. Het landgoed Bingerden, een cultuurlandschap van betekenis. Deel 1: Onderzoek. Afstudeerproject. 1999
9986 Nijenhuis-ten Arve, W. Het landgoed Bingerden, een cultuurlandschap van betekenis. Deel 2: Bijlagen. Afstudeerproject. 1999
9987 Bruins, A.W.A. Genealogieën van Liemerse Families. Deel 1. Beerntsen, Berentsen, Berndsen, Berntssen, Berntzen, Boxtart enz. Deel 1. 2002
9988 Bruins, A.W.A. Genealogieën van Liemerse Families. Deel 2. Van Bindsbergen, Bod-Bodd, Bodde- Bodden, Boerboom, enz. Deel 2. 2002
9989 Wolsing, H. De Families: Wolsing, Horsting, Loeters. Een Historisch Overzicht. 1986
9990 Berendts, B. Th. Familieboek van Berent Beernts, boer in Lathum, en zijn afstammelingen Beren(d)(t)s. 1999
9991 Blécourt, H.J. de. Vanuit Cambrai. Uitgebreide genealogie van de familie de Blécourt. 2001
9992 Boerboom, H.J. Waar onze voorouders leefden en werkten. Een historisch genealogisch onderzoek naar de families Bölte en Boerboom. 1998
9993 Bruijn, H. de en A. de Bruijn. Kwartierstaat de Bruijn. Nr. 1 – 31. 1987
9994 Dorrestijn, B.J. En De Dorrestijns Zij Ploegden Voort….. Verhalen uit het Stichtse en het Liemerse land en de stad van Zevenaar. 2005
9995 Holtus, H.V. Een Gelders kwartet. Vier generaties “Holtus”; een tocht langs Gelderse rivieren en Hollandse kusten. 1987
9996 Holtus, H.V. Herman de Genieter. (Herman H. Holtus) 1886 – 1963. 1984
9997 Mathijssen, J. Geschiedenis van een familie Hoogveld. 365 jaar agrariërs in de Liemers en de Overbetuwe. 1998
9998 Janssen, W.A.A. en G.W.M. Janssen. Van ouders naar voorouders, Familie Janssen. 2003
9999 479 Bidprentjes ( van de 2397 stuks) Joosten. Gesorteerd op voornaam. 1998
10000 Kamp, J. van de. Peter van de Kamp. De grootvader van mijn overgrootvader. 0
10001-10002 Gorkum, F.A.M. van. Genealogie Klutman en Ross. De herkomst van de houtzagersgeslachten Klutman en Ross uit Babberich en Oud-Zevenaar. 1994
10003 Gorkum, F.A.M. van. Van aarde en hout. Een genealogisch onderzoek naar de oorsprong van de familie Klutman te Oud-Zevenaar. 1979
10004 On both sides of the atlantic. Genealogy Koch. 1962
10005 Lem, R.J. en W.F.Th. Lem. De wereldgeschiedenis van Lem – Lems – Lemm. Boek. 1993
10006 Lem, R.J. en W.F.Th. Lem. De wereldgeschiedenis van Lem – Lems – Lemm. Map met losse bijlagen. 1993
10007 Lorijn, B. de. “Waar kwamen ze vandaan?” Verslag van een poging de herkomst van enkele op elkaar lijkende familienamen te verklaren. Bevat losse bijlagen. 1986
10008 Dalen, A.G. van en A.J.M. van Nispen tot Pannerden De van Nispens en Bergh in de 18e en 19e eeuw. 1966
10009 Putman, A.J. Familiestamboom Putman. Bevat losse briefjes en kranteknipsels. 1981
10010 Pijnappel-Goris, M.J.A. en G.B. Janssen. De Pijnappelboom. De afstammelingen van Johan Jacob Pijnappel 1799 – 1879. 2007
10011 Beursken, J. Drie generaties Ros, van schoenlapper tot schoen- en voetspecialist. 1899-1999. Ros schoenen 100 jaar gevestigd in het centrum van Didam. 2000
10012 Reus, J.A. de. Van Rösener tot de Reus stamboom. 1991
10013 Kisman, A.K. Familieboek Schaffers Schäffers. 1997
