Bibliotheek Doesburg

Hieronder vindt u een overzicht van bibliotheekboeken die beschikbaar zijn op de studiezaal in Doesburg. Let op: dit is een voorlopige catalogus en is nog in bewerking. Wilt u één of meer van onderstaande boeken raadplegen? U bent natuurlijk van harte welkom op onze studiezaal, maar u kunt van tevoren ook even contact opnemen via sald@freeler.nl.

U kunt in de lijst zoeken door op Ctrl-F te klikken of op de F3 knop op uw toetsenbord (Voor Apple de command-knop en F) en vervolgens uw zoekwoord in te typen.

 

Nummer

Auteur

Titel

Ondertitel

Opmerkingen

Jaar

1 Dalen, A.G. van Nederlandse geschiedenis in en om de Liemers 1939
2 Zondervan, W., e.a. Na honderdvijftig jaar 1966
3 Uitreiking Turmac Liemers Prijs 1972 door Zijne Excellentie etc. 1972
5 Besselaar, I.H.C. van den Beknopt onderzoek naar de sociaal-economische oriëntatie van de Liemers 1979
6 Barneveld, H. van, M. Heidweiller en J. Laumen Duiven – Westervoort winkelvoorzieningen Verslag intern leerprojekt planologie. 1980
7 De postgeschiedenis van de Liemers is een uitgave van de filatelistenvereniging “De Globe”, afdeling Zevenaar 1992
9 Bijzonder regionaal welzijnsbeleid in het ruilverkavelingsgebied “De Bevermeer” 0
10 Fockema Andreae, Mr. S.J. Studiën over waterschapsgeschiedenis VII Grensproblemen aan de bovenrivieren 1950
12 Voorontwerp Algehele Herziening Streekplan Rijn en IJssel 1968
13 Rapport betreffende de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de werkloosheid in Achterhoek en Liemers alsmede enkele conse.. 1954
14 Braster, B.,R. Reijnen en C. Veldhuis De vegetatie van het oude Rijnstrangengebied bij Zevenaar Rapport afdeling Geobotanie K.U. Nijmegen 1976
15 Spapens, P. en K. van Kemenade “De Grens Gemarkeerd” 1992
16 Jansen, P.G., V.Frhr. V. Malchus en R. Meyer Grensoverschrijdend Ontwikkelings- en handelsconcept van de Regio Rijn-Waal 1989
17 De Weg Zevenaar – Bingerden, waar voert ze ons heen? Rapport werkgroep Leefklimaat Zevenaar 1976
18 Regio Rhein/Rijn Waal Information/Informatie 0
19 Necrologium Zevenariense Bloemlezing uit de dodenboeken van Zevenaar en Oud-Zevenaar 1951
20 Dalen, A.G. van De van Nispens en Bergh in de 18e en 19e eeuw 1969
21 Rapport voor de ruilverkaveling De Bevermeer 1968
22 Tinneveld, A. Vertellers uit de Liemers 1975
23 Vertellers uit de Liemers II 1976
26 Petersen, J.W. van, en W. Zondervan Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel 2e druk 1974
27 Petersen, J.W. van De waterplaag. Dijkdoorbraken en overstromingen achter Rijn en IJssel 1978
29 Petersen, J.W. van Des landmeters trots. Oude kaarten van het gebied achter Rijn en IJssel Gebonden uitgave 1974
38 Gespecificeerde catalogus der Koninklyke Domeinen van Zevenaar en Liemers. Kopie van de oorspronkelijke uitgave in het Rijksarchief in Gelderland nr. 2271 1808
42 Frentrop, J. Weekdieren in de Lijmers Overdruk van artikel in De Levende Natuur. 1964
43 Frentrop, J. G. J. Kadevegetaties in de oude Rijnstrangen bij Zevenaar. 1969
44 Boerderij. Weekblad voor de landbouw Streeknummer De Liemers 1983
45 Liemerse Katholiekendag. Babberich 24 augustus 1947 1947
46 Uit den Eed van trouw aan Zijne majesteit den Koning van Pruissen ontslagen… De Liemers 175 jaar Nederlands 1991
50 De Toekomst van de glastuinbouw in Lijmers en Over-Betuwe. Eindrapport van de werkgroep tuinbouw Z.O.Gelderland 1971
51 Driemaandelijkse bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland. Bevat artikel “Tinneveld en de Liemers” 1974
52 Na ons de zondvloed? Een onderzoek naar retentiemogelijkheden in de Liemers 2002
54 Structuuronderzoek De Liemers. 1970
55 Kaag, F. Inventarisatie van akkomodaties in de Lijmers, die ten dienste staan van verenigingen met jeugdleden etc. 1968
56 Recreatie-onderzoek De Liemers. 0
57 Veertien dagen in gijzeling. Betreft een gijzeling in 1944 in Doetinchem. 0
58 Gids ’95; Achterhoek en Liemers, gids voor vakantie en vrije tijd. 1994
60 Petersen, J.W. van Van zoete wijn en bittere medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg 1989
62 Petersen, J.W. van De lange schoolweg. Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg 1984
64 Petersen, J.W. van Reizen is tol betalen. De verkeersontwikkeling in en om het gebied van Rijn en IJssel tot de Bataafse omwenteling van 1795 2002
66 Rogier, Prof. Dr. L.J. Turmac/Liemers/Prijs 1970. Bevat biografische gegevens over A.G. van Dalen. 1970
68 Kroft, Ir. A.J.M. van der Integrale afvalverwerking in een milieuhygiënisch kader. Mogelijkheden van de Nieuwgraaf voor de Regio Arnhem 1989
69 Heugten, Dr. W. van De Liemers op bedevaart. Een bundel opstellen, n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Liemers-Museum te Zevenaar etc. 1989
70 Heuvel, R. van den De pijn van de Betuwellijn. Gevolgen van de Betuweroute voor mensen en land in Gelderland Gelders Gouden Reeks, nr. 3 1998
71 Ridders van Sint Meerten. Beschouwingen uit en over de Liemerse Jongstudentenbeweging 1945
72 Goossen, Th. J.G. Als onze levensweg ten einde loopt. Begraafplaatsen en begrafenissen in de Gemeente Zevenaar 2001
73 Jansen, B.,J. Schrijvershof en G. Willemsen Een Liemers mens; J.Th.M. Giesen streekarchivaris de Liemers en Doesburg 1973 – 1998. Een vriendenboek 1998
74 Tinneveld, A. De Liemers Gedenkboek Dr. J.H. van Heek. Opgedragen aan Dr. J.H. van Heek bij zijn tachtigste verjaardag 20 Oct. 1953 1953
76 Smit, Dr. E.J.Th.A.M.A. De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland 1795 – 1817. Gelders Historische Reeks nr. 7 1975
77 Liemers Leesboek. 1992
78 Kroft, Ir. A.J.M. van der De Gelderse uiterwaarden naar de volgende eeuw. Rehabilitatieplan voor de IJsseldijkerwaard tussen Arnhem, Duiven en Westervoort 1989
79 Polderdistrict Rijn en IJssel. Raamplan voor de waterbeheersing in de Liemers 1972
80 Onverharde wegen in de ruilverkaveling “De Bevermeer”. Pleidooi voor het behoud van een aantal volgens plan te Vervallen onverharde wegen in de ruilverkaveling Bevermeer. Mogelijkheden voor eigendom, etc. 1977
81 Bijdrage tot de kennis van de landbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden in de Liemers. 0
82 Kloosterhuis, J.L. De bodemgesteldheid in het gebied van de ruilverkaveling Bevermeer. Rapport nr. 639 1965
83 Pons, Ir. L.J. De bodemgesteldheid van een gedeelte van de Lijmers (het binnendijkse land van de Gem. Westervoort, Duiven(ged.) en Zevenaar. Rapport nr. 343 1953
84 Geografisch deelplan Liemers – Elten – Montferland. 1985
85 ‘t Liemertje. Rapport betreffende de natuur in “De Huet” 1976
88 Venhuizen, M. De Gelderse Poort. als Nationaal Landschap aan een zijden koord Doctoraalscriptie planologie 1982
89 Kooij, W. van der Natuur en landschap in de bestemmingsplannen betreffende het oude Rijnstrangengebied. Vergelijkend onderzoek van de bestemmingsplannen van Duiven, Pannerden en Zevenaar. 1981
90 Frentrop, J. Liemerse heemkunde. cursus voor gr.7(klas 5) van de St. Franciscusschool te Babberich, 1985-1986 1985
91 Sissingh, G. en P. Tideman De plantengemeenschappen uit de omgeving van Didam en Zevenaar. 1960
92 Geografisch deelplan Liemers – Elten – Montferland. 1986
93 Wilhelm Dahmen, F. en F. Wendebourg. Landschaps- en recreatiestudie Elten / Montferland. 1979
94 Meijs, Soc. Drs. H.P.M. van der. De Liemers. Een verkenning van de maatschappelijke situatie. 1959
95 Dalen, A.G. van. Gelderse historie in de Liemers. Deel 1. 1971
108 Janssen, Drs. G.B. en P. Aaldering. De Marke van Angerlo. 1983
113 75 jaar woningbouwvereniging Angerlo. 1986
117 Beumer, B.J.M. Honderd jaar Eendracht maakt Macht Giesbeek. 1993
119 Brantsen, Vivian Baron. Liever Hottentot dan Edelgermaan! Enkele kantteekeningen op het hedendaagsch gebeuren hier te lande. 1944
120 Belonje, Mr. J.. Het huis Bingerden te Angerlo. 0
122 Herinneringen bij het gouden priesterfeest van den zeereerw. Heer R. Slinger, pastoor van de paroche “St. Martinus” Giesbeek Kopie 1936
126 Cornielje, J.J.H. Het Rhederlaag, een creatie. bestuur en beleid in verscheidenheid 1997
129 Janssen, Drs. G.B. Steenfabriek “De Bahrsche Pol” in honderd jaar (1882-1982). Met handtekeningen, beschadigd 1982
132 Hol, R.C. Dat van nu af den diickstoel soude coemen te cesseren. De “Gemeenmaking”van de Baarbroekse dijk onder Angerlo in 1689. Kopie van opstel uit “Ter recognitie”. 1987
134 Overzicht van een aantal welzijnsvoorzieningen in de gemeente Pannerden. 1979
135 Gemeente Pannerden Herindelingsprocedure. Verslagen gespreksgroepen 1978
140 Milieu effect rapportage uitwijkhaven Lobith. Deelstudie gevolgen voor natuur STL rapport no. 94-03 1994
141 Het Waalprojekt in kort bestek. vaarwegverruiming, uitwijkhavens, verkeersbegeleiding 1997
142 Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.J.O. Het eeuwfeest van den tegenwoordigen districtspolder Herwen, Aerdt en Pannerden. 1938
145 Gemeentegrenzen op het Gelders Eiland ter diskussie. Pannerden-Herwen-Aerdt-Lobith-Tolkamer en Spijk in één nieuwe gemeente? 1978
147 Gids voor de gemeenten op het Gelders Eiland. 1976
148 Gids voor de gemeenten op het Gelders Eiland. 1979
151 Rijnwaarden geeft je de ruimte (Gemeentegids). Gemeentegids 1994-1996 1994
152 Janssen, Dr. G.B. Oorlog over het Gelders Eiland. 1995
153 Janssen, Dr. Ben In naam der wet! Twee eeuwen politiezorg op het Gelders Eiland 2002
154 Hutten, drs. G.A. Jonker op de Heerenbrink onder Lierderholthuis. De briefwisseling(1734-1773) tussen Henrik Arent van Oldenneel en Alexander W.D. van Hugenpoth 2000
161 Corten, Drs. J.P. en Dr. G.B. Janssen. Steenovencomplex te Boven-Spijk, waardestellingsrapport. 1994
163 Janssen, G.B. Industrialisatie en arbeidskrachten in de gemeente Herwen en Aerdt (1818-1900) De overgang van een agrarische gemeente naar een overwegend geïndustrialiseerde plattelandsgemeente. 1977
164 Janssen, Dr. G.B. Rondom De Dikke Toren 1648 – 1998. Kroniek van 350 jaar schuttersbeleving bij “Eendracht Maakt Macht”te Lobith-Tolkamer. 1998
165 Janssen, Dr. G.B. Bouwen = Wonen Zeventig jaar sociale woningbouw in de gemeente Herwen en Aerdt door de woningbouwvereniging De Goede Woning 1913-1983. 1984
166 Vollgraff, C.W. en A. Roes. Nieuwe oudheidkundige vondsten uit Lobith. 1942
167 Dalen, A.G. van. Rondom het tolhuys aan Rijn en Waal. Uit de geschiedenis van Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt. 1972
168 Braak, drs. G.P. ter. Lobith in oude ansichten. waarin opgenomen enkele afbeeldingen van Aerdt, herwen, Spijk en Tolkamer. 1974
170 Schimmel, H.J.W. en ir. P. Tideman. Het gebied der oude Rijnstrangen tussen Lobith en Zevenaar. Artikel in: “Natuur en Landschap”, 14e jrg. No. 2. 1960
171 Cornielje, J.J.H. ….en daarom limer-ick. 1999
172 Willemse, N. 214 Dagen van huis en haard. De evacuatie van een Millings gezin. Bew. J. Houkes. 1994
173 Rijnwaarden geeft je de ruimte. Gemeentegids ca. 2000-2003 0
174 Sprekend landschap. Bezoekerscentrum De gelderse poort Huis Aerdt Brochure 0
175 Janssen, Dr. Ben. Korte geschiedenissen van de Hervormde Gemeenten op het Gelders Eiland. 0
176 Herinneringen aan Lobith-Tolkamer. Artikel in: “Vereniging “De Binnenvaart” 10 jaar.” 2000
177 De Heerlijkheid Aerdt. Overdruk uit: “Tijdschrift voor Geslacht- en Wapenkunde”. 1880
182 Weenink, H. Winterswijkse beken en de Oude Rijn. Toetsing van een negental watergangen in Oost Gelderland aan ecologische normdoelstellingen, aan de hand van macrofauna. 1993
183 Weenink, H. Winterswijkse beken en de Oude Rijn. Bijlagen. 1993
184 Recreatie op en aan het Pannerdensch kanaal de Neder-Rijn en de Lek. 1979
187 Welvaartsbronnen en Ontwikkelingsmogelijkheden. Samenvatting van het in 1965 door het Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland uitgebrachte rapport. 1966
188 Mooren, H. Winter op den Rijn 1928-1929. Een prachtige verzameling foto’s van den winter 1928-1929 van den toestand op den Rijn en het gevaar dat hierdoor voor de scheepvaart ontstond. 1929
190 Jappe Alberts, Dr. W. De tolrekeningen van Lobith over de jaren 1404/1405 en 1408/1409. Artikel in:”Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap, dl. 81″. 1967
191 Gids ter kennismaking met monumentale gebouwen en panden in Lobith en Tolkamer in het kader van de open Monumentendag 9 sep met medewerking van de gemeente Rijnwaarden. 1995
193 Welvaartsbronnen en Ontwikkelingsmogelijkheden. Samenvatting van het in 1965 door het Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland uitgebrachte rapport. 1966
194 Janssen, Dr. G.B. De R.K. Parochiekerk te Lobith. Een korte geschiedenis van de bouw, verbouw, afbraak en herbouw van de r.k. godshuizen te Lobith. Dl. I 1771 – 1886. 1984
195 Gemeente Herwen en Aerdt; welvaartsbronnen en ontwikkelingsmogelijkheden. 1964
199 Pannerden, situatie en perspektief. Analyse van de problematiek van een kleine plattelandskern. Rapport no. 283 1962
201 Blom, Th. A. Pastoor Smals. 1951
202 Kersten, Karel. Lobith-Tolkamer. De geschiedenis van “Klein Mokum aan de Rijn”. 1985
204 Dalen, A.G. van Het huis Aerdt. De Liemers no. 15 1966
205 Huis Aerdt te Herwen. 0
207 Helmer, Wouter. Bevers in de Gelderse Poort. 1993
208 Beleidsanalyse Tolkamer. 1990
209 Bouwman, Bouke en Aart Vorstenburg. Het oude Rijnstrangengebied, wat doen we er mee? Een visie op het beheer. 1977
210 Rooy, J.A.J. de. De kleine kernenproblematiek in de gemeenten Herwen en Aerdt en Pannerden; een evaluatie van argumenten. 1974
211 Janssen, G.B. Schuttersonlusten in de Liemers en muiterij te Lobith tijdens de Belgische Opstand. Rijnstrangen Reeks no. 1 2002
211 Staring, F.J.M. De Hervormde pastorie van Herwen cum annexis. Rijnstrangen Reeks no. 1 2002
212 Waterbeheersingsplan Rijnwaarden. 1989
213 Bijlagen behorende bij het waterbeheersingsplan Rijnwaarden. 1989
214 Rijndorp Lobith-Tolkamer: wat nu….. 1976
215 Teunissen, P. en H. Polman. Jubileum uitgave S.V. Carvium Herwen 1938-1988; 50 jaar. 1988
216 Moerkerk, H.Th.M. Jubileum uitgave 1938-1988 S.V. Carvium Herwen. 1988
217 Bosma, Drs. J., E. van Bentum e.a. Weg van het water? Ontwikkelingsmogelijkheden voor de Gemeente Rijnwaarden. 1990
218 Beknopte survey ten behoeve van de stedebouwkundige plannen van de gemeente Herwen en Aerdt. 1969
219 Beknopte survey ten behoeve van de stedebouwkundige plannen van de gemeente Herwen en Aerdt. Complete versie. 1969
220 De toekomstige ontwikkeling in de kom van Lobith. 1969
221 Jubileumuitgave Voetbalvereniging Spijk Vooruit; opgericht 13 december 1946; 1946-1986. 1986
222 Deductie voor den Volmagtiger van Zyne Hoogh Graeffelycke Ex.tie den Heere Grave tot den Bergh ende Riebergh, etc. Copie van een artikel uit 1708. 1708
223 Rijnwaarden, gemeentebeschrijving. Monumenten Inventarisatie Project 1991
226 Wartena, R. En ik ging op vergulde trippen. Godefridus Franciscus Baron van Hugenpoth. 1965
228 Dalen, A.G. van. Het eiland. De Liemers no. 3. 0
229 Jolles, Ir. C.A. De overlaat in den Ouden Rijnmond bij Lobith. Overdruk uit het weekblad “De Ingenieur”. 1919
230 Verslag van het werkkamp van de Nijmeegse Biologen Vereniging gehouden in het gebied van de oude Rijnstrangen bij Pannerden.. 1966
231 Kok, David de, o.f.m. Het katholicisme te Aerdt en omgeving onder den vicarius apostolicus Petrus Codde. 0
232 Nispen tot Pannerden, Jhr. Mr. A.J.M. van. De koop en verkoop van Pannerden in 1801 – 1803. 1968
233 Giesen, J.Th.M. Pannerden, een greep uit……. 1984
234 Pannerden, situatie en perspektief. Analyse van de problematiek van een kleine plattelandskern. Rapport no. 283. 1962
235 Kingmans, Hugo. Boeren van Lobith. 0
236 Wartena, R. En ik ging op vergulde trippen. Godefridus Franciscus Baron van Hugenpoth. 1965
237 Vollgraff, C.W. De dijk van Drusus. Med. Der Kon. Ned. Akademie v. Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nw.reeks,dl.1, no. 12. 1938
238 Janssen, dr. G.B. Burgemeester in crisis- en oorlogstijd. G.L.G.M.Cremers(1896-1947), burgemeester van Pannerden van 1937 tot 1947. 1997
239 Breuking, J.H. Pannerden. De geschiedenis van de kerk en de parochie van de H. Martinus. 1978
240 Neerlands volksleven; Achterhoek en Liemers. Jrg. 30, no. 3/4. 1980
242 Haggenburg, L. Het dorp Pannerden. Historische schets. Originele uitgave. 1931
243 Hofman, J.H. Aartspriester Terwindt. Uit: “Onze Wachter”, dl. 1. 1884
245 Pannerden, situatie en perspektief. 1962
246 Diesveld, J. Narus van Veen. 1974
247 Haan, Judith. Umlaut en diminutiefvorming in een oostgelders dialect. Overdruk uit:”Taal en Tongval” 1. 1996
249 Haan, Judith. ‘”n Weurtje Wèhls'” , dimunitives in a Dutch dialect, some explorations. Doctoraalscriptie KU Nijmegen 1993
250 Graaf, Gerard M. van de Van Achterwehl naar Nieuw-Wehl de geschiedenis van een dorp 2000
251 Dane, R. en H. Angenent. Ineen; een serie artikeltjes verschenen in de periode 1982 tot 1986 in Wehls kontakt, informatieblad voor inwoners van de gem Uit de geschiedenis van Wehl 1986
252 Graaf, Gerard M. van de Zorgcentrum “Oldershove” 25 jaar. 1995
253 Bijleveld, W.J.J.C. Uit de oude kerkregisters van Wehl. 1912
254 Koster, A.G.B. Wehl in oude ansichten. door de Oudheidkundige vereniging Wehl samengesteld en geschreven. 1990