10014 Staring, F. Stamboom Familie Staring te Ooy-Zevenaar. 1446 – 1957. 1988
10015 Eijnde-Willemsen, B. van den. Familieboek Sweers/Zweers. 2007
10016 Beernink, A.G.P. Terwindt, steenbakkers langs Rijn, Waal en IJssel. Een beknopte genealogie. 1984
10017 Verhoeven, W.A. Genealogische gegevens van het Liemerse geslacht Verhoeven. 1998
10018 Genealogische gegevens van het geslacht Visser. 0
10019 Willemsen, G.A.J. Welling-Wellink. Familieboek. 2007
10020 Welman, Th. De boom van Gerardus Welmans. 2004
10021 Familie Willemsen, Zevenaar. 2001
10022 Eijnde-Willemsen, B. van den en G.A.J. Willemsen. Familieboek Willemsen. 1996
10023 Geslacht Bless. Geslacht Bless uit Mehr, uit Wehl en uit Huissen. 0
10024 Bones, Th. G.J. Een open boek over Bonnes en Bones. 1993
10025 Bruins, A.W.A. Stamboom Damen te Zevenaar. 2000
10026 Van Godefridus tot Martinus Hekkings in de 17e en 18e eeuw. 1996
10027 Joosten, H. Archiefbestand, 2313 personen op naam gesorteerd. 1999
10028 Joosten, H, Joostens in de computer 1811 – 1911. 1996
10029 Lorijn, B. de. Kwartierstaat Arthur & Sebastiaan de Lorijn. 10 generaties voorouders. 1988
10030 Janssen, Drs. G.B. Is “Van Mierlo” of “Van Mierle” de naam? Een stukje familiegeschiedenis van de gewone man. 1983
10031 Bruins, A.W.A. Bronnenmateriaal betreffende de geslachtsnaam Ploech en Cloeck en hun bezittingen. O.a..de huizen Berenclau – Magerhorst – Ploen (Duiven) – Emmerik – Lensenburg(Westervoort)- Delenhoven – Swanepol(Zevenaar) Spaanweert (Steenderen) 2e, herziene druk. 2001
10032 Sweers, M.Th.F. Over de families Sweers en Zweers. Exemplaar CXX. 1985
10033 Weg, H.J. Stamboom geslacht Weg, 1994
10034 Gemeente Zevenaar; bevolkingsontwikkeling en woningbehoefte. 1978
10035 Industrie-Rapport Gemeente Zevenaar. 1951
10036 Industriële vestigingsmogelijkheden in Zevenaar. 1962
10037 Beek, M. van. Het land waarin de w.o.g. werkt. Gedenkboek t.g.v. het 25-jarig bestaan der Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland te Doetinchem. 0
10038 Bruins, A.W.A. en A. Vetter. “Nieuw Campwijck” op ‘t Grieth – Zevenaar. Bewoningsgeschiedenis in het Kerspel Oud-Zevenaar. Deel IV. 2003
10039 Wesselink, Johan. Zóó is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen; de culturele en economische beteekenis. 1941
10040 Stevens, Henk. Didamse molens en molenaars. Zes eeuwen molengeschiedenis. 2003
10041 De postgeschiedenis van de Liemers. Red.: Werkgroep Postgeschiedenis. 1992
10044 Hulkenberg, A.M. 1944 / ’45 in Zevenaar, Netterden, enz. enz. Niet in de handel. 1995
10045 Untersuchungen zur Geschichte des Rittergeschlechtes (von) Schmülling. Bearbeitet von F. Schmülling und Dr. W. Schmülling. 0
10048 J.F. Het natuurreservaat “”de Oude Rijnstrangen”. Kopie. 0
10049 Blom, Th. A. Pastoor Smals. Kopie. 1951
10050 Tafeltennisvereniging D.E.S. 1961 – 1986; jubileumboek 1986. 1986
10051 Berntzen, A. Begraafplaats der Nederlands Hervormde Gemeente Zevenaar. 1999
10052 Sasse van Ysselt, Jhr.Mr.A.F.O. van. Beschrijving van de Heerlijkheid Aerdt. Kopie. 1897