255 Rapport inzake het samenwerkingsexperiment van de St. Imelda Kleuterschool en de St. Martinus Lagere school te Wehl. Experimenteerjaar 1977/1978 1977/1978 1978
256 Siemonsma, Sido, Jacques van de Sman en Y. Has. Ouderparticipatie in het samenwerkingsexperiment Wehl. Deelrapport I: Inventarisatie 1978
259 Wehl 2 Sept. ’44 – Juni ’45. Kopie uit “Uit Eigen Kring; tijdschrift voor onze broeders in missie en vaderland”, no. 1. 1946
260 Blom, Th.A. Pastoor Smals. Kopie van de originele uitgave met proloog. 1951
261 Poelman, H.A.M. Onderzoek naar de zwakzinnigheid in de gemeente Wehl 1955. 1956
262 Kadastrale atlas Gelderland 1832; Wehl. Bevat een tekstboek en kaarten met kadastrale gegevens. 1994
263 Graaf, G.M. van de De gemeentehuizen van Wehl. 1992
264 Blom, Th. A. Scheepsjournaal van Theodorus A. Blom, mr. Chirurgijn van het m.s. Bonaire. Zijnde een nauwkeurig verslag enz. Kopie van de originele uitgave 1950
265 Graaf, Gerard M. van de 75 jaar voetbal in Wehl. 1988
266 Koster, Alex. Kruukskes met as. Een nederzetting met bijbehorend grafveld op het Hessenveld te Wehl, enz. Bevat losse plattegrond. 1997
268 Gids voor Wehl; voorjaar 1973. 1973
269 Derksen, Guido. Thuis in een gezinshuis. Een waardevolle aanvulling op de zorg. 2001
270 Liesveld, H.C.G., C.L.Thorbecke en J.A. Zuidema. Van afvoergoot naar conserveringssloot. Maatregelen om in het Beeksche Broek verdroging te bestrijden. 1993
271 Koster, A.G.B. Wehl toen en nu. 1995
272 Graaf, Gerard M. van de. Wehl en zijn brandweer vroeger en nu. Uitgegeven ter gelegenheid van het feit…ect. 1983
273 Petersen, J.W. van en J.Th.M. Giesen. ABC van oud Wehl. Grepen uit de geschiedenis van heerlijkheid en gemeente. 1987
275 Op weg naar de basisschool in Wehl. Uitgave bij gelegenheid van de officiële openstelling van de Wehlse basisscholen. 1986
276 Beknopte survey ten behoeve van de stedebouwkundige plannen van de gemeente Wehl. 1970
277 Blom, Th. A. Bommen op Wehl. Met geschreven teksten ivm schenking 1945
278 Blom, Th. A. Bommen op Wehl. Met geschreven teksten ivm schenking 1945
279 Rapport inzake het samenwerkingsexperiment van de St. Imelda Kleuterschool en de lagere school St. Martinus te Wehl. Experimenteerjaar 1976/1977. 1976/1977 1977
280 Jaarwerkplan voor de periode 1978/1979 van de samenwerkende scholen m.n. St. Imeldakleuterschool en St. Martinusschool enz. 1978/1979 1978
281-284 Fietsen in en om Wehl. Groene, gele, rode en blauwe route. 0
285 Wandelen in Wehl. 0
286 Pierson, J.L. Stichtingsbrief eener vicarie in de kerk te Wehl. Overdruk uit: Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging “Gelre”; deel V. 0
287 Bekkers, br. A. De aloude St. Martinuskerk te Wehl. 1975
288 Beknopt overzicht van de geschiedenis der Hervormde Gemeente Wehl 1719 – 1980. 1980
291 Adresboek Gemeente Wehl. 0
292 Catalogus. Openbare Verkooping van de Heerlijkheid Wehl, groot ongeveer 373 Hectaren met de daarbij behoorende Tiend-, etc. Kopie. 0
293 Openbare Verkooping van diverse Onroerende Goederen en zeer belangrijke Houtopstand onder Wehl, Didam, Kilder en Drempt etc. Kopie. 0
295 Deel I. Oud Wehl vóór 1732. Germanen enz. Deel II. Wehl van 1732 tot 1816, in welk jaar Wehl bij Nederland kwam. 0
311 Wegwijs in Westervoort 1973. Gemeente info-gids 1973
312 Wegwijs in Westervoort 1975. Gemeente info-gids 1975
317 Wegwijs Westervoort 1995/’96 1995
338 Pijls, Dr. Ir. F.W.G. Een gedetailleerde bodemkartering van de Gemeente Didam. A detailed soil survey of the community Didam. Kopie. De bodemkartering van Nederland, dl. 1. 1948
339 Sloet, Mr. L.A.J.W. Baron De rechten van Loel, Milster- en Waverloholt in de Gemeente Didam. Overdruk uit de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, N.S.,V. 0
340 Hofman, J.H. Didam? Of Netterden? Overdruk. 0
341 100 jaar Albertusstichting 1891 – 1991. 1991
342 Verhey, F.L. Het Didamsche smeelensnijdersbedrijf. Kopieën op foto’s in envelop. 0
343 Tinneveld, A. en Dr. D.P. Blok. Toponymie van Didam. 1973
344 Stevens, H.W.B. 100 jaar bankieren in Didam. Van Boerenleenbank naar Rabobank. 1997
345 Pijls, Dr. Ir. F.W.G. Een gedetailleerde bodemkartering van de Gemeente Didam. A detailed soil survey of the community Didam. De bodemkartering van Nederland, dl. 1. 1948
346 Pijls, F.W.G. Een gedetailleerde bodemkartering van de Gemeente Didam. A detailed soil survey of the community Didam. Proefschrift. 1948
347 Beursken, Jan. In en rondom onze Nieuw-Dijkse Sint Antoniusschool. Kopie. 1994
348 Koster, Alex, Henk Tomas en W.J.H. Verwers. Venster op het verleden. Didam-Kollenburg in de Laat-Romeinse tijd. 2001
349 Kerkenboek Didam. Geloven rond de Diemse toren; duizend jaar kerkgeschiedenis. 2000
377 Bakker, Ir. A. De oude Rijnstrangen bij Lobith en Zevenaar; het einde van een alarmtoestand, nieuwe perspectieven voor natuurbescherming Artikel in “Natuur en landschap”, 22e jaargang nr. 2. 1968
384 Inventaris van het archief der gemeente Angerlo 1811 – 1941 Streekarchivaat de Liemers en Doesburg 1982
391 Gemeentegids Angerlo 1990 1990
423 Heuvel, Rien van den. Leve de Liemers. Een trektocht door een boeiende streek. 2003
424 Nerée tot Babberich, Mr. M.F.F.A. ‘t Huis Babberich of hals af 1745. De havesatheb van het oude Liemers. Kopie 0
426 Francot, Esther, Nieuwenhuizen, Pieter van den 1830 – ‘ 31: schutters in ‘t geweer Schuttersonrust in Zevenaar 1985
427 Kam, W. de Een maand arbeidsinzet in Zevenaar en omstreken 1945
428 Gerlach, Cap. 50 jaar minderbroeders capucijnen Babberich 1885 – 1935 Gouden jubilé der pater minderbroeders-capucijnen 1934
429 Turmac negentientachtig Een onderneming in volle bloei ziet terug op de zestig wisselvallige jaren van haar geschiedenis en kijkt naar de toekomst Turmac cigarettes 1920 – 1980 1980
430 Hoenholt, Judy R.K.Z. moet blijven stripverhaal 0
431 Zwart, D.W. Zevenaar door de eeuwen heen Zevenaar 500 jaar stad, Stichting 500 Jaar Stadsrechten Zevenaar 1987
432 Nispen, van, tot Pannerden Historisch – Juridisch Rapport over de rechtspositie van de gronden in de gemeente Zevenaar, welke in de regel als gemeine Hutung worden aangeduid Uitgebracht aan de Raad van de Gemeente Zevenaar in opdracht van de Commissie tot onderzoek naar de rechtspositie van voornoemde gronden 1947
434 Feestuitgave t.g.v. de heropening van de R.K. Basisschool St. Franciscus Babberich 1989
435 Smit, J.B. Staatkundige wisselingen en de gevolgen voor Zevenaar op politiek en religieus terrein 1806 – 1813 le versie; onder ’embargo’ Streekarchief ‘de Liemers en Doesburg’, wijzigingen nog niet volledig voltooid Scriptie voor de Nieuwe Geschiedenis 0
436 Globale financiële verkenningen….. “kiezen of delen” 1. Definitief voorstel 2. Vragen/opmerkingen raadsfracties 3. Antwoord burgemeester en wethouders 1979
437 Goossen, Th.J. Babberichs gildeleven, tussen kerk en kroeg 1974
438 Keultjes, Theo J. Babberich – kerk en klooster 1995
439 Putmans, Keultjes, Willemsen Zevenaar 50 jaar bevrijd 1995
440 Eijnde, Vincent van den Moord te Zevenaar in 1874 1996
441 Willemsen, Gerrie A.J. Juvenaat Zevenaar 1927 – 1997 1997
442 Putmans, Keultjes, Willemsen Zevenaar 50 jaar bevrijd 2 1997
444 Arends, A.J. De Zevenaarse brandweer vroeger en nu Uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening brandweergarage op 30-10-1976 1976
445 G.B.F. Janssen Het wapen en zegel van Zevenaar 0
446 Uit het leven der Minderbroeders-Capucijnen Bij gelegenheid van het 7e eeuwfeest (1228 -1928) en het 4e eeuwfeest (1528 – 1928) 1928
447 Gemeente politie Zevenaar Samengesteld door gemeentepolitie Zevenaar ism bureau voorlichting gemeente Zevenaar en het Streekarchivaat De Liemers en Doesburg 0
448 Evaluatie rapport januari-juli 1979 Vormingswerk jonge volwassenen 1979
449 Regionalisering (nota) gemeente Zevenaar 1977
451 Verkeersnota Gemeente Zevenaar augustus 1978 1978
452 Zondervan, W. De vroegere raadhuizen te Zevenaar 1959
455 De zelfde roeping na 300 jaar Prediking ter gelegenheid van de herdenking van het 300-jarig bestaan kerkgebouw en historische bijzonderheden 0
456 Kooger, Hans De Joodse gemeenschap van Zevenaar De Liemers No. 34 1974
457 Dubbeldam-Nieuwenhuijse, Zwiers Zevenaar, stad in de Liemers Samengesteld n.a.v. projekt Landschappenkaart van het ministerie van C.R.M. Geschreven door: Werkgroep Leefklimaat Zevenaar, Streekarchivaat de Liemers en Doesburg, Gemeente Zevenaar 1978
459 Pater Innocentius, Minderbroeder-Capucijn. Een Levensbeeld 1874-1891-1940 1941
460 Specimen Juridicum Inaugurale, exhibens Quaestiones Juridicas 0
461 Gelderland in bedrijf Maandblad over de economische bedrijvigheid in Gelderland jaargang 10, nr. 6 1994 1994
462 Rikhof, Marian Rapport van een oriëntatie mbt het functioneren v.d. Stichting Culturele Jeugdvorming in Schoolverband te Zevenaar 1969
463 Goossen, Th.,A. Hendriks en W. Stevens. St. Martinusschool Oud-Zevenaar Uitgebracht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de St. Martinusschool. 1996
464 Gorkum, F.A.M. van. 25 jaar gecoördineerd ouderenwerk in Zevenaar. 1996
465 Janssen, Ben, en Gerrie Willemsen. Mathena, de geschiedenis van een havezate in de Liemers. 20 jaar Liemers Museum 1981-2001 2001
466 Verheijen, J. en P. Goossens. Iets over het Zevenaars, in het biezonder over zijn glottisslag en r. Art. in “Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde”, XIV/1975. 1975
467 Schrijvershof, Josef. MoNUment. Protestants leven in Zevenaar sinds 1577. 1990
468 Heugten, W.F.W.M.van St. Martinuskerk van Oud-Zevenaar. Uitg. t.g.v. het 40-jarig priesterjubileum van pastor H.A. van Doorn. 1997
469 Smit, J.B. Zevenaar 1885-1965 Een Roomse burcht in een Liemers land. 1994
470 Geldersche Credietvereeniging 1 december 1866 = 1916. 1916
471 Industrie-Rapport Gemeente Zevenaar 1951
473 Janssen, G.B.F. Het wapen en zegel van Zevenaar. Overdruk uit: “Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging “GELRE””, deel XIV. 0
474 St. Anna-Gilde Gevestigd in de buurtschap “Camphuysen”te Oud-Zevenaar Uitg. t.g.v. het 555-jarig bestaan. 1988
475 Petersen, J.W. van. Klapper op de personen en zaken genoemd in “Zevenaar in oude ansichten”. 0
476 Hendriks, Ab. Oud-Zevenaar en Ooy dubbel-kerk, dubbel-dorp 1982
477 Kadastrale atlas gelderland 1832; Zevenaar en Oud-Zevenaar. Bevat losse kaarten. 1995
478 Sollman, F. De botanische waarde van de Kwartierse Dijk. Art. in “De levende natuur”, 82e jrg. No 1. Mei 1980. 1980
479 Hendriks, Rob J.J. De vegetatie van de Kwartierse Dijk te Babberich. Typologie, botanische waarde en beheersaanbevelingen. 1993
481 Willemsen, Gerrie A.J. Ooyse School 1898-1998. 1998
482 Schrijvershof, Josef, J.M. Francken-Bakker en J.T. Jonkheer Meester Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen tot Pannerden. Burgemeester van Zevenaar 1844-1870 1996
483 RW 15 Ressen-Babberich, wel of niet? 1973
484 Monumenten in Zevenaar naar de 21ste eeuw. 1999
485 Vetter. A. Een eeuw zuivelindustrie in Zevenaar en de Liemers 1893-1992 Verslag van een historisch onderzoek 1999
486 Goossen, Theo J.G. Land, volk, gilde en schutterij Ooij/Zevenaar. Een rondgang door de streekgeschiedenis van de Ooij 1994
487 Briedé, M. en H.F.M. Korthaus Zieken, Zorg en Zevenaar. De geschiedenis van de ziekeninrichtingen voor de Liemers. Uitg. t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Stichting. 1992
489-490 Lossen, Dr. Max. Briefe von Andreas Masius und seinen Freunden 1538 bis 1573. Dl. 1. Deel 1 en deel 2. Kopie. 1886
491 Bruins, A.W.A. Buurtschap Grieth te Zevenaar Bewoningsgeschiedenis in het Kerspel Oud-Zevenaar Deel 3 Uitgave onder auspiciën van het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg, mogelijk gemaakt door de gemeente Zevenaar 2001
492 Janssen, Ben, Keultjes, Theo Rondom de doelen in Zevenaar Drie eeuwen bouwen, wonen en werken in het centrum van de stad 2001
493 Janssen, Ben, Keultjes, Theo Pelgromhof Zevenaar Een voorbeeld van duurzaam bouwen 2000
494 Akkermans, Heuvel, van den, Krosenbrink Zevenaar, stad in de Liemers 1986
495 Stufkens Jr Getuigen van Christus O.G. Heldring 0
496 Bruins, A.W.A. Bewoningsgeschiedenis in het Kerspel Oud-Zevenaar deel 1 0
498 Goossen, Th. Het Gild van Babberich tussen kerk en kroeg 1974
500 Hagen, van Investeren in onderwijs 25 jaar R.K. Mavoschool “St. Maarten”- Lobith 1984
501 Breuking, J.H. De kroniek voor het St. Michaels-gesticht gevestigd te Herwen op den 28sten october 1911 1973
502 Derde eeuwfeest schuttersgilde “Eendracht Maakt Macht” te Lobith Uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het schuttersgilde op 15- en 16 augustus 1948 1948
503 Huis Aerdt te Herwen (gem. Herwen en Aerdt) 0
504 Nederlandse historiën 12e Jaargang no. 3 – 1978 1978
505 Goossen, Heuvel, van den Waar mensen zijn, is handel Geschiedenis van de kermissen, processies en markten in de gemeente Zevenaar 2002
506 Willemsen, Gerrie A.J. Huis Valdijk te Babberich 2002
507 Project de straat t.b.v. de basisscholen in de gemeente Zevenaar 1980
508 Nispen tot Pannerden, van gem. gronden Zevenaar 1947
509 Herinneringen aan vader en Wim in de Tweede Wereldoorlog Familie Weldman, Arnhemseweg 45, Zevenaar 2001
510 Maria Koninginkerk Zevenaar 1960-2001 2001
512 Beleidsplan binnenstad Doesburg Gemeente-archief Doesburg Sociografisch Bureau Agglomeratie Arnhem, Van Embden Choisy Roorda van Eysinga Smelt Wittermans architekten en stedebouwkundigen te Delft 1970
518 Bloemendaal, Drs. H. De Sociaal-Economische Verhoudingen in de gemeente Doesburg. Bevat losse grafieken. 1946
524 Naar een Ecodelta…..Landschapsbeleidsplan voor de Gemeente Doesburg. 1996
525 Midden-Gelderland Monumenten Inventarisatie Project. Doesburg gemeentebeschrijving. 1991
529 Haans, Drs. F.A.C. en Drs. C.J.B.P. Frank Beschrijving Gemeentelijke Monumenten.Dl. 3 1990
531 Bloemendaal, Drs. H. De Sociaal-Economische Verhoudingen in de gemeente Doesburg. Bevat losse grafieken. 1946
532 Haans, Drs. F.A.C. en Drs. C.J.B.P. Frank Beschrijving Gemeentelijke Monumenten. Dl.4. 1990
534-535 Rapport van de stedebouwkundige studiegroep Doesburg. 535: Bijlagen. 1961
538 Elshof-Beuvens, Th. M. Godsdienst in Doesburg. Een onderzoek naar de geschiedenis van zes kerkgenootschappen na 1796 Doctoraalscriptie K.U.Nijmegen 1998
539 Smits, Maris Het Gasthuis te Doesburg en zyn financiën van 1672 tot 1740. 1984
541 Rademaker, Rob J. Doesborgh, garnizoensstad in de 19e eeuw. Inventarisatie van de problemen samenhangend met huisvesting van een garnizoen in een kleine stad. 1986
542 Franssen, Ed Doesburg 1870-1900, isolement en stagnatie van een stedelijke samenleving Scriptie gemaakt in het kader van het doctoraalexamen Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1989
543 Teunissen, Renate Onderzoek naar: Rijmen ende gedighten geschreven rond 1650 door Johannus Coesveldt Scriptie ter afronding van de opleiding MO-B Hogeschool Gelderland 1996
544 Petersen, J.W. van Kroniek van de gestichten van weldadigheid te Doesburg 1237-1987 1998
545 Dibbits, Hester Vertrouwd bezit Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis 1650-1800 1998
546 Dibbits, Hester Vertrouwd bezit Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis 2001
547 Pleiter, H.J. De NSB in Doesburg, 1930-1940 Scriptie Open Universiteit Nederland Cultuurwetenschappen 2003
548 Hendriks, Kremers De verzorgingsfunctie van Doesburg 1974
549 Visschers, Remco Gereformeerden in het geweer Onderzoek naar invloed sociale en religieuze verhoudingen op de ontwikkeling v/d patriottenbeweging in kleine steden v/h kwartier Zutphen 1783-1787 2003
552 Smit, J.B. De Doesburgse Gasfabriek (1856-1910) van particulier bedrijf naar eerste openbare voorziening 9-punts scriptie Nieuwste geschiedenis 1987
553 Worm, Theo Middeleeuwse woonhuizen te Doesburg 1979
554 Monas, Mirjam Agnes Aemilia van Pallandt 1732-1805 Een freule met ambitie Doctoraalscriptie Nieuwe geschiedenis 1998
557 Elshof-Beuvens, Thea Godsdienst in Doesburg 1796 – 1996 Twee eeuwen strijd, isolement en dialoog. De Remonstrantse Gemeente Doctoraalscriptie religiestudies, Katholieke Universiteit Nijmegen 1997
558 Jelsen, Lambartus ????? Kopie 1742
562 Vegt, van der ….. Beinum ook een stukje Doesburg, nieuwbouw en voor wie dan wel? “Scriptie ten behoeve van de cursus Hoger Planologisch Onderwijs 1984” 1984
563 Bouwmeester, Jeroen Doesburg in de 80-jarige oorlog 0
564 Pieters, Gerard Het fraterhuis van Doesburg Kandidaatsskriptie middeleeuwse geschiedenis 1972
565 Dibbits, Hester The “presentation of self” in early modern Doesburg. Storage and status. The linen cupboard in early modern households 1993
566 Rieksen, E.J. Het depot te Doesburg 1808 – 1810 van het 3e/ 1e Regiment Jagers/ 33ste Regiment Lichte Infanterie 2000
568 Dales, G.H. Het grondbezit van het grote convent de Doesburg omstreeks 1525 Een klein onderzoek aan de hand van de kloosterrekeningen over de jaren 1511 t/m 1535 1980
569 Petersen, J.W. van Magisters Meesters en Maitresses De Doesborghse Latijnse school en Franse scholen en haar leerkrachten, 1580-1815 1982
570 Onderzoek West-Achterhoek Studenten hebben onderzoek in Doesburg doorgevoerd waarbij het o.m. ging om de ontwikkeling van de verzorgingsfunctie van Doesburg in de afgelopen veertig jaar. Bevat 1 krant en verslag van dit onderzoek 1973
571 Jannie Mulder De predikanten in Doesburg gedurende de periode 1675 – 1730 Doctoraal werkcollege Nieuwe Geschiedenis voor 1870, o.l.v. Prof. Dr. M.G. Spiertz 0
572 Jannie Mulder Aristocratisering en sociale mobiliteit 1980
573 Manfred Verheij De vestingwerken van Doesburg Scriptie, a6a ex. nr. 449 0
574 Mulder, Jos Doesburg, een beschrijving v.d. stad d.m.v. een stadsrondwandeling 0
575 Scherft, P. De gezondheidscommissie te Doesburg (1866 – 1902) 1950
576 De Vries & Hpman Partners B.V. / Kolpron Consultants B.V. Hanzesteden langs de IJssel, Terug naar de rivier. Uitvoeringsplan 1993
577 Plessius, Dick Regt ende vonnisse laten geschieden ende wedervaren Beschrijving en analyse v/h werk van Frederik Willem Floris des H.R. Rijksvrijheer van Pallandt, heer van Keppel, Voorst en Oosterveen (vervolg…. vervolg ondertitel: als richter v/d stad en het richterambt Doesburg gedurende 23 april 1763 t/m 1779. Werkstuk werkcollege De adel in de Republiek 1600-1800 1997
578 Bongers, Jaap De geschiedenis en ontwikkeling van het bibliotheekwezen in Doesburg tot 1984 Examenscriptie in het kader v.d. opleiding tot Bibliothecaris Openbare Bibliotheken Gemaakt i.o.v. de Bibliotheek en Documentatie-academie Deventer 1984
579 Dillen, Jos van Doesburg 1850-1900, Sociale verandering door economische stilstand Doctoraal scriptie 1980
581 Franssen, Ed Doesburg 1870-1900, isolement en stagnatie van een stedelijke samenleving Scriptie gemaakt in het kader van het doctoraalexamen Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1989
583 Verbeelding van de karakteristiek van Doesburg binnen de wallen Samenstellers Gemeentelijke Werkgroep Monumenten: Ovink, Scheepers, Scheltes en Thuijs 1989
584 Romeijn, A. Vier brieven van Robert Graaf van Leycester naar de oorspronkelijke stukken in het gemeente-archief van Doesborgh Niet in de handel, Kopie 1880
585 Zwolle 750 Verslag van het bouwen van een stand van Doesburg. Verslag werd gemaakt door de afdeling algemene zaken 1980
586 Kleijer, Zegers Bodemkundig onderzoek in het bestemmingsplan Beinum (Gem. Doesburg) Rapport nr. 989 Stichting voor bodemkartering Wageningen. Bevat een aantal kaarten 1971
587 Huygen, Adam Beschrijving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg Kopie (bewaren voor studiezaal, origineel niet ter inzage) 1761
588 Ente Natal en Nieuw-Gelderland en de vooruitzigten der kolonisatie aldaar Kopie 1862
589 Schaik, D.C. van Rapport betreffende een onderzoek van de oude documenten en teekeningen over Doesburg ingesteld in April en Mei 1936 in het archief v.d. “Saction Technique du Génie” en v.d. “Service Historique” v.d.Generale Staf in het Ministerie van Oorlog te Parijs 1937
591 Hellinga, Wytze Het inventarium van Doesburg (1529) Een boek-archeologisch onderzoek 1980
592 Wind, Harmen Doesburg Gelderland in proza, poëzie en prenten De serie bestaat uit 90 bibliofiele uitgaven en heeft alle plaatsen en streken in de provincie Gelderland als onderwerp 1989
593 Dalen, Jan van Doesburg, poort van de Achterhoek Eerste uitgave 1991 1990
596 Nieuwkerk Kramer H.G, Nieuwkerk-Kramer G.A. De “Baerkenhuizen” Anno 1349 Koepoortstraat 29-31 Doesburg 1966
597 Gelders Oudheidkundig Contactbericht In samenwerking met de Vereniging “Gelre” 1971
598 Huygen, Adam. Beschryving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg. Tweede druk. 1761
599 Basisschool Martinus. Feestuitgave ter gelegenheid van de opening op 21 maart 1980. 1980
601 Sloet, Mr. J.J.S. Baron. Doesburg in november en december 1813. 0
602 Hendriks, Trudi. Van wie bun ee dan. 20 “bekende”Doesburgers aan het woord. 1985
603 Eijgenraam, Frank. Doesburg.Het ontstaan en de ontwikkeling van Doesburg + De invloed van Gieterij Doesburg op de ruimtelijke ontwikkeling van D Scriptie. 1983
604 Meischke, Ir. R. Het huis Meipoortstraat 59 te Doesburg. Artikel in “Spiegel der Historie”, 3e jrg. Nr. 3. 1968
606 Rozenboom, D.W. en H.W. Lensink. De Doesburgse Weduwenbeurs. 1991
608 Bloemendaal, G.J. Doesburg stad van levend verleden. 1967
609 Het Doesburgse Hoeren en Boevenboeck en al die de stadt ontsegt sien 1733 – 1778 1996
610 Witjes, H. Mijmeringen. Een selectie uit de gedichtenbundel van H. Witjes. 2000
611 Zur Erinnerung an Magister Johannes Gerardus Luyken (1742 – 1818). Artikel in “Chronikblätter fur die Familie Luyken/Leuken und ihre Anverwandten, 78.jrg., Band VIII. 1999
617 100 jaar Zusters Franciscanessen in Doesburg. 1998
618 ‘n Symphonie van oude stenen. Sprekende en veelbesproken stenen in Doesburg. 1974
620 Ven, Dr. A.J. van de, en hist. Drs.L.S. Meihuizen. De oudste stadsrekening van Doesburg (1373/74) Kopie uit “Bijdragen en Mededelingen”van de Ver. Gelre. 1961
621 Gruijs, Albert. Paleografische en Codicologische raadsels. Johannes van Neercassel, Karl Marx en een boedellijst uit Doesburg. Kopie van afscheidscollege. 1986
624 Bloemendaal, Jan Evacuees (in/ en/ door) Doesburg 1995
626 De stadsrekeningen van Doesburg betreffende de jaren 1400/1401 en 1402/1403 Fontes minores med11 aev1 Uitgegeven door het instituut voor middeleeuwse geschiedenis. Onder redaktie van: Alberts, Bouman, Hugenholtz, Kernkamp en Nelson 1964
628 Dongen, Rie van Sneeuw en IJs-sellinie expeditie Verhaal over 4 zusters v/h diaconessenhuis “Bronovo” die in de oorlogswinter ’44-’45 hulp boden aan de “dwangarbeiders” die moesten werken aan de IJssellinie 0
629 Meijs, H.P.M. van der Rapport betreffende de onmaatschappelijkheid in de gemeente Doesburg Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk 1960
630 Geer, tot Oudegein Archieven der ridderlijke Duitsche orde, balie van Utrecht Kopie, Volgens besluit en met bijzondere ondersteuning v/d hoog edele heeren landcommandeur, coadjutor en commandeurs der genoemde balie en met medewerking van hunne secretaris 1871
631 Heijnis-Renssen, E.D. Morgengaven te Doesburg, 1421 – 1615 0
632 Aen de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Getekend: Gerh. Hend. Kaldenbach en L. Ad. Huygens 1704
633 Doesburg Door: Annemiek, Mirjam, Gert-Jan en Simon. Onderzoeksvraag: hoe is het hele ecosysteen beïnvloed door de IJssel en de Oude IJssel 1986
635 Pamfletten betreffende de plooierijen te Doesburg in origineel aanwezig in de Bibliotheek Arnhem, in band nr. 374 B 13 “Verzameling van stukken aangaande de Geldersche Onlusten” 0
637 Gruijs, Albert Het inventarium van Doesburg (1529). Een boek-archeologisch onderzoek Hellinga, festschrift/feestbundel/mélanges. Forty-three Studies in Bibliography presented to Prof. Dr. Wytze Hellinga on the occasion of his retirement from the Chair of Neophilology in the University of Amsterdam at the end of the Year 1978 1980
638 Cockshaw, Garand, Jodogne Miscellanea Codicologica F. Masai Dicata Albert Gruys: l’expertise du papier en codicologie 1979
639 Ploeger, Jan Theodorus Christiaan Colenbrander en Sy Stigting “Nieuw-Gelderland” in Natal Oorgedruk uit Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, April 1958 0
640 Schaïk, van Tijdschrift voor geschiedenis. Overdruk. Prijs- en levensmiddelenpolitiek in de Noordelijke Nederlanden van de 14e tot de 17e eeuw: bronnen en problemen 1991
641 Gelders Oudheidkundig Contactbericht In samenwerking met de Vereniging Gelre nummer 66 1975
642 Doesburg Stads- en dorpsgezichten in Gelderland 0
644 Rademaker, Rob J. De dag dat de toren omviel spel in drie bedrijven gesitueerd in Doesburg 1982 gespeeld door toneelvereniging “Kunst na Arbeid” in het kader van de manifestatie “Gezicht op Doesburg” 1982 1982
645 Petersen van, Rabeling Van boomstam tot stoomtram grepen uit de geschiedenis van het voormalig vervoer van en naar Doesburg 1972
646 Een onbekende Nederlandsche vertaling van een gebedenboek van Daniel Tossanus oorspronkelijk uit 1596, oud-archief Doesburg 0
647 Regiment Huzaren Prins Alexander Regiment bestaat 150 jaar 1964
648 Romeijn A. Vier brieven van Robert Graaf van Leycester naar de oorspronkelijke stukken in het gemeente-archief van Doesborgh niet in den handel 1880
649 Doesburg parel onder de kleine historische steden – verbergt nog vele waardevolle schatten …. 0
651 Veeneklaas, M. Nota inzake een vaste oeververbinding over den Gelderschen IJssel te Doesburg in opdracht van de Vereeniging van Werkgevers in den Achterhoek i.o. te Doetinchem 1947
654 Staats Evers, Mr. J.W. Gelderland’s voormalige steden; Doesburg. Kopie van het gedeelte over Doesburg. 1891
655 Zondervan, W. Doesburg in oude ansichten. 1971
656 Gelders Oudheidkundig contactbericht. In samenwerking met de Vereniging “Gelre”. Nr. 50, Septmeber 1971. Bevat artikelen over Doesburg. 1971
657 Nijhoff, P. Inventaris van het oud archief der Gemeente Doesburg. Opgemaakt volgens besluit van H.H. Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland, van 6 December 1854, No. 37. Origineel. 1865
658 Informatiemodel voor de Achterhoek, deel 2, Doesburg. Zoek jeweg/te verdedigen werk/stadstap/ grote en kleine bouwmeesters. 1987
659 Gregory, J.L.G. Herinneringen uit de dagen mijner jeugd omtrent Doesburg. Voorzien van een voorwoord en een nabeschouwing door J.W. van Petersen. Hessenreeks deel 2. 1982
660 Nieuwland, D.W.B. Met de Muziek mee…. Grepen uit de geschiedenissen van de muziekverenigingen in Stad en Ambt Doesborgh. 2003
661 Lambert Westera, politieagent/corpschef te Doesburg 1920-1950. Uittreksel uit het genealogieboek van de familie Westera. 1995
663 Westera, L. Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 16 april 1945. Met enkele foto’s. 1945
665 Belegering van Doesburg. Van 1 tot 16 april 1945. Hessenreeks deel 4. 1983
666 ‘n Symphonie van oude stenen. Sprekende en veelbesproken stenen in Doesburg. 1974
667 Stadswandeling door de hanzestad Doesburg 0
668 Historische sprokkels uit Stad en Ambt Doesborgh. 1994
669 Petersen, J.W. van en E.J. Harenberg. Doesburg, bijdragen tot de geschiedenis van een Hanzestad. 1987
670 Petersen, J.W. van en E.J. Harenberg. Doesburg, bijdragen tot de geschiedenis van een Hanzestad. 1987
672 Overleven in de Tweede Wereldoorlog. In Angerlo, Doesburg, Hummelo en Keppel. 1995
674 Onwijs gaaf, 25 jaar stadsherstel in Doesburg. 1993
678 Craandijk, J. Wandelingen door Nederland. Met platen naar de lithografiën van P.A. Schipperus en wandelkaartjes. 1887
679 Meulen, Adri van der en Paul Smeele. De IJssel, Doesburg 1841-1969 Portret van een Gelderse Pottenbakkerij. 1999
680 Lam, Erik, Lex Modderkolk en Frans Stam De vogels van Stad en Ambt Doesborgh. Een avifauna van de gemeenten Angerlo, Doesburg, Hummelo en Keppel. 1999
681 Harenberg, J. Adellijke huizen in het richterambt Doesborgh. 1990
682 Bouwhuis, G.J. en J.W. van Petersen. Doesburg ten voeten uit. een rondgang langs de monumenten en vestingwerken van een kleine Hanzestad. 1987
683 Gezicht op Doesburg 1986
684 Schaars, A.H.G. Gelderland 1832 Tekst en Kadastrale gegevens 1988
685 Nederlandse Historiën Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis 1981
686 Paardekoper, Jos De gewaagde Hanzestedentoer Achter het verhaal aan / deel 4 naar een idee van Lilian Ruijters 1997
688 Doesburgse Kunstenaars in de Martinikerk Stichting Manifestaties Martinikerk Doesburg 1999
689 Bakker, Peter Doesburg, een beeld van een stad fotoboek 2001
690 Bruijn, de, Giesen, Petersen, Rabeling, Wijngeeren De vesting Doesborgh van landweer tot vestingwal 1974
691 Radstake, Pim Dreug-is-‘t Doesburgs Streekblad 1998
692 Radstake, Pim Dreug-is-‘t 1997
693 Radstake, Pim Gaper Drogisterij H.L. Radstake Doesburg 1999
694 Noorlander, Peter Inventarisatierapport ganzenopvangproject Fraterwaard 1998-1999 Opdrachtgever: Begeleidingscommissie Fraterwaard 2000
695 Vries, Laura de Inventarisatierapport ganzenopvangproject Fraterwaard 1996-1997 Opdrachtgever: Begeleidingscommissie Fraterwaard 1998
696 Het karakter van het gesticht van weldadigheid “Het Weeshuis” te Doesburg 1957
697 Simons, D. Advies uitgebracht nopens het karakter van het gesticht van weldadigheid “Het Weeshuis” te Doesburg 1955
698 Bloemendaal, Jan Oud Doesburg in beeld 1989
699 Ubbink, J.B. De geschiedenis van Ubbink N.V. van 1896 tot 1974 1974
700 Ubbink-Nieuws Personeelsblad der ijzer-, metaal- en tempergieterij v/h B. Ubbink & Co. N.V. – Doesburg 1953
701 Ubbink-Nieuws Personeelsblad der ijzer-, metaal- en tempergieterij v/h B. Ubbink & Co. N.V. – Doesburg 1947
703 Smit Kleine, F. Langs den Ouden-Yssel Met illustraties naar teekeningen van A.L. Koster 1898
705 Med. “Stad en Ambt Doesburg” 1-12, 1971-75. Mededelingen museum 1971
706 Med. “Stad en Ambt Doesburg” 13-22, 1975-78. 1950-1975, 25 jaar “stad en ambt Doesburg” 1975
707 Mededelingenblad “Stad en Ambt Doesborgh” 23-42, 1978-88. 1988
710 Weiler, A.G. en A. Gruijs Necrologie, kroniek en cartularium c.a. van het Fraterhuis te Doesburg (1432-1559). Kerkhistorische bijdagen, dl. IV. 1974
711 Berger, J.M. Overzicht der geschiedenis van de Evang. Luth. Gemeente te Doesburg. 1947
712 Plomp Tr., R. Zij zullen Mijn Lof vertellen spreekt de Heere. Tien eenvoudige brieven, gezonden aan een vriend. Kopie 1882
716 Grote of Martinikerk en Walcker-orgel. 1972
717 De St. Martini-Kerk te Doesburg. 0
719 Goede, E. de Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de drie-eenige verbonds-God met mij gehouden heeft. 1867
722 Kruisheer, Dr. C.I. De Onze Lieve Vrouwe – Broederschap te Doesburg ca. 1397 – 1580. Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond, etc. 1976
723 Waanders. F. Het Grote Convent te Doesburg en zijn bezittingen aan onroerend goed. Ca. 1453 – 1478. Een leesverslag van de Rekeningen van het Groote Convent of St. Mariëngrave te Doesburg. 1980
724 Jong, A.B. de Het Grote Convent te Doesburg en zijn nijverheid. 0
725 Grave, bijna zes eeuwen orgelstad. Publicatie van de St. tot behoud van het Nederlandse Orgel, no. 57. Juni 2002. 2002
727 Janse, Antheun. Het religieuze leven in het Grote Convent te Doesburg. Artikel in “Ons Geestelijk Erf”, Dl. 74, Afl. 1-2. Maart-Juni 2000. 2000
728 1600 jaar Sint Martinus, 11 november 1997, geven en ontvangen. 1997
730 Meulenkamp, W. De Nederlandse Hervormde kerk van Doesburg. Inventarisatie van kerkelijk kunstbezit. 1983
732 Klomp, Albert W. Evangelisch-Lutherse Gemeente Doesburg, 16 april 1794 – 16 april 1994. Tweehonderd-jarig bestaan in vogelvlucht. 1994
733 Schaik, Remi van De materiële belangen van het Groninger Fraterhuis in Groningen en Drenthe. (Onder vergelijking met die van enkele andere fraterhuizen). Overdruk Groningse Volksalmanak 1985 – 1986. 1985
734 Het Fraterhuis in Doesburg. 0
736 Goede, E. de Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de drie-eenige verbondsgod met mij gehouden heeft Herdruk 1976. 1976
737 Gids der Hervormde Gemeente te Doesburg 1966
738 Gids der Hervormde Gemeente te Doesburg 1961
743 Vraagbaak Doesburg geeft antwoord 0
793 Berger, J.M. Overzicht der Geschiedenis van de Evang. Luth. Gemeente te Doesburg 1944
795 Gids voor Doesburg Waarin opgenomen het zakenregister 1963
797 Officieele Feestgids van de groote Jubileum-Zangersfeesten op 17-18-19 en 20 mei 1928 waaraan verbonden Kermesse dé eté ter herdenking van het Gouden Jubileum van “Doesborg’s Mannenkoor” Beschermheer: WelEdel Geb. Heer W.C. Ketjen 1928
798 Nijhoff, P. Inventaris van het oud archief der Gemeente Doesburg Opgemaakt volgens besluit van H.H. Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland, van 6 dec 1854, No. 37 1965
800 Z.V. “De Oude IJssel” Doesburg 1938-1988 1988
801 Bakker, Maarten C. Ken u zelven Honderd jaar Loge “Broedertrouw” O. Doetinchem 0
803 Janssen, Beukelaar, de Ubbink een ijzersterke basis 1896-1996 1996
804 Raalten, J. van 125 jaar christelijk onderwijs in Doesburg Vereniging voor christelijk onderwijs te Doesburg 1986
805 Alles Om 1962 – 2002 40 jaar kegelplezier 2002
806 Nijland, Kets 70 jaar D.W.V. Leert zwemmen 2001
807 Broeckhuijsen, Pieter van De Meulenvelders en ‘t Meulenhuus goud & zilver 1999
808 100 jaar Kon. Doesborgh’s mannenkoor 1878-1978 1978
817 50 jaar Kerkkoor…..Een Kerk vol Muziek. 1978
821 Gedenkschrift 1885 – 1985. Uitgave t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Remonstrantse Gemeente in Doesburg. 1985
822 Jubileum Uitgave Ons Orgaan 1914 – 1974; 60 jaar Sportclub Doesburg ’65. 1974
823 Officieele Feestgids van het 700-jarig Bestaan der Stad Doesburg 1237–1937. Uitgegeven door V.V.V. Herdenkingscomité. 1937
824 Bosman, Theo F.W. “De Scheepsroeper”; Jubileum uitgave Februari 1978. Uitgave t.g.v. het 40-jarig bestaan van Zeilvereniging De Oude IJssel. 1978
825 100 jaar Zusters Franciscanessen in Doesburg. 1998
827 100 jaar Gieterij in Doesburg 1898-1996. 1996
830 Wal-Brinkman, H.M. van der 1944 – 1984 40 jaar U.V.V. – Doesburg. 1984
836 1931 – 1981 50 jaar DWV. 50 jr. Doesburgse Watersport Vereniging. 1981
844 Spijker, H.J. Jr. 70 JAAR SPORTCLUB DOESBURG in het kort in woord en beeld. 1984