10053 Beknopte survey ten behoeve van de stedebouwkundige plannen van de Gemeente Zevenaar. Deel 1 t/m 10. 0
10054 Beknopte survey ten behoeve van de stedebouwkundige plannen van de Gemeente Zevenaar. Deel 2, 3 en 6. 0
10055 Beknopte survey ten behoeve van de stedebouwkundige plannen van de Gemeente Zevenaar. Deel 4 en 5. 0
10056 Limburgs tijdschrift voor genealogie. Genealogie familie Weg. Blz. 83 t/m 91. Jaargang 27 nr. 3. 1999
10057 Reymer, G.H.M. Genealogie van het Keekense geslacht Reymer. 1969
10058 Rapport betreffende de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de werklossheid in Achterhoek en Liemers….. ….alsmede enkele consequenties hiervan voor de toekomst. Bevat 7 losse kaarten. 1954
10059 Meijs, H.P.M. van der. De Liemers. Een verkenning van de maatschappelijke situatie. Rapport, uitgebracht door de St. Gelderland voor Maatschappelijk Werk. Bevat losse kaarten. 1959
10060 “De Liemers” onderzocht. HEAO-rapport. 1988
10061 Middendorp, A. van en F.W.M. Boekema. “In de Liemers naar 2010”. Een regionaal-economisch profiel en strategisch actieplan van de Liemers. Project Liemers 2010. Nijmeegse Geografische Cahiers, nr. 63. 1997
10062 Dalen, A.G. van. Doys van Bylandt te Millingen en Pannerden. Heemstudie nr. 9. 1980
10063 Droogh, Theo C. Honderd jaar T. & A. ( Terwindt & Arntz ). Jubileumuitgave van de steenfabriek. 1957
10064 Bibliografie G.B. Janssen 1972 – 1989. 1989
10065 Janssen, Drs. G.B. De RK parochiekerk te Lobith. Een korte geschiedenis van de bouw, verbouw, afbraak en herbouw van de r.k. godshuizen te Lobith. Deel 1. 1771 – 1886. 1984
10066 Theussen, C., en A.B. Verhey. Kroniek van de r.k. kerk te Lobith. Korte beschrijving van den oorsprong der Roomsch-Catholieke kerke alhier in Lobith, enz. 1996
10067-10068 Janssen, Drs. G.B. Een belastingaanslag op het platteland over het jaar 1815. 1988
10069 Kwartierstatenboek Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Achterhoek. 1992
10070 Smits, M. Th. Stemmen die tellen. Een onderzoek naar opkomsten bij verkiezingen in Zevenaar in de periode 1840 – 1860. Scriptie. 0
10071 Feestuitgave t.g.v. de heropening van de R.K. Basisschool St. Franciscus Babberich. 1989
10072 “De Rijn 1870 – 1930”. Uitgave n.a.v. de tentoonstelling in het Maritiem Museum Rotterdam. 1994
10073 25 jaar Albert Schweitzerschool Zevenaar. Jubileumuitgave. 1990
10074 Quaedvlieg, Jan. Een relatie uit Groenewoud. Kwartierstaat Quaedvlieg-van Bergen. 2000
10076 Schmülling, Wilhelm. Zur Geschichte der Familie Schmülling Bielefeld – Halle. Ein Beitrag zur Geschichte des westfälischen Geschlechtes Schmülling. Neue Folge 4. 1987
10077 Cornelissen, Georg. Jans(s)en vom Niederrhein. Die Erfolgsgeschichte eines Namens. 2011
10084 Millings Jaarboek 2011. 2011
10090 Bonte, Otto en Leo van der Linde. Een historische kijk op Angerlo Giesbeek Lathum. 2008
10091 Wind, H. Het gedicht van het Oosten. 1991
10092-10102 Poëzietijdschrift “Het Oosten”. Jaargang 1, nr. 1-3.
Jaargang 2, nr. 1-4.
Jaargang 3, nr. 1-4.