846 Folkloristische Dansgroep “de Meulenvelders” Doesburg 45 jaar 1949 – 1994. 1994
847 Jubileumboekje V.O.G. Doesburg 1946 – 1996. Uitgave t.g.v. het 50-jarig betsaan van kegelclub “Voor Ons Genoegen”. 1996
848 Provinciale Rode Kruisdag Gelderland “Samen over Grenzen”. Uitgave t.g.v. het 125 jarig bestaan van de Afdeling Doesburg etc. v.h. Rode Kruis. 1995
849 Gymnastiekvereniging Unitas Doesburg 1967-1992 1992
850 Ds. Laman Trip Doesburg 1-10-1960 1-8-1980 Ode aan Miny Kleinstarink 1980
851 750 jaar Doesburg 1237-1987 Herdenkingsbijeenkomst Herdenking aan het feit dat op 19 september 1237 graaf Otto de tweede aan de plaats Doesburg rechten en vrijheden verleende en bevestigde 1987
855 Petersen, J.W. van Met vlag en wimpel Een herinneringsalbum gewijd aan driekwart eeuw “Doesburg en Oranje” 1910-1985 1985
857 Janssen, Han IJsselstroom 100 jaar wasserij en familiehistorie 1988
860 Abels, Biesen en Noij 111 jaar openbaar vervolgonderwijs in Doesburg 1877 t/m 1987 Prinses Beatrix school voor openbaar Mavo onderwijs Herdenkingsboek uitgegeven n.a.v. de opheffing v.d. prinses Beatrix-school voor openbaar M.A.V.O. per 1 augustus 1987 1987
861 Petersen, J.W. van Geen dag zonder boek of hoe Doesburg het lezen leerde liefhebben Uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening van de Openbare Bibliotheek Doesburg, 27 november 1982 1982
864 60 jaar Buurtvereniging Door Eendracht Sterk in woord en beeld 1926-1986 1986
865 Buurt vereniging Door Eendracht Sterk 1926-1991, 65 jaar 1991
866 Nijland, Kets 60 jaar D.W.V. 1931-1991 60 jaar berichtgeving D.W.V. Deel 1: 1931-1941 1991
867 Witteveen, Dales Fied of een historie van een kleine school met een groot hart een schoolse overdenking van Bert Witteveen naar aanleiding van 75 jaren technisch onderwijs in Doesburg 1982
868 1950-1975, 25 jaar “stad en ambt Doesburg” 1975
869 125 jaar christelijk onderwijs in Doesburg 1861-1986 Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Doesburg 1986
870 90 jaar muziekcorps der voormalige schutterij 1892-1982 1982
871 Gedenkschrift 1885-1985 Remonstrantse Gemeente Doesburg 1985
873 Dane, R. Uit het Stadsarchief geput 1983
880 Dane, R. Uit het Stadsarchief geput deel 2 Vanuit de kelder in het licht 1984
885 Dane, R. Uit het Stadsarchief geput deel 3 “Mettertijd” 1985
890 Dane, R. Uit het Stadsarchief geput deel 4 Doesborgh van verre en nabij 1987
904 Gelderblom, Arno Beinum bekeken Stedebouwkundig onderzoek naar het woonklimaat in de Doesburgse woonwijk Beinum Wetenschapswinkel Technische Universiteit Delft 1992
915 Heeckeren, van, tot Kell Jure, quo gelriae trajecti et transisalaniae regiones, postquam A. 1672 AB hoste fuerant occupatae(zie verder ondertitel) in antiquum foedus recipi debuissent 0
918 Hulsman, G. Een terugblik… Na veertig jaren dienst Herdenkingsrede bij gelegenheid van mijn 40-jarig ambtsjubileum op 3 januari 1932 1932
919 Jong, L.N. de Het eene noodige Een laatst woord als Remonstrantsch Predikant 1900
922 Zeldenthuis, Jan J, Langs Heide en Akker Verzen 1917
923 Erhatz, Bosman Ons verleden De Geschiedenis des Vaderlands in schetsen en taferelen eerste deel: Van de vroegste Tijden tot den Munsterschen Vrede 1877
924 Geerdink, E. De armoede, het Christendom en de Staat Uit de nagelaten schriften van wijlen E.A. Geerdink 1873
925 Brouwer, Theodorus Over het bestaan en het instituut der Jesuiten, Naar het fransch van den eerw. Vader De Ravignan 1844
927 Huygen, Adam. Beschryving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg. En met eene Voorreden vermeerderd door Mr. Cornelis Walraven Vonck. 1653
928 Prijsverhandelingen, behelzende de verpligtingen van eenen braaven Huisvader en zulk eene Huismoeder in’t gemeen burgerlijk l Als mede aanwijzing der oorzaaken van het weinige geluk in veel huisgezinnen. 1795
929 Tengbergen, H.F. Verhaal van den Reistogt en Expeditie naar de Nederlandsche bezittingen ter westkust van Afrika.(Kust van Guinea). 1839
930 Vegt, H.M. van der en J. van der Vegt. Roem en dank na 40=jarige Evangeliebediening. Leerredenen over 2 Kor. 12:9 en over Gen. 33:20. J. van der Vegt was predikant te Doesburg. 1903
932 Geer, Dr. L de, v.d.m. Twaalf tafereelen uit het leven van David. 1865
933 Tengbergen, H.F. Twee memoriën, betrekkelijk het Koninklijk Instituut voor de Marine: ingediend door den schout-bij-nacht H.F. Tengbergen. 1849
934 Sloot, Adriaan Joseph. Stellingen, ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeisch en hedendaagsch Recht aan de hoogeschool te Leiden. Op gezag van den rechte magnifius Dr. R.J.Fruin, hoogleeraar in de faculteit der Letteren etc. A.J.Sloot was geboren in Doesborgh. 1877
936 Pennink, Henri Charles. Het reglement van 28 februari 1836 (No. 19) voor de particuliere landerijen, gelegen ten westen der rivier Tjimanoek op Java. 1885
939 Versameling der stedelyke reglementen of willekoeren, bevattende een aantal rechten en vryheden, in de aloude geldersche enz Bevat: Willekeuren en conventien enz. en Reglement der stad Doesborgh. 0
943 Geerlings, C.J.C. De Heimannetjes. Kindersprookje. 1899
944 Radijs, A. De Christelijke jonkvrouw in haren omgang met God, bij de verschillende betrekkingen en wisselingen van haar leven. A. Radijs was predikant te Doesborgh. 2e dr. 0
945 Klooster-Lise, Lineke. Eén ster die in duizenden sterretjes uiteen valt. 1995
946 Radijs, A. De Christelijke moeder in haren omgang met God, bij de verschillende betrekkingen en wisselingen van haar leven. A. Radijs was predikant te Doesborgh. 1845
947 Radijs, A. De Christelijke jonkvrouw in haren omgang met God, bij de verschillende betrekkingen en wisselingen van haar leven. A. Radijs was predikant te Doesborgh. 1840
950 Dalfsen, G.L. van Van kleine lichtjes der bevrijding en het groote licht der liefde Linoleumsneden van T.J. Hulshoff Pol 0
951 Faure, H.E. Het Witte Paard Geen Leerrede, maar Levensgetuigenis naar Openbaring 19: 11 Los artikel 1877
952 Loe, H.J. de Recherches sur la vraie cause de nos troubles et sur le moyen 1789
953 Christophilus Christelijk jaarboekje voor 1843 proza en poëzij, bijeengebracht door onderscheidene godsdienstvrienden 1842
955 Braakenburg, D. Rekenkundige voorstellen voor kinderen ter oefening en opscherping van het verstand tweede druk, Kopie 1843
961 Andriessen, H.F. Fides ex auditu Een studie over de kracht van het Woord in het Sacrament Afstudeerscriptie 1997
963 Bloemendaal, Jan Rob Verkuyl op de vlucht Tekeningen: Marcel Heuveling 1995
964 Jense, W.F. De lof der liefde Het leven en sterven van Ds Paulus Hermanus Borgers 0
967 Kooger, Hans Joods leven in Doesburg 1981
970 Kraijenhoff, C.R.Th. Proef eener elektrische natuurkunde na ‘t Fransch van den Abt Jacquet 1783
972 Greup-Roldanus, S. De draaikooi 1959
973 Boelhouwer, J.C. Herinneringen van mijn verblijf op Sumatra’s Westkust gedurende de jaren 1831-1834 1841
975 Handleiding voor de bereiding van schoencrême 0
976 Kok, J. Vaderlandsch woordenboek, 12e deel dir-doz 1785
977 Huygen, Adam Beschrijving van het begin, opkomst, en aanwas der stad Doesburg 1653
979 Goedings, Tino “Momenten” gedichten oplage 200 0
981 L.E. Mietje van der Dussen 1918
982 Adresboek voor Doesburg 1894
983 Adresboek voor Doesburg Kopie 1894
984 Ordonnantie en reglement tot het formeeren van een weduwen beurs binnen Doesborgh 1805
986 Westera, Hendrik Trampled on short stories of distress, bravery, cowardice, solidarity, but above all, hope and love 0
988-989 Vaynes v. Brakell, H. de Willem de Vaynes van Brakell, gedenkschrift voor mijne Nakomelingen 1872
1017 Heiser, P.C. Gelderland, propaganda-uitgave voor de provincie Gelderland Handel, nijverheid, landbouw, toerisme, kunst, sport, woon-en winkelcentrum 1940
1018 Wesselink, Johan Zoo is Gelderland Het landschap, de steden en de dorpen, de cultureele en economische beteekenis 1961
1019 Krosenbrink, Henk Achterhoek en Liemers oude vertelsels, gevarieerd landschap en levende folklore 1978
1026 Vos, J.G. Achter Rijn en IJssel Zwervend door Achterhoek en Liemers Foto’s van Wim K. Steffen 1957
1027 Stegeman, B. De Achterhoek, land van bossen en kastelen Gids voor het Toerisme in Oostelijk Gelderland Illustraties van P. te Lintum 0
1028 Interessante rondritten der Geldersche tramwegen 1939
1029 Aanbevelenswaardige rondreizen met dienstbussen der geldersche tramwegen 0
1030 De Geldersche Achterhoek Opgedragen aan “De Geldersche Achterhoek”, vereeniging voor vreemdelingenverkeer, die haar welwillende medewerking verleende 0
1031 De Geldersche Achterhoek noodigt u uit 1936
1141 Montferland, land van begrensde mogelijkheden. Een visie op het gebied Elten-Montferland. H3b-projekt Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School Velp. 1978
1165 Nijhoff Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland De toestand van Gelderland in de eerste helft der veertiende eeuw eerste deel 1830
1166 Nijhoff Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland Reinald III. En Eduard, Hertogen van Gelre tweede deel 1833
1169 Nijhoff Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland Arnold van Egmond vierde deel 1847
1170 Nijhoff Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland De bourgondische heerschappij vijfde deel 1851
1171 Nijhoff Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland Karel van Egmond, Hertog van Gelre, Graaf van Zutphen (1529-1538) zesde deel, derde stuk. Uitgegeven onder toezicht en met eene inleiding van Mr. L. Ed. Lenting 1875
1180 Advys over de militaire jurisdictie met de Stukken daar toe behorende; aan haar edele mogende de Heeren Staaten des Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen 1783
1181 Sloet, L.A.J.W. Baron Bijdragen tot de kennis van Gelderland 1855
1182 Jappe Alberts, W. Geschiedenis van Gelderland tot 1492 van heerlijkheid tot landsheerlijkheid Overzicht van de geschiedenis van Midden- en Noord-Limburg en Gelderland in de Middeleeuwen 1978
1183 Meester, G.A. de De Staten van Gelderland, onder het licht der Geschiedenis 0
1190 Adam, Hofman, Mentink Van Gelre naar Gelderland Aspekten van de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw Rijksarchief in Gelderland 1984
1191 Adam, Hofman, Mentink Van Gelre naar Gelderland Aspekten van de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw Rijksarchief in Gelderland 1984
1192 Harmsen en Stegeman Spiegel van een eeuw oostgelders leven (1879-1979) Een uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Graafschapbode 1979
1194 Schaïk, Remi van Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550) Middeleeuwse Studies en Bronnen VI 1987
1195 Harenberg, J. De kastelen van Graafschap en Liemers 1969
1199 Verslag der commissie van Landbouw in Gelderland, betrekkelijk de kadastrale werkzaamheden, aan den heer staatsraad, gouv.enz 1833
1213 Wille, Henk. Een Eeuw Voetbal in Achterhoek en Liemers. 2001
1214 Hans, G.J. De Achterhoekse en Liemerse lappendeken. Een bestuurlijk-politieke geschiedenis van Achterhoek en Liemers tot 1543. 2002
1215 Dalen, A.G. van. Graaf Willem IV van den Bergh (1537-1586). Een Gelderse geschiedenis uit de Opstand tegen Spanje. 1991
1216 Pieters, Gerard en Remi van Schaïk. Fiskaliteit en sociaal-ekonomische evoluties in het kwartier van Zutphen tijdens de 15e eeuw. Band 1. Doktoraalscriptie KU Nijmegen. 1975
1217 Pieters, Gerard en Remi van Schaïk. Fiskaliteit en sociaal-ekonomische evoluties in het kwartier van Zutphen tijdens de 15e eeuw. Band 2. Doktoraalscriptie KU Nijmegen. 1975
1218 Krosenbrink, H. Met de moed van de angst. Oorlogsbelevenissen in Achterhoek en Liemers. Werken van het Staring Instituut dl.2. 1981
1219 F.J.W. Ons laatste halfjaar oorlog achter Arnhem-Front. Kopie. 0
1222 Dalen, A.G. van. Onze Schutterij. 30 jaar gildewezen in Gelderland, 1947 – 1977. 1977
1230 Vries, W. de Rijksarchief in Gelderland Rechterlijke instellingen in Gelderland 1970
1244 Tirion, Isaak Het verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten Van steden, dorpen, sloten, adelyke huizen, kerken, torens, poorten; en andere voornaame stad- en land-gebouwen (vervolg zie opmerking) in en omtrent alle de byzondere vereenigde Nederlandsche provinciën, herdruk 1962
1245 Veen, Dr. J.S. van Advies van het Hof van Gelderland aan den Raad van State over het verblijf van Jezuieten te Emmerik Overgedrukt uit de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel XXXI 0
1258 Beukelaer, Hans de In naam van Oranje beeld van de oranjefeesten in de Achterhoek en de Liemers 1880 tot heden 0
1259 Schulte, A.G. Kerken in Gelderland Stichting Oude Gelderse Kerken 2000
1260 Otten, Schepel Getekende stads- en dorpsgezichten uit de Topografische Atlas Gelderland Veluwezoom, Nijmegen en omgeving, Rivierengebied 2000
1261 Roos, Thea en Jan de Gemeentehuizen in Gelderland Van Aalten tot Zutphen 1995
1262 Kuyper, J. Gemeente Atlas van de provincie Gelderland Herdruk 1988
1265 Berends, Jan IJsselgraaf in plaatjes & praatjes Doesburg-Doetinchem-Hengelo (Gld.) -Hummelo & Keppel-Steenderen-Vorden-Zelhem Bevat cd-rom en lijst en beschrijving van 318 afbeeldingen van de zeven gemeenten 2003
1267 Harmsen, Henk en Jan Stegeman. Spiegel van een eeuw Oostgelders leven. (1879-1979). Een uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Graafschapbode. 1979
1273 Dalen, A.G. van. Gilden en schutterijen in de Graafschap Bergh. Een stuk sociale geschiedenis in een landelijke Gelderse gemeente(Bergh en omgeving) Met 2 losse kaarten. 1971
1289 De Gemeenten in ons Gewest. Zeven artikelen gepubliceerd in de Graafschap-Bode. 1949
1291 Ven, D.J. van der. Gelderland. Dl. II De Geldersche Achterhoek. Met 62 afbeeldingen naar photographische opnamen enz. Ons mooie Nederland. 1917
1292 Ven, D.J. van der. Gelderland. Dl. I Met 80 afbeeldingen naar photo’s en teekeningen enz. Ons mooie Nederland. 1915
1296 Staats Evers, J.W. Lijfstraffelijke regtspleging in Gelderland of belangrijke strafzaken van 1811 tot 1859 aldaar voorgekomen 1859
1298 De Gouden Eeuw van Gelre Kunst en cultuur in het oude hertogdom 2001
1299 Stinner, Johannes, Tekath, Karl-Heinz Gelre-Geldern-Gelderland Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre 2001
1301 Thysse, Jac. P. De IJsel Te illustreren met verkade’s plaatjes naar aquarellen van L.W.R. Wenckebach, Edzard Koning en Jan Voerman Jr. 1916
1302 Sloet, Baron “Van al’s” Onderzoekingen, schetsen en mededeelingen 1871
1303 Die Entwicklung der Stände im Herzogtum Geldern bis zum Jahre 1418 nach den Stadtrechnungen von Arnheim Dissertation von Karola Nüsse aus Detmold 1958
1307 Nederkoorn, Stork Er op of er onder Hoe Achterhoek en Lijmers de Duitsche bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd 0
1310 Anderhalve eeuw Gelderse landbouw De geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse platteland 1995
1311 Harmsen, Det, van Oud-Achterhoeks Dorpsleven in Beeld met medewerking van A.H.G. Schaars 1994
1314 Naoberpraot Ontmoetingen met boeiende Gelderse mensen 1997
1315 Aalbers, Mr. P.G. Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland 1795-1850 Gelderse Historische Reeks 1979
1316 Zweers, Smit Geschiedenis van Huissen in kort bestek Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Historische Kring Huessen 2000
1317 Roekel, G.J. van Marken, Buurschappen, Boeren, Boerderijen in de Graafschap 1989
1319 van Batenburg-Nelissen tot Berentsen-Van Bergen Ter gelegenheid van de heropening van de basisschool St. Willibrordus 1987
1327 Bachiene, W.A. Vaderlandsche Geographie, of nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden Eersten deels eerste stuk 1791
1328 B, Tj. De De slag om Zutfen 1945
1333 Smit, Dr. E.J.Th.A.M.A. De geschiedenis van Huissen van 1242 tot 1368. Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen Nr. VI. 1992
1334 Hasselt, G. van. Kronyk van Arnhem. 1790
1335 Beumer, Ing. B.J.M. Vorstendom Gelre (ca. 1000 – 1543). 1989
1337 Zutphensche Almanak voor het schrikkeljaar 1848. Bevat ook: “Opgave der verschillende ambtenaren in de provincie Gelderland”. 1848
1338 Gietman, Conrad en Arjan Verschoor. Een goed voor de eeuwigheid. De Gelderse Vicarie Sancti Nicolai, 1501-2001. 2001
1340 Gelders Mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland. Aangeboden aan Mr. P.J.W. Beltjes. 1979
1346 Nijsten, Gerard. Het Hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis (1371 – 1473) 2e dr. 1993
1350 Galema, Sjoerd. Rekeningen van het Oude gasthuis 1416/17 – 1435/36. Bronnenpublikaties Stadsarchief Zutphen 4. 1996
1354-1356 Wartena, R. De stadsrekeningen van Zutphen 1364 – 1445/46. Deel 1, 2 en 3. 1977
1358 Jappe Alberts, Prof. Dr. W. De overrentmeestersrekening van Zutphen over het jaar 1457 – 1458. Overdruk uit: Bijdragen en Meded. Van het Hist. Genootschap, Dl. 77. 1963
1359 Jappe Alberts, Prof. Dr. W. Het financiële beheer van de stad Zutphen in 1445/46. Op grondslag van de oudste Overrentmeestersrekening en de bijbehorende Onderrentmeestersrekening Overdruk uit: Bijdragen en Meded. Van het Hist. Genootschap, Dl. 78.