1990-1993
10103 De ruis van een wiek. Haiku en senryü. Jubileumuitgave. Onder-Andere-Reeks, nr. 2. 1995
10104 Poëziepuntgl. Driemaandelijks tijdschrift over Gelderse dichtkunst. Jaargang 1, nr. 1. 2003
10105 Gebr. Joosten-Hugen. Veertig jaar gefundeerd bouwen. Jubileumuitgave. 1970
10106 Bitter, M.W.J.M. E.M.M. – OOY . 1894 – 1974, een aanzet tot 80 jaar schuttersgeschiedenis. Jubileumuitgave. 1975
10107 Spijkerboer, H.B. en W. Zondervan. De zelfde roeping na 300 jaar. Prediking, gehouden op 1 mei 1960 en Historische bijzonderheden betreffende de Protestanten te Zevenaar. Jubileumuitgave. 1960
10108 Tinneveld, A. De Veurri’jer van de duvel. Verschenen in “De Liemers” te Didam. 1966
10109 Nispen tot Pannerden, Jhr. Mr. A.J.M. van. Het ontstaan van de klei-Liemers. Zevenaar en omgeving tot 1328. 1953
10110 Nispen tot Pannerden, Jhr. Mr. A.J.M. van. Losse schetsen uit de Liemers. 1953
10111 Smit, J.B. Zevenaar 1885 – 1965. Een Roomse burcht in een Liemers land. 1994
10112 Liemers College Zevenaar 1965 – 1985. Jubileumuitgave. 1985
10113 Gieling, F.P. en Th.H. Gieling. Liemers Familieboek Gieling. Beschrijving van zowel de zoektocht naar onze vroegste voorvader als de daaraan verbonden geschiedenis. 2010
10114 Didam 1815 – 2005. Een Liemerse plattelandsgemeente. 2008
10115 Goossen, Theo J.G. en Rien van den Heuvel. Sint Andreas ‘t Grieth – Zevenaar. 1906 – 2006. Jubileumuitgave. 2006
10116 Goossen, Theo e.a. Voor u staat aangetreden….. ….het schuttersgilde “St. Jan” van Babberich. 2004
10119 Thoben, John. Het Kerspel Beek in de Liemers. Deel 1. Speurtochten in de geschiedenis. Deel 1. 1999
10120 Thoben, John. Het Kerspel Beek in de Liemers. Deel 2. Gezinnen 1640 – 1940. Deel 2. 1999
10121 Kerkenboek Didam. Geloven rond de Diemse toren; duizend jaar kerkgeschiedenis. Jubileumuitgave. 2000
10123 Tanda Mata. Molukkers vijftig jaar in Nederland. Jubileumuitgave. 2001
10124 Brokerhof, A.W.,B. van Zanen en A.J.M. den Teulin Pluis in huis. Geïntegreerde bestrijding van schimmels in archieven. Kopie. Herziene web-versie. 2003
10125 Het loopt in de papieren. Geïntegreerde bestrijding van insecten in collecties. Kopie. 2003
10126 Nispen tot Pannerden, Jhr. Mr. A.J.M. van. Historisch-juridisch rapport over de rechtspositie van de gronden in de gemeente Zevenaar, welke in de regel als Gemeine enz. Uitgebracht aan de Raad van de Gemeente Zevenaar in opdracht van de Commissie tot onderzoek naar de rechtspositie van voornoemde gronden. 2003
10127 Klaassen, A.M. 300 jaar Claassen’ s en Klaassen’ s. 1980
10128 Bruins, A.W.A. Familieboek Dikker-Dikkers. 350 jaar familiegeschiedenis in de Liemers. 2010
10130 Hulkenberg, A.M. De Families Hulkenberg. 1996
10132 Keultjes, Th. J. De geschiedenis van de (Nieuwe) Doelenstraat teer gelegenheid van 80 jaar Maria Keultjes-Hageman. 1996
10133 Benham Weinstein, Judith L. De Familie Reintjes in Nederland en de Verenigde Staten. Martinus Wilhelmus Reintjes, zijn voorvaderen en afstammelingen. 2005
10134 Benham Weinstein, Judith L. The Reintjes Family in The Netherlands and the United States. Martinus Wilhelmus Reintjes, his forebears and descendants. 2004
10135 Sandt, M. van de en C. van de Sandt. Onze vroegste voorouders. Acht generaties Van de Sandt 1350 – 1650. 2004
10136 Senhorst-van den Boom, R., H. en J. Senhorst. Senhorst, door de eeuwen heen….. 1993
10138 Kremer, Ludger. Das Niederländische als Kultursprache deutscher Gebiete. Nachbarn, nr. 27. 0