1360 Oppenraay, J.M. van. Zutphen, geschiedenis der R.K. Gemeente na de Reformatie. Kopie. 1902
1364 Lensen, Leo, Heitling, Willy H. Stad in de middeleeuwen Dagelijks leven in Zutphen 1983
1368 Wesselink, J. Reisboek voor de provincie Gelderland uitgegeven op initiatief van de Provinciale Geldersche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer 0
1383 Gids voor Doetinchem en Omstreken Met Platen en Wandelkaarten 1894
1384 Blink, H. Wandelingen in den Achterhoek en in Twenthe, uit: Vragen van den Dag 1888
1385 Officiële feestgids voor het groot nationaal federatief muziekconcours voor harmonie- en fanfaregezelschappen uitgeschreven door de muziekvereniging “Keppelsche Kapel” te Laag Keppel ter herdenking van het 55-jarig bestaan op 29, 30 en 31 juli 1949 0
1387 Freriks, R. Het Ripperbantsgoet te Eldrik 1987
1401 Hasselt’s, G. van Arnhemsche oudheden deel 1 1803
1409 Haak, Dr. S.P. Arnhem, hoofdstad van het departement van den Boven-IJssel in den omwentelingstijd 1813/14. Overdruk uit: Historisch Gedenkboek 1813, deel IV. 0
1431 Vos, J.G. Tussen Elten en Urk Met medewerking van H. Harmsen en H. Strengers 1978
1434 Prentenboek over Kilder en het Wehlsebroek 0
1449 Sloet van de Beele, L.A.J.W. De Hof te Voorst Uitgegeven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1863
1465 Hackfort, huis en landgoed Onder redactie van F. Keverling Buisman 1998
1502 Thoben, John Het Kerspel Beek in de Liemers deel 1 Speurtochten in de geschiedenis 1999
1503 Thoben, John Het Kerspel Beek in de Liemers deel 2 Gezinnen 1640 – 1940 1999
1513 Romers, Drs. H. Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen deel 1: Gelderland en Overijssel naar het leven getekend door J. de Beijer 1987
1516 Heitling, Willy H, Lensen, Leo Vijftig eeuwen volk langs de IJssel 1995
1704 Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1845. Elfde jaargang. 1845
1705 Keller, G. Geldersche Volks-Almanak voor 1868. 1868
1706 Quack, J.C.W. Geldersche Volks-Almanak voor het schrikkeljaar 1888. Met twee plaatjes. 54 ste jaargang. 1888
1707 Quack, J.C.W. Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1897. Met twee plaatjes. 63 ste jaargang. 1897
1708 Quack, J.C.W. Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1900. Met twee plaatjes. 66 ste jaargang. 1900
1709 Geldersche Volks-Almanak, jaar onbekend.(1898?) 0
1726 Geldersche Volksalmanak voor 1947 voor 1947 twee en zeventigste jaargang, onder redactie van Ir. M.M. van Hoffen 1947
1727-1732 Archief 1974-1979 orgaan van de Oudheidkundige Vereniging “De Graafschap” Meester Hendrik Willem Heuvelstichting G.A. van der Lugt Stichting 1974-1979
1733 Jaarboek Achterhoek en Liemers 1981 Archief van de graafschap 1980/1981 Deel 4, in opdracht van Oudheidkundige Vereniging “De Graafschap” 1981
1734-1742 Jaarboek Achterhoek en Liemers 1984-1992 Deel 7-15, in opdracht van Oudheidkundige Vereniging “De Graafschap” 1984-1992
1743-1751 Jaarboek Achterhoek en Liemers 1994-2002 Deel 17-25, in opdracht van Oudheidkundige Vereniging “De Graafschap” 1994-2002
1752 Systematische index op Archief / Jaarboek Achterhoek en Liemers 1971 t/m 1995 Oudheidkundige Vereniging “De Graafschap” 1995
1754 Rapport betreffende het provinciale woningonderzoek in de Gelderse Achterhoek Samengesteld door de Provinciale Commissie voor de Volkshuisvesting van de Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk 1948
1757-1758 Slicher van Bath, B.H. Mensch en land in de Middeleeuwen Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland Deel 1 en 2: Mensch en gemeenschap 1972
1764 Hengst, Mr. C.G.C. van Aanteekeningen betreffende de fundatie der Douarière Baronesse van reede, Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht. 1890
1782 Dam van Brakel, W. van. Lotgevallen van Heer Fulco en de Abdij van Bern. Met portretten en teekeningen. 1857
1783 Catalogus der geschiedkundig-Overijsselsche tentoonstelling, geopend te Zwolle den 18 Augustus 1882. 1882
1815 Bruins, A.W.A. Atlas van het ambt Liemers Uitgave onder auspiciën van het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg, mogelijk gemaakt door de gemeente Zevenaar 1999
1824 Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 1 1978
1825 Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 3 De Walburg Pers, Zutphen 1980
1826 Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 4 Archief van de Graafschap 1980/1981 1981
1827 Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 6 1983
1857 DUCATUS Gelria, et comitatus zutphania ordinibus, Patriae Patribus, Joh. Isacius Pontanus 0
1858 Nederlandtsche placcaet-boeck waerinne alle voornaemste placcaten, ordonnantien, accorden, ende andere Asten ende Munimenten, uyt-ghegeven by de EE. Hoog-Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlantse Provintien Sedert het Jaer onses Heeren 1625, tot op het tegenwoordighe Jaer 1644, tweede deel 1644
1860 Nederland’s vroegste geschiedenis in beeld Oudheidkundige platen-atlas Samengesteld en toegelicht door Dr. J.H. Holwerda 1912
1873 Klingenburg, Ernst Moritz Die Entstehung der Deutch-niederländschen Grenze im Zusammenhang mit der Neuordnung des niederländisch-niederrheinischen Raumes 1813-1815 Mit 15 Karten 1940
1874 Fockema Andreae, S.J. De Nederlandse Staat onder de Republiek Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. letterkunde Nieuwe reeks, deel LXVIII, No. 3 1961
1881 Pik, J.W. Beknopt Leerboek der Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis Eerste deel (tot ongeveer 1715) 1921
1897 Geschiedkundige atlas van Nederland. De republiek in 1795 met de heerlijkheden, ambachten enz. 1913
1899 Schuiling, R. Beknopte aardrijkskunde van Nederland. 7e verbeterde druk. 1911
1902 Het verlost Europa. Geschiedenis der wijheidsoorlogen van 1813-1815. 1864
1914-1921 Blok, P.J. Geschiedenis van het Nederlandsche volk. I-VIII Deel 1 -8 1892-1908
1938 1813 Platen verzameld door Mr. N. Beets met inleiding van Prof. Dr. H. Brugmans Premie-uitgave van het nieuws van den dag 1913
1939-1940 Ritter, Dr. P.H. Eene halve eeuw 1848-1898 Historisch gedenkboek uitgegeven door het nieuws van den dag bij de inhuldiging van Koninging Wilhelmina Eerste en tweede deel. 1898
1968 Legrand, L. Geschiedenis der Bataafsche Republiek. Vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door H. Pyttersen Tz. 1895
1987 Nederlandsche Almanak. 1891. 1891
2002 Puffelen, Adriaan van Alfabetisme en cultuur bij handelsnijverheid en migratie 18e eeuw 1990
2003 Puffelen, A.E. van Van kapitaal belang 1991
2144 Schneider, Dr. Jacob Der Eltenberg und Montferland bei Emmerich Ein Beitrag zur Geschichte des römischen befestigungswesens auf der rechten Rheinseite 1845
2161 Athmer, J.H. Het drostambt Elten Resultaten van een onderzoek ingesteld op verzoek van de landdrost Dr. A. Blaauboer 1950
2185 Kist, N.C. Het necrologium en het tynsboek van het adelijk jufferen-stift te Hoog-Elten. Medegedeeld uit het onuitgegeven oorspronkelijk Handschrift, benevens eene Geschiedenis der Abdij. Kopie. 0
2268 Crecelius, Dr. Wilhelm. Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Sechtster Band. Bevat tevens: Inventaris der huisarchieven op Oolde door W. Wijnaendts van Resand. 1869
2273 Hengstenberg, Hermann. Das ehemalige Herzogtum Berg und seine nächste Umgebung. Beschreibende und geschichtliche Übersicht. 2. Auflage 1897
2279-2280 Halma, Francois. Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen. Geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch en staatkundig woordenboek etc. Eerste en tweede deel. 1725
2337 Hinsbergen, Philippus Johannes Cornelius Georg van Inventaris van het archief van de ridderlijke Duistche Orde Balije van Utrecht 1200-1811 Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de Balije in Utrecht 1982
2420 Maris, dr. A. Johanna Maris Inventaris van het oud-archief van den kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente te Lobith Rijksarchief in Gelderland Gelderse Inventarissen-Reeks no. 7 1974
2447 Schimmel, J.A. Inventarissen van de archieven van de dorps- en buitenpolders in de Overbetuwe. Twee delen 1652-1954/1959 1995
2448 Huismans, drs. P.G.J., J.M.M. Meulenaars enz. Inventaris van de archieven van het polderdistrict Nederbetuwe en haar rechtvoorgangers (1264) 1509-1981 (1982). 1995
2449 Huismans, drs. P.G.J., J.M.M. Meulenaars e.a. Inventaris van de archieven van de dorps- en buitenpolders in de Nederbetuwe 1525-1953/1971 (1987). 1995
2473 De oude archieven van het polderdistrict Rijn en IJssel 1975
2474 De oude archieven van het polderdistrict Oude Rijn 1975
2475 Harder, J.H.G. Gerubriceerde plaatsingslijst van de archieven van de Gelderse Tramweg Maatschappij N.V. (G.T.M) (1878) 1881-1977 Rijksarchief in Gelderland 1987
2493 Graswinckel De rechterlijke archieven der voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland 1543 – 1816 1927
2494 Graswinckel De rechterlijke archieven der voormalige Kleefsche enclaven in Gelderland 1543 – 1816 1927
2509 Muller Fz., Mr. S. Bijdragen voor een oorkondenboek van het Sticht Utrecht. Programma. 1890
2529 Dunk, Hermann von der. Kleio heeft duizend ogen. Over historie en historici. 1974
2532 Allan, Machteld en René Moerland. Gesprekken met tijdreizigers. 1993
2545 Inventaris Archief Duitsche Orde Commanderij Dieren, Commanderij Doesburg Kopie 0
2571 Zondervan, Ebbenhorst Tengbergen, van Inventaris van het nieuw archief van de gemeente Didam 1962
2584 Petersen, J.W. van Beschrijving van archiefstukken daterende van vóór 1 juni 1816 Gemeente Wehl 1970
2586 Inventaris van het nieuw-archief der gemeente Wehl 1816-1945 1973
2588 Zondervan, W. Het oud-archief van Zevenaar en het ambt Liemers 1501-1816 1973
2593 Nijhoff, P. Inventaris van het oud archief der gemeente Doetinchem Opgemaakt volgens besluit van heeren gedeputeerde staten der provincie Gelderland, van 5 october 1858 Kopie. 1867
2597 Inventaris oud archief Doetinchem. Kopie 0
2668 “Boek met plaatsnamen op alfabetische volgorde met daarbij kenmerken genoemd als: ten noorden van een rivier, etc” 0
2670 Gille Heringa, S. Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland. 1874
2676 Janssen, Dr. G.B. Op papier gezet dertig jaar geschiedbeoefening (1972-2002) 2003
2700 Rudolf Pfleiderer Die Attribute der Heiligen Ein Alphabetisches Nachschlagebuch zum Verständnis Kirchlicher Kunstwerke Zweite Auflage 1920
2711 Fabius, Mr. F.J.W. De ridderlijke duitsche orde van verleden tot heden 0
2712 Vey Mestdagh, J.H. de De Utrechtse Balije der Duitse Orde ruim 750 jaar geschiedenis v/d Orde in de Nederlanden Landcommanderij Alden Biesen / VCGT te Bilzen 1989
2713 D’Ablaing van Giessenburg, Mr. W.J. Baron De Duitsche Orde, of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der broeders van het Duitsche Huis (vervolg–>) van Sr. Marie van Jerusalem 1857
2827 Kuys, Dr. J.A.E. Biografisch woordenboek Gelderland. Dl. 4. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. 2004
2833 Dahms, Wolfgang. Griethausen klein, am alten Rhein. 1994
2842 Uyttenboogaard, Cor. In de klauwen der SS. Concentratiekampherinneringen. 1945
2844 Leutheusser, Ernst. Das Gesicht der Niederlande. Im Auftrag des reichkommisars fur die besetzten niederlàndischen Gebiete Reichsminister Dr.Seyss-Inquart bearbeitet usw. 0
2849 Zoetmulder, S.H.A.M. Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen 1940-1945. Dl. 2. Onze uitplundering. 0
2850 Zoetmulder, S.H.A.M. Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen. Dl. 3. Onze vernedering I. 0
2851 Zoetmulder, S.H.A.M. Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen 1940-1945. Dl. 4. Onze vernedering II. 0
2852 Zoetmulder, S.H.A.M. Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Dl. 5. Onze vernedering III. 0
2855 Tast, Ton van. De daverende dingen dezer dagen; oorlogsprentenboek. 2e Deel. 1945
2856 Tast, Ton van. De daverende dingen dezer dagen; Oranje boven 1945, ons land uit lijden ontzet, hiep hiep hoera wij zijn weer vrij! Oorlogsprentenboek, bewaar ‘t. 1945
2903 Orde van Oranje Nassau, wet van den 4den april 1892, No. 55. Gewijzigd bij de wetten van 10 februari 1910(Staatsblad No. 56). 1957
2914 Handgeschreven liederen door A.J.G. 1828
2925 Jonge, Mr. J.C. de. Nederland en Venetie. 1852
2928 Kadaster Infomap, 150 jaar kadaster. Bevat div. boekjes en brochures. 1982
2930 Open kaart. Een informatief boekje over het Kadaster en Openbare registers. 1982
2932 Kijk op het Kadaster. 0
2964 Petersen, J.W. van. Oud, maar geenszins verouderd. Jubileum-uitgave ter gelegenheid van 175 jaar ” Societeit de Harmonie” te Doesburg.(1805-1980) 1980
3067 Borman, Ruud. Oost-Gelderland archeologisch bekeken. 1978
3077 Scherven en potten uit zand en klei. Vondsten uit Achterhoek, Liemers en Veluwe. Tentoonstellingsgids Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan 20-2 t/m 12-4 1982. 1982
3097 Weekblad van het Regt. 1874. (No. 3665-3795). Zes-en-dertigste jaargang. 1875
3098 Weekblad van het Regt. 1875. (No. 3796-3925). Zeven-en-dertigste jaargang. 1876
3112 Gehlen, Dr. A. Fl. Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw. Handleiding voor gebruikers. Werken der St. tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, no. 12. 1986
3117 Lansen Croin, J. Handleiding tot de erfopvolging bij versterf. Voorafgegaan en gevolgd door eenige aanteekeningen betrekkelijk de huwelijksgemeenschap enz. 1852
3123 Huijbrecht, R. Werkboek rechterlijke archieven 1838 – 1940. Kopie. 1989
3124 Martens van Sevenhoven, Jhr. Mr. A.H. Geschiedkundige atlas van Nederland. Marken in Gelderland. Kopie. 1925
3141 Schrasssert, Mr. Johan. Stucken en documenten behoorende tot den codex Gelro Zutphanicus. Soo als deselve daer in op de plaetsen haerer Hoofdstoffen na de ordre des Alphabeths fyn aengehaelt enz. 1740
3153 Vulsma, R.F. Burgerlijke stand en bevolkingsregister. 1988
3175 Siegel, Dr. Heinrich. Deutsche Rechtsgeschichte. Ein Lehrbuch. 1889
3263 Hütten, Dr. L. Wirtschaftsgeschichte der Stadt Emmerich von 1770-1914. Kopie. 0
3278 Bosscha Erdbrink, G.R. Het “keuckenboek” van de tollenaar van Lobith 1428/29. Fontes Minores Medii Aevi no. 18. 1979
3279 Jappe Alberts, Dr. W. De tolrekeningen van Lobith over de jaren 1404/1405 en 1408/1409. 0
3291 Jappe Alberts, Prof. Dr.W. Het Rijnverkeer bij Lobith anno 1306. De tolrekening van Lobith over het jaar 1306-1307 betreffende invoer en uitvoer van handelsgoederen. Kopie. 1986
3295 Jappe Alberts, W. Der Rheinzoll Lobith im späten Mittelalter. Rheinisches Archiv nr. 112. 1981
3299 Huck, Jürgen. Neuss, der Fernhandel und die Hanse. Teil 1, Neuss bis zum Ende der Hansezeit. Schriftenreihe des Stadtarchivs Neuss, Band 9 Teil 1. 1984
3300 Huck, Jürgen. Neuss, der Fernhandel und die Hanse. Teil 2, der Fernhandel und die Hanse. Schriftenreihe des Stadtarchivs Neuss, Band 9,Teil 2. 1991
3327 Overbrugging van de Waal bij Nijmegen, van den Rijn bij Arnhem en van den IJssel bij Doesburg. Verslag der commissie, ingesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten enz. 1927
3337 Baarle, C.A. van. Handel en wandel op de Noord-Veluwe. Tussen prehistorie en historie. 1989
3343 Uitstapjes door Nederland in 1935. 18e jrg. 1935
3348 Van Arnhem met de Geldersche Tram of Luxe Autobus door het mooie natuurschoon van den Veluwezoom en den Geld. 0
3396 Lensen, Leo en Willy H. Heitling. De geschiedenis van de Hanze. Bloeiperiode langs de IJssel. Deventerreeks. 1990
3397 Zeiler, Frits David. Sporen van de Hanze. Glorie van een gouden eeuw. 1997
3410 A.V.H. Jeugd. Studentenschetsen. 1873
3411 A.V.H. Jeugd. Studentenschetsen. 1873
3412 Ver Huell, Mr. A. Eerste en laatste studentenschetsen. Schetsen door O.Veralbij, Studenten-Almanak-Platen, Verspreide Schetsen, Illustratiën naar Mr. Hieronymus van Alphen, een student, Laatste Schetsen. 1882
3413 Ver Huell, A. Denkende beeldjes. Schetsen, Pijlspitsslijpersnakroost, Herfstbladen, Spectatorplaten. 1880
3414 Ver Huell, A. Scherts en ernst. Luim en Waarheid, Op het ijs, Is ‘t Waar of niet, In de rook des tijds. 1879
3415 Ver Huell, A. Scherts en ernst. Luim en Waarheid, Op het ijs, Is ‘t waar of niet? In den rook des tijds. 1879
3416 Ver Huell, Alexander. Zijn er zoo? Nieuwe uitgave schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. Tweede deel. 1852
3417 Ver Huell, Alexander. Zijn er zoo? Nieuwe uitgave schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. 1851
3418 Ver Huell, Alexander. Zoo zijn er! Studentenschetsen, nieuwe uitgave. 1847
3419 Ver Huell, Alexander. Zie daar! Schetsen uit de portefeuille van A.V.H., vier boeken in het leven, de visch en de mensch, het geweten. Hernieuwde uitgave. 1878
3420 Ver Huell, Alexander. Ze zijn er! Hier en daar, krijtkrabbels, tafeldans, nalezing. 1885
3421 Ver Huell, Mr. A. Afspiegelingen. Tijdspiegelphantasieën, Penneschetsen, Naar ‘t leven, Wit en zwart, Verspreide platen. 1884
3423 Ver Huell, Alexander. Zijn er zoo? 0
3424 Ver Huell, Alexander. Zoo zijn er! 0
3425 A.V.H. Hier en daar. Schetsen van A.V.H. 1864
3426 A.V.H. Hier en daar. Schetsen van A.V.H. 1864
3427 Ver Huell, Alexander. Afspiegelingen Nrs.1 t/m 13. Zo zijn er! Nrs. 1,2,6,7,8,10 t/m 12. Eerste en laatste studentenschetsen nrs. 5,6,9 t/m 12. 12 boekjes in kartonnen bindband. 0
3428 Ver Huell, Mr. A. Afspiegelingen; Naar ‘t leven, Londen in 1862 etc.; Wit en Zwart; Verspreide Platen. 4 boekjes in 1 bindband. 0
3429 Ver Huell, Alexander. Zijn er zoo? Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. 0
3430 Ver Huell, Alexander. De visch en de mensch, hengelschetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. 0
3431 Vorsterman van Oyen, A.A. en G.J. Honig. Genealogie van het geslacht Ver Huell. 1887
3433 Ver Huell, Alexander. Schetsen met de pen. 1853
3434 Ver Huell, Alexander. Schetsen met de pen. 1853
3435 Ver Huell, Alexander. Zoo zijn er! Studentenschetsen. 1971
3436 Arnhem, de genoeglijkste. Sept. 1996. Themanummer Maurits Ver Huell. Jrg. 16, nr. 3. 1996
3437 Arnhem, de genoeglijkste. Okt. 1997. Themanummer Alexander Ver Huell. Jrg. 17, nr. 3. 1997
3438 Ver Huell, Alexander. Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865. Bezorgd en ingeleid door Jan Bervoets en Rody Chamuleau. 1985
3439 Turksma, Prof. Dr. L. Admiraal van Napoleon. Het leven van Carel Hendrik graaf Ver Huell 1764-1845. Gelders historische reeks nr. 20. 1991
3440 Ver Huell, Q.M.R. Levensherinneringen 1787-1812. Bezorgd en ingeleid door prof. Dr. L. Turksma. 1996
3441 Verkuylen, C.M.F. “Schilderachtige Ophelderingen”. Het gezagsherstel in Nederlands-Indië in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell(1787-1860) Tentoonstellingsgids. 1989
3442 Dyserinck, Dr. Joh. Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken. Met reproducties, deels naar onuitgegeven teekeningen. 1907
3443 Alphen, Hieronymus van. Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan de hoogere scholen; door een student. 6e dr. 1856
3444 Ramakers, G. Iets over den admiraal Ver Huell. Dl. 1 + 2. Artikel in orgaan ” Ver. Christelijke Stemmen” , dl. 1, blz. 756 en Dl. 2. blz. 112. 1847
3445 Gouda Quint, P. Catalogus eener geheel volledige verzameling van alle…ect. platen en teekeningen van Mr. A. Ver Huell. Bevat tevens enkele oude kranteknipsels en kleine kopieën. 1900
3447 Harderwijk, K.J.R. van. Levensberigt van Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell. Kopie. 1860
3448 Turksma, L. “Zo herinner ik mij….” De Gelderse herinneringen van Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell (1787-1860). 1993
3449 Ver Huell, Q.M.R. Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell. Dl. 1. Uit nagelaten aanteekeningen en andere authentieke stukken. Eerste deel. 1847
3450 Ver Huell, Q.M.R. Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf Ver Huell. Dl. 2. Uit nagelaten aanteekeningen en andere authentieke stukken. Tweede deel. 1847
3452 Bervoets, Dr. J.A.A. De briefwisseling van de student Alexander Ver Huell 1840-1849. 1997
3453 Bervoets, Jan. Alexander Ver Huell (1822 – 1897). Een levensbeschrijving. 1992
3454 Klikspaan. Studentenschetsen. I. Studie-uitgave, verzorgd door Annemarie Kets, Mari”elle lenders en Olf Praamstra. Deel 1/Teksten. 2002
3455 Klikspaan. Studentenschetsen. II. Studie-uitgave, verzorgd door Annemarie Kets, Mariëlle Lenders en Olf Praamstra. Deel 2/Commentaar. 2002
3456 Fasel, W.A. en P.S. Teeling. 1912-1982, Mr. Dr. Johan Belonje, zeventig jaar archiefbezoeker. Bevat: Biografie van een geboren Alkmaarder.- Biografie van zijn werken. 1982
3457 Dijk, Mr. L.C.D. van. Zes jaren uit het leven van Wemmer van Berchem. Gevolgd door: Iets over onze vroegste betrekkingen met Japan, twee geschiedkundige bijdragen. 1858
3469 Wagenaar, Dr. L.H. De hervormer van Gelderland. Levenbeschrijving van Johannes Fontanus. 1898
3473 Raper, P.E. en M. Boucher. Robert Jacob Gordon, cape travels, 1777 to 1786. Volume I. 1988
3474 Raper, P.E. en M. Boucher Robert Jacob Gordon, cape travels, 1777 to 1786. Volume 2. 1988
3476 Cullinan, Patrick. Robert Jacob Gordon 1743-1795. The man and his travels at the Cape. 1992
3480 Hall, Mr. M.C. van. Het leven en karakter van den admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen. Met portret en fac similés. 1841
3481 Hall, Mr. M.C. van. Bijvoegselen tot den eersten druk van het leven en karakter van den admiraal Jhr. Jan Hend. Van Kinsbergen. Uit den tweeden druk verzameld. 1843
3496 Vaynes van Brakell, Willem de. Beknopte levensbeschrijving van Willem de Vaynes van Brakell, Luitenant Colenel bij den generalen Staf etc. Twee delen. Kopie van nr. 989 (nr 989 wordt bewaard in de Kluis) 1872
3498 Vaynes van Brakell, Jhr. H.J.L.T. de. Zestien zeereizen. Herinneringen uit een veertigjarige loopbaan bij de Nederlandsche Marine. 1870
3509 Hermsen, Hermanus. De uitnemende kracht van Christus Liefde, zigtbaar doorstralende in het ontdekken en overtuigen der ziel, enz. 11e druk. 1853
3513 Eindverslag der commissie aangaande de weerkzaamheden der Staatscommissie, bedoeld bij de wet van 19 Januari 1890. Map. 0
3514 Art. 113 van het Kon. Besluit van 27 October 1875. Map. 0
3515 Verslag van de Enquete aangaande onderscheidene takken van bedrijf in de Eerste Arbeidsinspectie. Map. 0
3516 Enquête door de staatscommissie, enz. Bedrijven in onderscheiden Gemeenten der derde arbeidsinspectie. I. Map. 0
3517 Rapport der speciale commissie van de Ned. R.K. Volksbond.(Oud werklieden Fonds). Map. 0
3518 Gedwongen winkelnering, onafgedaan wetsontwerp. Map. 1889
3519 Verslag van de tweede afdeeling der Staatscommissie van Arbeidsenquête. (Verenigingen). Map. 0
3520 Enquête door de Staatscommissie, enz. Zwolle, Deventer, Kampen. II. Map. 1892
3521 Enquête, gehouden door de Staatscommissie, enz. Haarlem. III. Map. 1891
3522 Enquête, gehouden door de Staatscommissie, enz. Openbare middelen van vervoer. B. Spoorwegen(Vervolg). Stoom- en Paardentramwegen. Map. 1891
3523 Verslag omtrent het onderzoek ingesteld door de Derde Afdeeling der Staatscommissie van Arbeids-enquête. Map. 0
3524 Enquête, gehouden door de Staatscommissie, enz. Openbare middelen van vervoer. A. Spoorwegen. Map. 1890
3525 Enquête door de Staatscommissie. Onderscheidene takken van bedrijf in de Eerste Arbeidsinspectie. Map. 1891
3526 Enquête, gehouden door de Staatscommissie. Tweede afdeeling. Gelderland benoorden den Rhijn. III Map. 1892
3527 Verslag van de eerste afdeeling der Staats-Commissie van Arbeids-Enquête aangaande de Spoorwegen. 0
3528 Verschillende bijdragen ter beoordeeling van het onderzoek der Staatscommissie naar de arbeidstoestanden . 1891
3529 Prae-adviezen en handgeschreven verslagen betreffende de arbeids-enquête. Map. 1893
3530 Verslagen der Staats-Commissie van Arbeids-Enquête. Verslag Onderzoek Spoorwegen. 0
3531 Ver Huell, Alexander. Laatste schetsen van A.V.H. 1861
3597 Patent und Reglement für die Königlich Preussische allgemeine Wittwen – Verpflegungs – Anstalt. Origineel. 1775
3598 Vijftiende jaarverslag der Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin. 1889
3612 Driessen, A.M.A.J., G.P van de Ven en H.J.Wasser. Gij beken eeuwigvloeijend. Water in de Streek van Rijn en IJssel. 2000
3619 Beschouwing van de oorzaken en de financieele gevolgen van de ernstige ongevallen, enz. Voorgekomen gedurende de jaren 1903, 1904, en 1905. 0
3628 Nieuwenhuysen, P. en B. Dekkers. Huisvesting van buitenlandse werknemers. Een onderzoek in Oost Gelderland. 1981
3632 Hendriks, Dr. A. Bouwnota ‘ 62. Uitgave van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. 1962
3648 Uitkomsten van de in 1880 en 1881 uitgevoerde nauwkeurigheids-waterpassing. Tweede gedeelte. 1882
3649 Voorstelling van Rivierstanden en Noodpeilen. Bevat grafieken. 0
3650 Tabel der Noodpeilen langs den Bovenrijn en zijne takken. 0
3651 Reuvens, Ir. L.A. Register van dijkshoogten, vaste hoogtemerken en steenen peilschalen, houdende de uitkomsten der opnemingen, enz. In 1869 gelast door de provinciale Staten van Gelderland. 1871
3652 Reuvens, Ir. L.A. Register van dijkshoogten, vaste hoogtemerken en steenen peilschalen, houdende de uitkomsten der opnemingen, enz. In 1869 gelast door de Provinciale Staten van Gelderland. 1871
3658 Overbrugging van de Waal bij Nijmegen, van den Rijn bij Arnhem en van den IJssel bij Doesburg. Verslag der commissie, ingesteld bij besluit van Ged. Staten der Prov. Gelderland van 25 december 1925 No. 90. Bevat losse bijlagen. 1925
3661 Algemeene Siering en Voorschriften ten aanzien der dijken, kweldammen, ringkaden en waterlozingen enz. In het polder-district van Over-Betuwe. 1839
3664 Krayenhoff, Baron. Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en de Boven-Maas, en het doen aflopen dezer laatste etc. 1823
3669 Ramaer, J.C. Stroomsnelheidsmetingen op den IJssel, zijne armen en de overlaten. 1888
3679 Verzameling van rapporten, verbaalen en verdere stukken, betreffende doorsnijdingen en werken, enz. Tweede deel. 1798
3680 Reuvens, L.A. Graphische voorstelling van de waterkeerende hoogte der waaldijken van de polderdistricten in Gelderland, enz. Deel 1.Waaldijken. 1872
3699 Verslag over den toestand der Berkel, en ontwerp tot verbetering van die rivier. 1845
3700 Cohen Stuart, L., H.G. van de Sande Bakhuyzen en G Uitkomsten der rijkswaterpassing. Dl.2. 1875-1885. 1888
3701 Bauer, F.C.D. Berigten en waarnemingen betrekkelijk den watervloed in Gelderland in januarij en februarij 1861. 1863
3702 Wijck, H.J. van der. Aanmerkingen en bedenkingen op de proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Neder-Rhijn en Leck en… het storten van derzelver wat er op de IJssel enz. . 1823
3703 Krayenhoff, Luitenant Generaal Baron. Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Neder-Rhijn en Leck en het storten van derzelver water op den IJssel. 1821
3704 Verslag van het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op den nederlandsche rivieren in den winter van 1925 op 1926. Uitgegeven door het departement van Waterstaat. 1926
3705 Verslag van het voorgevallene op de nederlandsche rivieren in den winter van 1890 op 1891. 1892
3706 Aanteekeningen betrekkelijk ijsbezettingen en overstroomingen langs de Nederlandsche rivieren. Bijlage no. 5 van het Rapport der Inspecteurs van den Waterstaat enz. 1862
3707 Caland, P. Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater en den ijsgang op de Nederlandsche rivieren. Den winter van 1875 op 1876. 1876
3712 Reuvens, Ir. L.A. Graphische voorstelling van de waterkeerende hoogte der rijndijken van de polderdistricten in Gelderland. Volgens de uitkomsten der opnemingen van 1870 vervat in het daarvan in 1871 gedrukte register. 1872
3713 Ferrand, Ir. J.H. Memorie over de verdeeling der wateren van den Boven-Rijn, tusschen de Waal, den Neder-Rijn en den IJssel. 1847
3714 Reuvens, Ir. L.A. Eerste verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij het register (van 1871) van Dijkshoogten, Vaste Hoogtemerken. Langs Waal en Rijn in Gelderland. 0
3715 Reuvens, Ir. L.A. Tweede verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij het register (van 1871) van Dijkshoogten, Vaste Hoogtemerken. Langs Waal en Rijn in Gelderland. 0
3716 Reuvens, Ir. L.A. Derde verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij het register (van 1871) van Dijkshoogten, Vaste Hoogtemerken. Langs Waal en Rijn in Gelderland. 0
3717 Reuvens, Ir. L.A. Vierde verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij het register (van 1871) van Dijkshoogten, Vaste Hoogtemerken etc. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3718 Idsinga, Ir. M.A. van. Vijfde verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers (van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3719 Idsinga, Ir. M.A. van. Zesde verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers (van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3720 Idsinga, Ir. M.A. van. Zevende verzameling van bijhoudingdlijsten behoorende bij de registers (van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3721 Idsinga, Ir. M.A. van. Achtste verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers (van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3722 Idsinga, Ir. M.A. van. Negende verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers(van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3723 Idsinga, Ir. M.A. van. Tiende verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers (van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3724 Idsinga, Ir. M.A. van. Elfde verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers(van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3725 Idsinga, Ir. M.A. van. Twaalfde verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers (van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3726 Idsinga, Ir. M.A. van. Dertiende verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers(van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3727 Idsinga, Ir. M.A. van. Veertiende verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers(van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3728 Idsinga, Ir. M.A. van. Vijftiende verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers (van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3729 Idsinga, Ir. M.A. van. Zestiende verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers (van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3730 Hendriks, Ir. H. Zeventiende verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers (van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas in Gelderland. 0
3731 Hendriks, Ir. H. Achttiende verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij de registers (van 1871 en 1874) van Dijkshoogten, enz. Langs Waal, Rijn en Maas en Gelderland. 0
3732 Reuvens, Ir. L.A. Verzameling van bijhoudingslijsten behoorende bij het register (van 1871) van Dijkshoogten, Vaste Hoogtemerken, enz. Langs Waal en Rijn in Gelderland. 0
3733 Reuvens, Ir. L.A. Register van dijkshoogten, vaste hoogtemerken en steenen peilschalen, houdende de uitkomst der opnemingen enz. 1871
3734 Beijerinck, Ir. M.G. Onderzoek, in hoe verre eenige der tot hiertoe voorgedragene theorien, omtrent de beweging des waters in kanalen, enz. 1821
3736 Sloet, Mr. L.A.J.W. Baron, en H.F. Fijnje. Beschrijving van den watervloed in Gelderland in Maart 1855. 1856
3737 Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen, langs de rivieren in het koningrijk Holland, voorgevallen enz. 1809
3738 Pagniet, C.L. de. De droevige gevolgen van het steeds toenemende vermogen van het Pandersche Canaal, uit langduurige enz. enz. Origineel. 1771
3739 Bonifacius. Voorstel tot radikale verbetering in den toestand van de rivieren in Nederland. 1883
3740 Pauwe, Herrn de. Abhandlung über die Verkleinerung(?) der Deiche im Herzogthum Cleve. Origineel. 1734
3741 Vaynes van Brakell, R.G.B. de. Geen doorbraken meer! Weerstreeft de natuur niet, maar werkt met haar mede. Aantooning van het eenige afdoende middel om ons land voortaan en ten allen tijde van verdere rivierwaterrampen te bevrijden. 1861
3742 Puy de , E.H.J. du. Verhandeling over de oorzaken der dijkbreuken. En voornamelijk over die in den bandijk en den rijspoorweg te Babberik in de gemeente Zevenaar. 1861
3743 Verhaal wegens de twee laatste overstroomingen in de Betuwe, de Graafschappen Buuren en Kuilenburg en aangrenzende landen. Mitsgaders wegens de wijze, op welke de penningen, in de jaaren 1770 en 1771, te Rotterdam en elders, ten voordeele der Noodtlydenden enz. Origineel. 1773
3744 Beyerinck, Fredrik. De rivierkundige verhandeling, uitgegeven door Cornelis Velsen, geadmitteerd landmeeter. Origineel. 1770
3745 Luitjes, E.C. Ontwerp, om de steeds toenemende ongelukken, bij ijskarringen op de bovenrivieren, zoniet geheel te voorkomen enz. Origineel, bevat profielkaart. 1821
3774 Ven, Dr. G.P. van der. Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens kanaal. Gelderse historische reeks, nr. VIII. 1976
3776 Wartena, R. En ik ging op vergulde trippen. Godefridus Franciscus Baron van Hugenpoth. No. 243. 1965
3780 Driessen, Anneke M. A. J. Watersnood tussen Maas en Waal. Overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1810. Proefschrift Universiteit Amsterdam. 1993
3786 Fijnje, J.G.W. en J. Lebret. Register VIII, bevattende de beschrijving van peilschalen, hakkelbouten en andere verkenmerken langs de rivier de IJssel enz. Van Westervoort tot de Zuiderzee. 1852
3787 Fijnje, J.G.W. Register V, bevattende de beschrijving van peilschalen, hakkelbouten en andere verkenmerken, langs de rivieren> De Neder-rijn en de Lek, van Pannerden tot Vreeswijk, en tot Vianen, en langs den Ouden Rijn. 1850
3788 Kun, L.J.A. van der. Bijlagen bij de registers I, II en III, bevattende enz. langs de riveiren de Boven-Rijn, de Waal en de Merwede. Van Emmerik tot Gorinchem. Eerste gedeelte, bijlagen I-VII. 1854
3789 Kun, L.J.A. van der. Bijlagen bij de registers I, II en III, bevattende enz. langs de rivieren de Boven-Rijn, de Waal en de Merwede. Van Emmerik tot Gorinchem. Tweede gedeelte, bijlage VIII. 1854
3790 Register der peilingen, behoorende tot de kaart der rivier de Ijssel, van den hoofddam te Westervoort tot Kampen. 0
3791 Register der peilingen, behoorende tot de kaart der rivier de IJssel, van den hoofddam te Westervoort tot Kampen. 0
3792 Kun, L.J.A. van der. Verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland, enz. 1855
3793 Kun, L.J.A. van der. Bijvoegsel tot het verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland enz. 1860
3794 Kun, L.J.A. van der. Registers, bevattende de beschrijving van de peilschalen, hakkelbouten en andere verkenmerken langs de hoofdrivieren enz. 1849
3795 Reuvens, Ir. L.A. De Waal- en Rijn-dijken der polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbetering der daarlangs gelegen rivieren. Map met 38 losse kaarten. 1871