10140 Honderd jaar Feestvereniging Lathum. Jubileumuitgave. 2003
10142 Janssen, Drs. G.B. en P. Aaldering. De Marke van Angerlo. Hessenreeks, deel 3. 1983
10147-10161, 10163-10171 Archief, tevens orgaan van de oudheidkundige vereeniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. 1936-1979
10162 Systematische index op het tijdschrift Archief van de Oudheidkundige Vereniging “De Graafschap”. De jaren 1925 tot en met 1970. 1970
10172-10209 Jaarboek Achterhoek en Liemers 1979-2012. Deel 2-35. 1979-2012
10222 Register op de Leenen der Bannerheerlijkheid Baer en der Heerlijkheid Lathum. Bewerkt door W. Wijnaendts van Resandt en Dr. J.S. van Veen. 1926
10225 Doorninck, P.N. van en Dr. J.S. van Veen. De graven en hertogen van Gelre. Geboorte, regeerings- en sterfjaren. Huwelijken .- Kinderen – Zegels. 1904
10243 Karel van Gelre (1467 – 1538) en zijn tijd. Catalogus van de tentoonstelling in het gebouw kunstoefening te Arnhem, 13 – 24 april 1949. 1949
10277 Systematische index op Archief / Jaarboek Achterhoek en Liemers 1971 t/m 1995. Van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap. 1996
10288 Kam, W. de. Een maand arbeidsinzet in Zevenaar en omstreken. 1945
10289 Zevenaar, stad in de Liemers. Red. I. Dubbeldam-Nieuwenhuijse en J. Zwiers. 1978
10290 Verhagen, J. Enkele archeologische aanwijzingen voor situering van een kasteel “Sevenaer” aan de westzijde van de stad Zevenaar. 1981
10291 Th.M.J. Jonker. Genealogie Familie Putman. 2011
10292 Thienen, G.J. van. Gelderlands industrie. Overdruk. 0
10293 The war dead of the British Commonwealth and empire. The register of the names of those who fell in the 1939-1945 War and are burried in Cemeteries in the Netherlands. Bevat: Richtlijnen voor oorlogsgraven in Nederland. 1957
10294 ‘Goossen, Th.J.G. Het Gild van Babberich. Tussen Kerk en Kroeg. Bevat 2 kranteknipsels. 1974
10295 Francot, E. en P. van den Nieuwenhuizen. Een adellijk heer in de Liemers. Jhr. J.A.C.A. van Nispen van Sevenaer. Doctoraalscriptie Geschiedenis K.U. Nijmegen. 1988
10336 Janssen, G.B. Industrialisatie en arbeidskrachten in de gemeente Herwen en Aerdt (1818-1900) De overgang van een agrarische gemeente naar een overwegend geïndustrialiseerde plattelandsgemeente. 1977
10337 Janssen, Dr. G.B. Oorlog over het Gelders Eiland. 1995
10338 Janssen, Dr. Ben In naam der wet! Twee eeuwen politiezorg op het Gelders Eiland 2002
10339 Janssen, Dr. G.B. Twee eeuwen Gelderse bakstenen. De baksteenfabricage in Gelderland in de negentiende en twintigste eeuw. 2008
10340 Janssen, dr. G.B. Scheepsbouw op de grens 1889-2000 111 jaar scheepsbouw aan de Boven-Rijn te Lobith-Tolkamer 2000
10341 Janssen, Dr. G.B. Rondom De Dikke Toren 1648 – 1998. Kroniek van 350 jaar schuttersbeleving bij “Eendracht Maakt Macht”te Lobith-Tolkamer. 1998
10342 Janssen, dr. G.B. Kroniek van de protestantse kerkgemeenschap Lobith 1610-2010 ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de NH kerk te Lobith 2011
10343 Janssen, dr. G.B. Burgemeester in crisis- en oorlogstijd. G.L.G.M.Cremers(1896-1947), burgemeester van Pannerden van 1937 tot 1947. 1997
10344 Janssen, Dr. G.B. Algemene basisschool “De Overlaat” te Lobith-Tolkamer. Van neutraal bijzonder lager onderwijs naar algemeen basisonderwijs (1904-2004). Jubileumuitgave. 2004
10345 Janssen, dr. G.B. ‘n Bijzondere school 75 jaar bijzondere neutrale school – Tolkamer 1979