3843 Most, G.F. Encyclopedisch woordenboek der practische Genees-, Heel- en Verloskunde. 1. Naar de beste bronnen en eigene ondervinding, in verband met onderscheidene practische genees- en heelkundigen, bewerkt en uitgegeven. Eerste deel, A-Dz. 1835
3844 Most, G.F. Encyclopedisch woordenboek der practische Genees-, Heel- en Verloskunde. 3. Naar de beste bronnen en eigene ondervinding, in verband met onderscheidene practische genees- en heelkundigen, bewerkt en uitgegeven. Derde deel, Hae-Ky. 1836
3845 Most, G.F. Encyclopedisch woordenboek der practische Genees-, Heel- en Verloskunde. 4. Naar de beste bronnen en eigene ondervinding, in verband met onderscheidene practische genees- en heelkundigen, bewerkt en uitgegeven. Vierde deel, L-Spa. 1837
3846 Most, G.F. Encyclopedisch woordenboek der practische Genees-, Heel- en Verloskunde. 5. Naar de beste bronnen en eigene ondervinding, in verband met onderscheidene practische genees- en heelkundigen, bewerkt en uitgegeven. Vijfde deel, Spa-Z., benevens het register. 1838
3847 Most, G.F. Supplement op het encyclopedisch woordenboek der practische genees-, heel- en verloskunde. Naar de beste bronnen en eigene ondervinding, enz. Eerste stuk. 1838
3910 R.K. Sanatorium Zevenaar. Kopie. 1940
4009 Post, Dr. A.E. De diphtheritis in Gelderland in verband met de anti-diphtheritische serum-therapie. Overdruk uit het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, 1895, Deel 1, No. 19. 1895
4010 Vroesom de Haan, Dr. J. Statistische bijdrage tot de kennis omtrent den duur van het beschuttend vermogen n.a.der pokken-epidemie te Rotterdam enz. gedurende de jaren 1893/94. Jubileumuitgave. 1896
4030 Verslag van den toestand der Provincie Gelderland, gedaan aan de Provinciale Staten van dat gewest door de Gedep. St. In de zomervergadering van 1870. Betr. hoofdstuk 4: Medische Politie. 1870
4094 Bottema, K. De praktische rekenschool. Het rekenen uit het hoofd en het schriftelijk rekenen. Twee stukje. 1894
4098 Ykema, Y. Taaloefeningen, behoorende bij de handleiding bij het onderwijs in de Nederlandse taal op de volksscholen. Eerste cursus A. 12e druk. 1892
4110 Hennekeler, G. van. Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving. 3e, verb. en verm. druk. 1861
4194 Hoyer, A.G.E. De zoogdieren. Lees- en leerboek voor de lagere school en de normaalschool. 1881
4207 Wijk, J. van. Aardrijkskundig schoolboek van de Provincie Gelderland in leeslesjes voor de jeugd. 2e, geh. Omgewerkte druk. Licht beschadigd. 1828
4240 Boekholt, Dr. P.Th.F.M. Het lager onderwijs in Gelderland 1795-1858. Gelderse Historische Reeks, no. XI. 1978
4242 Bastiaanse, R., H. Bots en M. Evers. “Tot meesten nut ende dienst van de jeught” . Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen. Gelderse Historische Reeks, no. XVI. 1985
4266 Janssen, Dr. G.B. Algemene basisschool “De Overlaat” te Lobith-Tolkamer. Van neutraal bijzonder lager onderwijs naar algemeen basisonderwijs (1904-2004). Jubileumuitgave. 2004
4328 Bachiene, Willem A. Kerkelyke geographie der Vereenigde Nederlanden. Synoden, klassen en gemeenten der hervormde kerk in ons vaderland enz. Origineel. 1768
4339 H.V.R. Oudheden en gestichten van het bisdom van Deventer, of….enz. Deel 1. Origineel. 1725
4340 H.V.R. Oudheden en gestichten van het bisdom van Deventer, of….enz. Deel 2. Origineel. 1725
4341 Delprat, G.H.M. Verhandeling over de broederschap van G. Groote en over den invloed der fraterhuizen, enz. 2e verm. en verb. druk. 1856
4366 Blom, Th. A. Pastoor Smals. Kopie. 1951
4408 Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Origineel. 1768
4409 Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Origineel. 1738
4413 Bachiene, Willem Albert. Kerkelyke geographie der Vereenigde Nederlanden. In zich behelzende, eene Beschryvinge van den staat der Synoden, Klassen en Gemeenten, enz. 1768
4414 Bachiene, Willem Albert. Kerkelyke geographie der Vereenigde Nederlanden. In zich behelzende, een Beschryvinge, van den staat der Synoden, Klassen en Gemeenten. 1772
4428 Koker, Mr. F.C.W. Onderzoek naar den aard en de geschiedenis der vicarie-goederen in Nederland. 1857
4463 Kooger, Hans. Het oude volk. Kroniek van joods leven in de Achterhoek, Liemers en het grensgebied. 2001
4490 Bordes, J.P. de. De verdediging van Nederland in 1629. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het vaderland. 1856
4491 Pfau, Théodore Ph. de. Histoire de la campagne des Prussiens en Hollande en MDCCLXXXVII. (1787). Traduite de l’Allemand. Enrichie de plans et de cartes. 1790
4495 Knoop, W.J. Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over Willem den Derde.(1650-1702). Bevat deel 1 en 2. 1895
4512 Nederkoorn, W.P. en G.J.B. Stork. Er op of er onder. Hoe Achterhoek en Lijmers de Duitsche bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd. 1970
4519 Weerd, E. van de, P.A. Veldheer en G. Crebolder. Bevrijdingsatlas Veluwe. Schaffelaarreeks nr. 16. 1985
4520 Peters, Christ. Gelderland bevrijd. 1993
4521 Bollen, Hen en Paul Vroemen. Canadezen in actie. Nederland najaar ’44 – voorjaar ’46.
4535 Kann, H.J. De militie en het militair bestuur gedurende het tijdvak der Unie van Utrecht 1579-1795. Proefschrift Hogeschool Leiden. 1874
4550 Rapport van den gecommitteerdens, van hun ed. groot mogenden de heeren Staaten van Holland en Westvriesland; Nopens den staat van ‘s lands frontieren, magazynen en arzenaalen. Origineel. 1784
4551 Markham, Cl. R. “The fighting Veres”. Lives of Sir Francis Vere and of Sir Horace Vere enz. 1888
4558 De krijgsverrichtingen ten oosten van de IJssel en in de IJssellinie. Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied tijdens WO II. Hoofddeel III, dl. 2-E. Bevat losse kaarten. 1952
4563 Is Nederland nog te verdedigen? Toestemmend beantwoord door den schrijver der denkbeelden van een Oud-Soldaat over eene zuiniger en doelmatiger zamenstelling van het Nederlandse Lege 1849
4568 Sypesteyn, Jhr. J.W. van en J.P. de Bordes. De verdediging van Nederland in 1672 en 1673. Bijdragen tot de staats- en krijgsgeschiedenis van het vaderland. 2 delen in 1 band. 1850
4569 Schotel, G.D.J. Iets over Hieronymus van Beverningh en Bruno van der Dussen. 1847
4571 Iemand. Proeve eener reorganisatie van de geneeskundige dienst bij de landmacht hier te lande. 1871
4572 Iets over den militairen geneeskundigen dienst in Nederland. Inlichtingen en raad aan ouders en voogden, die eene plaatsing voor hunne zonen of pupillen als student in de militaire geneeskunde te Amsterdam enz. 1869
4573 N.N. Beschouwingen over de verdediging van Nederland. 1872
4574 Vesting-litteratuur. 1865
4576 Drijvende stuwen voor de landsverdediging. Een geschiedenis van de IJssellinie. 2e druk. 1998
4577 Reijer, E.C. de. De IJssellinie 1950 -1968. 1997
4590 Mohr, A.H. Terminologie verdedigingswerken. Inrichting, aanval en verdediging. Herz. en uitgebreide bew. van “Vestingbouwkundige termen”. 1983. 1999
4593 Hoogenboom, W. Een woord aan Neêrlands volk aangaande de verdedigbaarheid van Nederland. 1872
4594 N.N. Beschouwingen over de verdediging van Nederland. 1872
4612 The Netherland-Historian. Containing a true and exact Relation of what hath passed in the late Wars between the King of Great Britain, and the French King with their Allyes enz Origineel, voorkaft ontbreekt. 1675
4613 Depping, G.B. Geschiedenis van den oorlog der Munsterschen en Keulschen, in verbond met Frankrijk, tegen Holland, in de jaren 1672, enz. Naar authentieke berigten en gelijktijdige schrijvers. 1841
4614 Sypesteyn, Jhr. J.W. van. Nederland en Brandenburg in 1672 en 1673. 1863
4619 Bordes, P. de. De verdediging van Nederland in 1629. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het Vaderland. 1856
4621 Sabron, F.H.A. De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. 1ste Gedeelte. 1892
4622 Sabron, F.H.A. De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. 2de Gedeelte. 1893
4623 Visser, H.R. en J.S. van Wieringen. Kazematten in het Interbellum. Vestingbouwkundige Bijdragen. 2002
4649 Marsch-reglement ten dienste van alle militaire korpsen of detachementen der armeé van de Vereenigde Nederlanden, enz. 1814
4651 Laansma, S. De wacht aan de IJssel. Belevenissen van II-35 R.I. in 1939/1940 te Brummen, Doesburg en Rheden. 1993
4654 Hoof, Joep van. Menno van Coehoorn 1641/1704. Vestingbouwer~belegeraar~infanterist. 2004
4664 Circulaire van den Minister van Justitie van 16 november 1854, no. 118 en statistieke tabellen, betreffende het politiewezen. Over den jare 1853.(Bijlagen van het Algemeen Politieblad van 1854). 1854
4715 Geldersche Crediet-Vereeniging 1866-1891. 1891
4723 Wezel, R. van. IJzer aan de Oude IJssel. Wonen en werken van gieterijpersoneel. Langs de Oude IJssel. 1880-1980. 1988
4761 Beukelaer, Drs. J.F.Th. de, en Dr. G.B. Janssen. Een factor van wezenlijke betekenis. De Kamer van Koophandel voor Midden-Gelderland en de sociaal-economische ontwikkeling in haar regio 1845-1995. 1995
4762 Beukelaer, Drs. Hans de. Nijver in het groen. Twee eeuwen industriële ontwikkeling in Achterhoek en Liemers. 1990
4763 Janssen, Dr. G.B. Een krans van steenovens. Vijf eeuwen baksteenfabricage rondom Arnhem. 1996
4788 Weijl, M. Blikken zonder blozen. Een korte kroniek van een grote onderneming. Jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Verblifa. 1963
4803 Töpfer-Kramer-Pottenbakkers. Keramik zwischen IJssel und Berkel. Keramiek tussen IJssel en Berkel. Tentoonstellingsuitgave. 2000
4811 Bankwezen. Een geschiedenis en bronnenoverzicht. Historische bedrijfsarchieven, no. 1. 1992
4843 Sellink, J.L., A.F. Abbink en R.E. Wiggers. Achterhoekse klokken en uurwerkmakers. 0
4852 Crols, Roger , en Taco Hermans. Trafohuisjes. Gelderse Monumenten Reeks nr. 2. 1995
4971 Meischke, R., H.J. Zantkuijl en P.T.E.E. Rosenberg Huizen in Nederland. Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Ver. Hendrick de Keyser. 2000
5021 Eliëns, F.M. en J. Harenberg. Middeleeuwse kastelen van Gelderland. 1984
5024 Tengbergen, Annet. Kastelen in Oost-Gelderland. 1973
5026 Watermolens.- Wassermühlen. 1991
5027 Oude boerderijen in de Achterhoek en Liemers. 1983
5045 T.A.C. Colenbrander(1841-1930).- Plateelbakkerij “Ram” te Arnhem (1921-1935). Tentoonstellingsgids. 1986
5085 Gelders Molenboek. Samengesteld in opdracht van het Prov. Bestuur van Gelderland. 1968
5087 Stevens, Henk. Didamse molens en molenaars. 2003
5088 Voorn, H. De papiermolens in de provincie Gelderland. De geschiedenis der Nederlandse Papierindustrie, deel 3. 1985
5181 Smit, J.H. Verslag over den runder-typhus. 1866
5183 Verslag van den landbouw in Nederland over 1874. Opgemaakt op last van den minister van Binnenlandsche Zaken. Eerste gedeelte, voorloopig uitgegeven eindcijfers. 1876
5205 Staats Evers, Mr. J.W. Hoe werd in de vorige eeuw de veepest in ons vaderland bestreden? Eene vraag uit officiële onuitgegeven stukken beantwoord. Bevat ook: W.C.H. Staring “De runderpest in Nederland”, en: A.W.H. Wirtz “De runderpest”, overdruk. 1867
5212 Hoyer, A.G.E. Planten-album. Ter bevordering van de kennis der algemeen in Nederland groeiende planten. 3e druk. 1889
5217 Het Liemersboek. Natuur en landschap van het Gelders eiland en haar bedreigingen. Bevat 1 losse kaart. 1981
5231 Landschapsverzorging in Achterhoek en Liemers. Rapport, uitgebracht door de Comm. Landschapsverzorging Achterhoek en Liemers aan het Bestuur van de Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland. 1954
5244 Staring, Dr. W.C.H. Voormaals en thans. Opstellen over Neêrlands grondsgesteldheid. 2e, omgewerkte druk. 1878
5254 Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers. Jaarboek 1994. 1994
5255 Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers. Jaarboek 1995/96. 1996
5256 Water en natuur. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, Jaarboek. Jaarboek 1997/1998 1998
5287 Dame, Vincent. Palmpasen in Achterhoek en Liemers. Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen, nr. 3-4, Jrg. 4, 1987. 1987
5292 Neerlands volksleven. Achterhoek en Liemers. Jaargang 30, nr. 3-4. 1980
5302 Horst, J.J. van der. Oud en nieuw. Nederlandsche Legenden. 1887
5390 Leverland, Drs. B.N. Zo schreven onze voorouders. Nederlands schrift tussen 1450 en 1700. 2e, herziene druk. CB-reeks nr. 8. 1984
5391 Bogtman, W. Het Nederlandsche handschrift in 1600. 1933
5396 Wiel, Kees van der. Op zoek naar huis, straat of buurt. Handleiding voor historisch huizenonderzoek. Kopie. Herziene uitgave van 1997. 2000
5430 Versfelt, H.J. De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794. 2003
5448 Hantsche, Irmgard. Atlas zur Geschichte des Niederrheins. 4e, überarbeitete Auflage. Schriftenreihe der Niederrhein-Akademie, Band 4. 2000
5453 Sleeswijk’s kaart van Gelderland. Voor wandelaars, wielrijders en automobilisten. 0
5454 Bos, P.R. Atlas voor de volksschool in kaarten en platen. 18e, herziene druk. 0
5458 Kuyper, J. Kaart van Gelderland. 11e druk. 1888
5496 Stadskartografie & De kartografie van Gelderland. NVK publikatiereeks nummer 25. 1998
5504 Het Kaartbeeld van de Hoge Veluwe. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nationale park “De Hoge Veluwe” 25 april – 22 mei 1985. Tentoonstellingsuitgave. 1985
5508 Scholten, Dr. F.W.J. Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795. 1989
5583 Gouw, Drs. J.L. van der. Oud schrift. Archivistica, no. 3. 1963
5605 Hagen, Jelle. Vragen over vroeger. Handleiding voor het maken van historische interviews. Volkscultuur, jrg. 10, no. 2. 1993
5610 Eckardt, H.W., Stüber, G. u. Th. Trumpp. Paläographie – Aktenkunde – Archivalische Textsorten. “Thun kund und zu wissen jedermänniglich”. 2005
5617 Bruijel, Martinus. Het dialect van Elten-Bergh. Proefschrift R.U. Utrecht. 1901
5620 Minnen, D. van en L. Iburg. Gelderse schrijvers. 1986
5621 Schaars, A.H.G. Boerentermen in Achterhoek en Lijmers. 1977
5642 Schaars, Dr. A.H.G. De mens en de weerld – A. Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten. 1987
5643 Schaars, Dr. A.H.G. De mens en de weerld – B. Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten. 1989
5644 Schaars, Dr. A.H.G. De mens en zien huus. Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten. 1984
5645 Schaars, Dr. A.H.G. De mens – B. Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten. 1993
5646 Schaars, A.H.G. 19e eeuwse woordenverzamelingen uit Achterhoek en Liemers. 1983
5649 Käöbelend aover ‘t eiland van daerp tot dörp. Telgen van ‘t WALD, nr. 7. 1988
5664 Cornelissen, G., A. Schaars en T. Sodmann. Dialekt à la carte: Dialektatlas Westmünsterland-Achterhoek-Liemers-Niederrhein. Rheinische Mundarten, Band 5. Westmünsterland, Quellen und Studien, Band 3. 1993
5692 Draisma-van Engelenburg, E. Schrijf je eigen geschiedenisboek. Cursus stamboomonderzoek. Losbladig cursusboek. 2000
5708 Rutgers Jr., F.L. Kwartierstaat van de acht kinderen van F.L. Rutgers en C.C.H. Guye. 1978
5770 Werner, H.M. Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom. Overdruk uit de Heraldieke Bibliotheek. 1883
5841 Biografisch woordenboek Gelderland. 1. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Deel 1. 1998
5842 Biografisch woordenboek Gelderland. 2. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Deel 2. 2000
5843 Biografisch woordenboek Gelderland. 3. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Deel 3. 2002
5844 Biografisch woordenboek Gelderland. 5. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Deel 5. 2006
5902 Vey Mestdagh, J.H. de, en J.A. de Boo. Liber sigillorum. 1. De zegels in het archief van de ridderlijke Duitsche orde, Balije van Utrecht, 1200-1811. Deel 1. Beschrijvingen. 1995
5903 Vey Mestdagh, J.H. de. Liber sigillorum. 2. De zegels in het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1811. Deel 2. Afbeeldingen. 1995
5915 Roessingh, Ir. H.K. Gelderse landmaten in de 17e en 18 e eeuw. Een empirische benadering. Art. uit: Bijdragen en Mededelingen betr. de geschiedenis der Nederlanden, vol. 83. 1969
5935 Anspach, J. Geldersche plaatsnamen. Nomina Geographica Flandrica, deel 3. 1893
5967 Bruins, A.W.A. Register van de schouwpolder Babberich en Holthuizen 1778. Historische Boerderij- en Veldnamen van de Liemers, deel 2. 2006
6016 Lennep, Jhr.Mr. Frank K. van. Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op Het Geslacht Van Lennep (1093-1900). 1. Kopie. Deel 1. 1900
6017 Lennep, Jhr. Mr. Frank van. Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op Het Geslacht Van Lennep (1093-1926). 2 A. Kopie. Deel 2, 1e gedeelte, blz. 1 t/m 124. 1927
6018 Lennep, Jhr. Mr. Frank K. van. Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op Het Geslacht Van Lennep (1093-1926). 2 B. Kopie. Deel 2, 2e gedeelte, blz. 125 t/m 249. 1927
6019 Lennep, Jhr. Mr. Frank K. van. Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op Het Geslacht Van Lennep (1093-1926). 2 C. Kopie. Deel 2, 3e gedeelte, blz. 250 t/m 384. 1927
6035 Kleijntjens, J. Geslachtsboek der familie Stenderingh-Baerken en aanverwante families. Kopie uit: “De Navorscher”, 59ste jaargang. 1910
6053 Ditzhuyzen, Ing. H.C.F.G. van. Brouwers, burgers en buitenlui. Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Ditz(s)huy(i)z(s)en. 1985
6075 Janssen, B. en Th. Keultjes. Babberich, Betburgh en Baston. Een geschiedenis van bouwen, wonen en werken in het kerkdorp Babberich. 2006