10346 Janssen, Dr. G.B. Bouwen = Wonen Zeventig jaar sociale woningbouw in de gemeente Herwen en Aerdt door de woningbouwvereniging De Goede Woning 1913-1983. 1984
10347 Janssen, Dr. G.B. Grenzeloos actief. – Grenzenlos Aktiv. “Liemers-Niederrhein”, Duits-Nederlandse vereniging voor culturele grenscontacten.(1965 – 2004). Jubileumuitgave. 2004
10348 Mulder, A., Muskens, A., Mertens, A. Het koningszilver van Eendracht maakt Macht Lobith 1648-2012 2012
10349 Janssen, G.B. Baksteenfabricage in Nederland. Haar eerste mechanisering met name in het gebied van de Grote Rivieren (ca. 1850-ca. 1920). Proefschrift R.K. universiteit Brabant. 1987
10350 300 jr Pannerdens Kanaal Fietsroute 7 – 300 jaar Pannerdensch Kanaal ter gelegenheid van viering 300 jaar Pannerdens kanaal in 2007 Gelderse Poort 0
10351 Janssen, dr. G.B. Militaire schanswerken langs de Rijn tussen Schenkenschans en Angeren Publicatie 416 0
10352 Hemmen, drs. F.M. van en Janssen, dr. G.B. Fort Pannerden: het slot op de kraan voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie Een onderzoek naar de relatie tussen het fort Pannerden en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in opdracht van de gemeente Lingewaard 2003
10354 Ven, Gerard van de. Verdeel en heers! 300 jaar Pannerdensch Kanaal. 2007
10362 Kersten, K. Lobith-Tolkamer De geschiedenis van ‘Klein Mokum aan de Rijn’ Reeks Café de Rijnvaart 1985
10363 Cornielje, J.J.H. Het Rhederlaag, een creatie. bestuur en beleid in verscheidenheid 1997
10364 Nispen, van, tot Pannerden Historisch – Juridisch Rapport over de rechtspositie van de gronden in de gemeente Zevenaar, welke in de regel als gemeine Hutung worden aangeduid Uitgebracht aan de Raad van de Gemeente Zevenaar in opdracht van de Commissie tot onderzoek naar de rechtspositie van voornoemde gronden 1947
10369 Cornielje, Jozef. De Gelderse Poort. Parels en problemen. 2011
10370 Bekhuis, J. e.a. Land van levende rivieren. De Gelderse Poort In samenwerking met Faunawerkgroep Gelderse Poort 2002
10372 Gasseling e.a. (red.) Honderd jaor naor d’n hemel kieke Parochie St. Martinus Herwen en Aerdt Schuttersgilde Vrede en Vriendschap Herwen Met cd-rom 0
10373 Puttman, W. en Hendriksen, T. Honderd jaar Aerdts geschutter 0
10376 Jongstra, A. en J. Poels. Met grote inzet en uiterste precisie. 40 jaar Fico. Jubileumuitgave. 1996
10385 Giesen, J.Th.M. Pannerden, een greep uit….. historische gegevens van de gemeente Pannerden, in het bijzonder over de jaren 1879 en 1929. 1984
10386 Breuking, J.H. Pannerden. De geschiedenis van de kerk en de parochie van de H. Martinus. 1978
10388 Breuking, J.H. De kroniek voor het St. Michaels-gesticht gevestigd te Herwen op den 28sten october 1911 1973
10389 Dalen, A.G. van Het Loogasthuis, het Huis Rijck, een eeuwfeest te Lobith De Liemers no. 35 1975
10395 Lusink, K. Gemeente Rijnwaarden 1940-1945 Vliegtuigcrashes, gesneuvelde geallieerde militairen, Duitse gesneuvelden 1995
10396 Tijl, W.J. Van kalme stroomen en verre stranden, levenservaring en pluizerij Kopie 1938
10401 Route van Waarde in Rijnwaarden Fiets-, wandel- en autoroute (30 km) langs 19 bijzondere, monumentale en beeldbepalende bouwwerken in Rijnwaarden 2009
10404 Steehouwer, Drs. K.J. Pannerdensch Kanaal. De hoofdkraan van Nederland. Cultuurhist. Routes in Nederland, nr. 58. Coll. Anton Berntzen. 2007
10408 Kadastrale atlas Gelderland 1832. Doesburg Tekst en kadastrale gegevens van Doesburg. Bevat 4 losse kaarten. 1988
10422 Kadastrale atlas Gelderland 1832; Zevenaar en Oud-Zevenaar. Bevat losse kaarten. 1995
10442 Rijnstrangen Rondom de hoofdkraan van Nederland. Fietsen door twintig eeuwen waterstaatsgeschiedenis 2005
10443 Janssen, B. Open Monumentendag in Rijnwaarden op 14 september 2003 Landelijke bouwkunst in het jaar van de boerderij 2003
10444 Millings Jaarboek 2012 2012
10446 Hendriks, M. Pannerden. Land van Waoter en Wiend Cultuurhistorische ontwikkelingen over de afgelopen 160 jaar 0
10450 Heimwee en hoe het eenmaal was Versjes, gedichten en tekeningen van (oud) inwoners uit de dorpjes Herwen en Aerdt 0
10453 Fietsroute Blikvangers 40 km langs openbare kunst, historisch en landschappelijk schoon op “Het Gelders Eiland” 2010
10457 Jubileumuitgave Voetbalvereniging Spijk Vooruit 1946-1986 40 jarig jubileum 1986
10458 Wandelen langs schoorstenen en tichelgaten Industrieel erfgoed steenfabricage Spijk 0
10459 Smolders, F.A. Gedichten uit Pannerden 1986
10461 Janssen, dr. G.B. De parochiegemeenschap van Gerardus Majella te Spijk
10462 De Duffelt Feestuitgave bij het eerste lustrum van de heemkundekring De Duffelt 1975
10463 Jubileumboek Leo Harmonie Lobith – Tilkamer 1908 * 2008 100 jarig jubileum 2007
10466 Sloet, mr. L.A.J.W. Baron De rivierpolders Bijdragen tot de kennis van Gelderland Kopie 1852
10467 Janssen, dr. G.B. Dertig jaar schietvereniging Eendracht 1964 Lobith Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de schietvereniging Eendracht 1964 Kopie 1993
10468 Janssen, dr. G.B. Volkshuisvesting en -beleid in de Liemers in de twintigste eeuw Kopie 0
10475 Hemmen, F. van e.a. Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst De roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor econimische vernieuwing. Een evaluatie van kwaleiten en kansen. 2011
10635 Werd, Guido de (red.) Schenkenschanz De sleutel va den hollandschen tuin Städtischen Museum Haus Koekkoek, Kleve 1986
10790 Spapens, Paul / Kemenade, Kees van “De Grens Gemarkeerd” 1992
10833 Baar, G.A.C.H.M. van De stoute bisschop Onderzoek rond de stamouders van het Brabantse geslacht van Baar 1992
10866 Ruitenberg, G.M.W. Inventaris van de archieven van de familie Van Nispen 14e – 20e eeuw Gelderse inventarissenreeks nr. 39 2005
10917 Agterhof, Henk / Gal, Jan De douane uit beeld een beeldverhaal over de werkzaamheden van douane in Achterhoek en Liemers 1992
10995 Ligtenbarg, Arjan (red.) 125 jaar van Winterswijk naar Zevenaar Van GOLS tot en met Syntus 2010
11153 Kadaster Aan de slag in de kadastrale archieven Een handleiding voor de particuliere onderzoeker 2014
11232 Heuvel, C.C. van den en Tensen, W.J.C. Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis waarin opgenomen Register Dragers Verzetsherdenkingskruis 1985
11233 Hellendoorn, ing. J.W.H. Staring. Genealogie van het geslacht Staring deel 4: de Zevenaarse tak 1997
11234 Bruins, A.W.A. Historische Boerderij- en Veldnamen in de Liemers. Deel II Register van de Schouwpolder Babberich en Holthuizen 2006
11235 Willemsen, G.A.J. e.a. Langs heg en steg naar de grote weg 400 jaar wegen en paden in Zevenaar 2000
11236 Elfrink, Bas Voorbij de linkse kerk deel 1 2013
11237 Elfrink, Bas Voorbij de linkse kerk deel 2 2014
11238 Willemsen, G.A.J. e.a. Langs heg en steg naar de grote weg 400 jaar wegen en paden in Zevenaar 2000
11239 Vetter, A. Een eeuw zuivelindustrie in Zevenaar en de Liemers 1893 – 1992. Verslag van een historisch onderzoek. 1999
11240 Besten, Leen den (red.) Niet te vergeten……Angerlo, Giesbeek en Lathum in de Tweede Wereldoorlog 2015
11241 Beek, Tom van Paspoort Een parade van Nederlandse reisdocumenten 1995
11242 Quaedvlieg, Jan Genealogische cahiers deel 1 2001 Een relatie uit Groenewoud vervolg in fragmenten 2001
11243 Kaartboek van Gelderland 1843 Herdruk 1971
11244 Zondervan, W. De vroegere raadhuizen te Zevenaar. 1959
11245 Jonge, C.R.H.I. de Geschiedenis van de Lathumse kerk Een parel in de Liemers 2008
11246 Doe, Erik van der (red.) e.a. Schadeatlas archieven Hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie. 2007
11247 Valk, M. de / Capiau, S. / Doe, E. van der / Schalkx, H. Schadeatlas bibliotheken Hulpmiddel bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie. 2014
11248 Willemsen, Gerrie Historie IJsseldorpen Lathum – Giesbeek – Angerlo 2014
11249 Goossen, Theo J.G. en Rien van den Heuvel. Brood en Gruis. Zes eeuwen sociale zorg in Zevenaar en het ambt Liemers. 2009
11250 Bruins, A.W.A. Atlas van het Ambt Liemers. 1999
11251 Bruins, A.W.A. Buurtschap Het Kwartier Babberich Beschrijving van families in de buurtschap Het Kwartier bij Babberich van 1735 tot circa 1940
11252 Putmans, Ria/Keultjes, Theo/Willemsen, Gerrie (redactie Zevenaar 50 jaar bevrijd II 1997
11253 Putmans, Ria/Keultjes, Theo/Willemsen, Gerrie (redactie Zevenaar 50 jaar bevrijd 1995
11254 Bruins, A.W.A. Hoe geet ‘t in Holthuuzen. Meer dan 300 jaar familiegeschiedenis in buurtschap Holthuizen bij Babberich. 2007
11255 Janssen, dr. G.B. Sociale woningbouw in Zevenaar. Algemene Stichting Woningbouw Zevenaar (1919 -1994). 1994
11256 Petersen, J.W. van Zevenaar in oude ansichtend waarin afbeeldingen uit Babberich, Oud-Zevenaar en Zevenaar 1973
11257 Zondervan, W. e.a. Na honderdvijftig jaar Schetsen uit de Lymers 1966
11258 Hendriks, Ab Zevenaar toen de weg nog over de knotwilgen ging 1976
11259 Bruins, A.W.A. en Vetter, A. Focus op Zevenaar 2001
11260 Hendriks, Ab Zevenaar Verhalen rond café de Biechtstoel 1981
11261 Willemsen, G.A.J. e.a. Langs heg en steg naar de grote weg 400 jaar wegen en paden in Zevenaar 2000
11262 Monumenten in Zevenaar naar de 21e eeuw 1999
11263 Bruins, A.W.A. Huiseigenaren in de kadastrale gemeente Bahr en Lathum van 1832 tot 1952 2006
11264 Bruins, A.W.A. Huiseigenaren in de kadastrale gemeente Angerlo van 1832 tot 1956 2007
11265 Janssen, Ben en Keultjes, Theo Pelgromhof Zevenaar Een voorbeeld van duurzaam bouwen. 2000
11266 Hendriks, Ab Oud-Zevenaar en Ooy dubbel kerk dubbel dorp 1982
11267 Willemsen, G.A.J. 140 jaar spoor langs Zevenaar. 1996
11268 Janssen, Ben en Keultjes, Theo Babberich, Betburgh en Baston Een geschiedenis van bouwen, wonen en werken in het kerkdorp Babberich 2006
11269 De Liemers Gedenkboek dr. J.H. van Heek 1953
11363 Heuvel, Rien van den Leve de Liemers Een trektocht door een boeiende streek 2003
11370 Preventiemap Culturele Preventienetwerken Gelderland Projectregio “De Liemers en Omstreken” 2009
11372 Beukelaer, Drs. Hans de. Nijver in het groen. Twee eeuwen industriële ontwikkeling in Achterhoek en Liemers. 1990
11374 Lam, Erik, Lex Modderkolk en Frans Stam De vogels van Stad en Ambt Doesborgh. Een avifauna van de gemeenten Angerlo, Doesburg, Hummelo en Keppel. 1999
11390 Erve, drs. G.M. van het (rapporteur) De behoefte aan wijkvoorzieningen in de Zevenaarse wijken Lentemorgen I en II en Stegeslag Commissie van samenwerking op maatschappelijk terrein in Gelderland 1977
11471 Willemsen, Frans Historie Pannerden