6079 Petersen, J.W. van. Zout in hun bloed. Doesburgse marineofficieren uit de 17e – 19e eeuw. Een verkenning. Kopie uit: Liber Amicorum Anneke Landheer-Roelants. 2006
6081 Fermin, B., M. Groothedde en E. Harenberg. Het convent van Maria op de Gracht. Archeologisch onderzoek in de kelder van het Arsenaal aan de Kloosterstraat 15 te Doesburg. Doesburgse Archeologische Publicaties, nr. 1. 2007
6082 Boer, P. Boekholtstraat 11 in Doesburg. Bouwhistorische verkenning. 2005
6083 Boer, P. Ooipoortstraat 58-60 in Doesburg. Bouwhistorische verkenning. 2005
6085 Gelderland 1900 – 2000. 2006
6086 Graaf, Ronald de. Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de tachtigjarige Oorlog 1565 – 1648. 2004
6089 Petersen, J.W. van. In onschuldigen kout en ongedwongen gezelligheid. Twee eeuwen sociëteitsleven, voornamelijk in Doesburg. Jubileumuitgave. 2005
6099 Francq van Berkhey, J. le. Natuurlijke historie van Holland. Eerste deel met noodige afbeeldingen. Originele uitgave. 1769
6114 Schuttersvereniging St. Anna Oud-Zevenaar. 1873-1998. 1998
6124 Schut, P.A.C. “De Montferlandsche berg, het sieraad der tusschen IJssel en Rijn gelegene landen”. De motte Montferland (Gemeente Berg) en een overzicht van motteversterkingen in Gelderland. Ned. Archeologische Rapporten 24. 2003
6126 Bruins, A.W.A. en A. Vetter. “Nieuw Campwijck” op ‘t Grieth-Zevenaar. Bewoningsgeschiedenis in het Kerspel Oud-Zevenaar. Deel IV. Deel 4. 2003
6132 Busken Huet, G. en Dr. J.S. van Veen. Verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Op last der regeering ingesteld. 1899
6133 Godschalk, Johan. Het lokaal primaat geldt. Een cultureel-mentale studie naar het amateur-historisch bedrijf in de Achterhoek en de Liemers. Doctoraalscriptie K.U. Nijmegen. 1998
6135 Landheer, Ton. Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij Ver Huell. 2006
6144 Cloo, A. en G. Kuperus. Mosterd. 1988
6148 Keverling Buisman, Mr. F. en Ir. E. Muller. “Kadaster-Gids”. Gids voor raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. 1979
6156 Vermeesch, Griet. Oorlog, steden en staatsvorming. De grenssteden Gorinchem en Doesburg tijdens de geboorte-eeuw van de Republiek (1570-1680). Proefschrift Universiteit A’dam. Amsterdamse Gouden Eeuw reeks. 2006
6160 Opgegraven verleden van Gelderland. 2007
6162 Demoed, E.J. Kerkgeschiedenis van de Graafschap. 1996
6174 Bibliografie van boerderijen in Oost-Gelderland. 2006
6193 Didam in de twintigste eeuw. Uitgave ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Oudheidkundige Vereniging Didam. Jubileumuitgave. 2007
6194 Broedertrouw 1874 – 2007. De rijke geschiedenis van de vrijmetselaarsloge Broedertrouw in Doesburg, Laag-Keppel en Doetinchem. Jubileumuitgave. 2007
6205 Heuvel, Rien van den. De Liemers. Land vol verhalen. 2006
6211 Boschman-Middelkamp, T. Wonen binnen en buiten de wallen. Woningbouwverenigingen in Doesburg 1917-1975 Scriptie Open Universtiteit, afd. Cultuurwetenschappen. 2006
6213 Groustra, A., C. Verkerk en J. Westrate. Schipper mag ik overvaren. Riviertollen in Gelderland. De stratemakerstoren, nr. 14. 2005
6214 Nijland, E. en P. Mintjes. Buurtvereniging “Door eendracht sterk” Doesburg 80 jaar jong. 1926-2006. 2006
6215 Reglement van het waterschap van den Ouden IJssel. 0
6216 Reglement op het beheer der rivier-polders in de provincie Gelderland. 1837
6217 Memorie van toelichting op het ontwerp-reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland. 0
6218 Memorie van toelichting bij het ontwerp van het reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland. (Herziening 1876-1878). 0
6219 Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland. (Ontworpen na de herziening van 1876-1878). 0
6224 Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis. 2006
6228 Engen, Hildo van. De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie. Proefschrift V.U. Middeleeuwse studies en bronnen, nr. 95. 2006
6237 IJzergieterijen langs de Oude IJssel 1689 – heden. Historische Publikaties Gelderland, deel 9. 2007
6238 Orgelreform in Nederland. Het orgel van de Grote- of Martinikerk te Doesburg. Nederlandse orgelmonografieen nr. 5. 2003
6239 Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. 1889-1890. 1890
6240 Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. 1890-1891. Deel 1. 1891
6241 Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. 1890-1891. Deel 2. 1891
6242 Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. 1891-1892. 1892
6243 Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. 1892-1893. 1893
6244 Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. 1893-1894. 1894
6245 Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. Verslagen. 1894-1895. 1895
6246 Scheltema, Mr. Jacobus. Geschiedenis der heksenprocessen. Eene bijdrage tot den roem des vaderlands. 1828
6247 Scotti, J.J. Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche in dem Herzogtum Cleve und in der Grafschaft Mart u.s.w.. Zweiter Theil, vom Jahre 170 bis zum Jahre 1750 u.s.w. 1826
6274 Jong, Ron de. Electorale cultuur en politieke oriëntatie. Verkiezingen in gelderland, 1888-1940. Historische Publicaties Gelderland, nr. 6. 2005
6281 Bruins, A.W.A. Hoe geet ‘t in Holthuuzen. Meer dan 300 jaar familiegeschiedenis in buurtschap Holthuizen bij Babberich. 2007
6282 Stevens, H. Klein Vrieswijk, Groot Vrieswijk of gewoon Vrieswijk? Een onderzoek naar de spraakverwarring over de verschillende hofsteden Vrieswijk te Didam. 2005
6283 Stevens, H. Averenck modo Overenk. Een onderzoek naar de geschiedenis van de voormalige havezate Averenck, later Overenk, te Didam. 2007
6285 Biografisch woordenboek Gelderland. 6. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Deel 6. 2007
6287 Verbeelding van de karakteristiek van Doesburg binnen de wallen. 1989
6288 König, C.D.W. en H.J.A.J. Groothedde. Nieuwe loten aan een oude stam. De groei van Doesburg in de twintigste eeuw. Interview. 2007
6291 Kunst, Saskia. De visvergunning van de weduwe. Kroniek van land en water. 2005
6292 Dool, Dick van den. Magie langs de IJssel. Ontdek de verborgen geschiedenis van de Hanzesteden. 2007
6298 Watermolens aan de Oude IJssel. Kopieën op A4. 0
6305 Knoop, W.J. Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over Willem den Derde. Dl. 2. Tweede deel.(1674 – 1688). Dl. 2. 1895
6316 De muntvondst Doesburg 1986. 772 zilveren munten uit de 17e en 18e eeuw. 0
6317 Didam 1815-2005. Een Liemerse plattelandsgemeente. 2008
6325 Gelder, J. de. Aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk Holland, ten geleide van eene nieuwe aardrijkskundige kaart van dit rijk. 1809
6483 Matena, Dick. Het Hanze virus. Stripboek. 2000
6488 Tentoonstelling “Rondom het Tolhuys”. 19-26 augustus 1972. Jubileumuitgave. 1972
6490 Berger, J.M. Overzicht der Geschiedenis van de Evang. Luth. Gemeente te Doesburg. 1947
6568 Bos, Drs. Th.S.H. Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in 1982. 1984
6615 Analecta . Algemeen alphabetisch zakenrregister uit de tien jaargangen 1928-1937. Zakenregister 1928 – 1937. 1938
6617 Publications de la société historique et archéologique dans le duché de Limbourg. Tome XXVL, nouvelle serie, tome VI. Nederlandse tekst. 1889
6762 W. Wijnaeendts van Resandt en Dr. J.S. van Veen. Register op de leenen der bannerheerlijkheid Baer en der heerlijkheid Lathum . Der heerlijkheid Lathum, bew. door Dr. J.S. van Veen. 1926
6773 Manvel van Meteren, E. Historiën der Nederlanden en haar naburen oorlogen tot het jaar 1612. Met Heerelijker Konterfeytsels dan ooyt voordezen verciert en verbetert. Origineel. 1652
6774 Loon, W. van. Groot Gelders Placaet-boeck. Inhoudende de placaeten en ordonnantien, enz. alsmede de principaelste resolutiën, voorts sodanige preamilinaire puncten etc. Deel 1, 2 en 3. Origineel. 1701
6775 Pontani, Ioh. IsacI. Historiae Gelricae Libri XIV. Deducta omnia ad ea ufp tempora nostra, quibus firmata sub ordinibus republica. Origineel.
6776 Aitzema, Lieuwe van. Historiën onses tijds, behelzende saken van Staat en Oorlogh, voorgevallen in, en omtrent de Vereenigde Nederlanden etc. Origineel. 1685
6903 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1881. 47e jaargang. 1880
6904 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1882. 48e jaargang. 1881
6905 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1883. 49e jaargang. 1882
6906 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het schrikkeljaar 1884. 50e jaargang. 1883
6907 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1885. 51e jaargang. 1884
6908 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1886. 52e jaargang. 1885
6909 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1887. 53e jaargang. 1886
6910 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het schrikkeljaar 1888. 54e jaargang. 1887
6911 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1890. 56e jaargang. 1889
6912 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1891. 57e jaargang. 1890
6913 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het schrikkeljaar 1892. 58e jaargang. 1891
6914 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1893. 59e jaargang. 1892
6915 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1894. 60e jaargang. 1893
6916 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1895. 61e jaargang. 1894
6917 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het schrikkeljaar 1896. 62e jaargang. 1895
6918 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1897. 63e jaargang. 1896
6919 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1898. 64e jaargang. 1897
6920 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1899. 65e jaargang. 1898
6921 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het schrikkeljaar 1900. 66e jaargang. 1899
6922 Quack, J.C.W. Geldersche volks-almanak voor het jaar 1901. 67e jaargang. 1900
6923 Geldersche volks-almanak voor het jaar 1902. 68e jaargang. 1901
6924 Geldersche volks-almanak voor het jaar 1903. 69e jaargang. 1902
6925 Geldersche volks-almanak voor het schrikkeljaar 1904. 70e (laatste) jaargang. 1903
6926 Werner, H.M. De Geldersche Volksalmanak 1835 -1884. Historisch overzigt. Bevat tevens: Registers door Mr. J.W. Staats Evers en H.M. Werner. 1884
6927 Staats Evers, Mr. J.W. en H.M. Werner. De Geldersche Volks-Almanak 1885 – 1894. Registers. 1894
6928 Hoffen, Ir. M.M. van. Geldersche volksalmanak voor het jaar 1942. 71e jaargang( eerste jaargang van de nieuwe reeks). 1941
6929 Hoffen, Ir. M.M. van. Geldersche volksalmanak voor het jaar 1947. 72e jaargang. 1947
6933 Bondam, Mr. Pieter. Charterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven van Zutphen. Behelzende de handvesten, privilegien, vrijheden, voorrechten en octroyen, alsmede andere voornaame handelingen etc. Origineel. 1783
7316 Hagens, H. Molens, Mulders, Meesters. Negen eeuwen watermolens in de Gelderse Achterhoek, Salland en Twente. 1979
7428 Geer tot Oudegein, Jhr. J.J. de. Archieven der ridderlijke Duitsche orde, balie van Utrecht, volgens besluit etc. etc. Eerste gedeelte. 1871
7429 Geer tot Oudegein, Jhr. J.J. de. Archieven der ridderlijke Duitsche orde, balie van Utrecht, volgens besluit etc. etc. Tweede gedeelte. 1871
7431 Schelleri, I.J.G. Lexicon Latino – Belgicum. Auctorum Classicorum. Deel 1. 1799
7432 Reyd, Everhart van. Oorspronck ende voortganck vande Nederlantsche oorloghen ofte/. Waerachtighe Historie vande voornaemste Geschiedenissen/ inde Nederlanden en Elders/ voorgevallen/ sedert den Jare 1566 tot het Jaer 1601, verdeylt in 1633
7433 Dukerus, Carolus Andreas. L. Annaei Flori epitome Rerum Romanarum. Cum intigris Salmasii, Freinshemii, Graevii et selectis alorium animadversionibus recensuit, suasque adnotationes. 1744
7482 Hasselt, G. van. G. van Hasselt’s Geldersch maandwerk. Eerste deel. 1807
7489 Bosch, Lambert van den. Tooneel des oorlogs, opgerecht in de Verenigde Nederlanden. Door de wapenen van de Koningen van Vrankrijk en Engeland, etc. etc. Origineel. Met losse gravures 1675
7494 Someren, J.F. van. Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg op F. Muller’s catalogus van 7000 portretten van Nederlanders. Deel 1. 1888
7495 Someren, J.F. van. Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg op F. Muller’s catalogus van 7000 portretten van Nederlanders. Deel 2. 1890
7496 Someren, J.F. van. Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg op F. Muller’s catalogus van 7000 portretten van Nederlanders. Deel 3. 1891
7497 Hasselt, Mr. G. van. Geldersche oudheden. Eerste deel. 1806
7520 Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 81. 1967
7721 Fridleben, Amadeum von. Der verunruhigte Holländische Löw; worinnen der völlige Verlauf aller merkwürdigen Begebenheiten/ etc. 1673
7722 La guerre d’Espagne, de Bavière, De Flandre, De Savoye, de l’Empire et de France ou mémoires du Marquis D. Tome second. 1708
7729 Korving, D. Lobith-Tolkamer in oude ansichten. 1996
7730 Korving, D. Herwen en Aerdt en Pannerden in oude ansichten. Toenboekje. 1995
7731 Honderd jaar feestvereniging Lathum. 2003
7733 Gedenkschrift van de Prinses Beatrix-school voor openbaar m.a.v.o. te Doesburg. Ter gelegenheid van de reünie van oud-leerlingen op 14 december 1974. 2004
7734 Petersen, J.W. van. Iets over de stoelbroederschappen in het algemeen en die in de Grote Kerk te Doesburg in het bijzonder. Overdruk uit het Jaarboek voor Achterhoek en Liemers 27. 0
7736 Grote of Martinikerk Doesburg. 0
7800 Bonaparte, Louis. Documens historiques sur La Hollande et réflexions sur son gouvernement. 1. Troisième edition, tome premier. 1834
7801 Bonaparte, Louis. Documens historiques sur La Hollande et réflexions sur son gouvernement. 2. Troisième edition, tome deuxième. 1834
7802 Bonaparte, Louis. Documens historiques sur La Hollande et réflexions sur son gouvernement. 3. Troisième edition, tome troisième. 1828
7804 Ploetz, Dr. Karl. Auszug aus der alten, mittleren und neueren Geschichte. 12. verbesserte Auflage. 1898
7822 Hasselt, Mr. G. van. Roozendaal als de prachtigste bezitting van de geldersche graven en hertogen en derzelver hofhouding aldaar enz. Met echte bewyzen bekend gemaakt. 1808
7824 Branden te Doesburg. Enkele kopieën en briefwisseling. 0
7825 Huygen, Adam. Beschryving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg. Uitgegeeven en met eene Voorreden vermeerderd door Mr. Cornelis Walraven Vonck. 1753
7827 Weststrate, Job. In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en IJssel, ca. 1360 – 1560. Middeleeuwse Studies en Bronnen, nr. 113. Proefschrift Universiteit Leiden. 2008
7829 Riemsdijk, Jhr.Mr. Th. van. De griffie van Hare Hoogmogenden. Bijdrage tot de kennis van het archief van de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. 1885
7830 Prooije, L.A. van. De vakleu en et vak. Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling tot ca. 1940; vaktermen en werkwijze. SHBO-monografieën, nr. 4. 1984
7834 Stapel, Rombert. “Onder dese ridderen zijn oec papen”. Een prosopografische studie naar het functioneren van de priesterbroeders van de Duitse Orde in de balije Utrecht, 1350 – 1600. Doctoraalscriptie Universiteit Leiden. 2007
7835 Gezicht op Doesburg. Scholenprojekt van de Stichting Manifestaties Martinikerk Doesburg. 0
7836 Jonge, C.R.H.I. de. Geschiedenis van de Lathumse kerk. Een parel in de Liemers. 2008
7840 Boer, Peter. Veerpoortstraat 22 in Doesburg. Bouwhistorische verkenning. 2005
7842 Henket, N.H., Ch.M. Schols en J.M. Telders. Waterbouwkunde. Tweede deel, afd. XI. – Rivieren en rivierwerken, bewerkt door C. Lely. Deel 2, afd. XI. Platen ontbreken. 1890
7843 Henket, N.H., Ch.M.Schols en J.M. Telders. Waterbouwkunde. Tweede deel, afd. XIII. Waterstaatkundige beschrijving van Nederland, bewerkt door W. Verwey Az. Deel 2, afd. XIII. Platen ontbreken. 1890
7845 Wijngeeren, R.F. van. Het staatsnatuurreservaat “De Wallen van Doesburg”. Jaarverslag 1973. 1974
7846 Wijngeeren, R.F. van. Staatsnatuurreservaat “De Wallen van Doesburg”. Jaarverslag 1974. 1975
7847 Wijngeeren, R.F. van. Inventarisatie-verslagen. 1974
7851 Pleiter, Henk. Van vijanden omringd. Doesburg tijdens crisis en oorlog. 1930-1945. 0
7874 V.H., Alexander. Schetsen met de pen. Alexander Ver Huell. 1853
7875 Klikspaan. Studentenleven. Met platen van O. Veralby, Augustus 1841 – Februarij 1844. 1844
7881 Lacombler, Theod. Jos. Archiv für die Geschichte des Niederrheins. Erste Abteilung: Sprach- und Rechtsalterthümer. Erster Band. 1832
7888 Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808. 3. Het kwartier van Nijmegen. Werken uitgegeven door Gelre, no. 37. 1986
7889 Schomaker, Mr. Joost. Dat is uitgelezene instructoire en decisoire consultatiën en advisen, dienende zoo tot resolutie van…, etc. Eerste deel. Deel 1. 1736
7890 Schomaker, Mr. Joost. Dat is uitgelezene instructoire en decisoire consultatiën en advisen, dienende zo tot resolutie van…, etc. Twede deel. Deel 2. 1736
7891 Schomaker, Mr. Joost. Dat is uitgelezene instructoire en decisoire consultatiën en advisen, dienende zo tot resolutie van…., etc. Derde deel. Deel 3. 1736
7892 Schomaker, Mr. Joost. Dat is, uitgelezene instructoire en decisoire consultatiën en advisen, dienende zo tot resolutie van….,etc. Vierde deel. Deel 4. 1752
7893 Schomaker. Mr. Joost. Dat is, uitgelezene instructoire en decisoire consultatiën en advisen, dienende, zo tot resolutie van…, etc. Vyfde deel. Deel 5. 1765
7894 Schomaker, Mr. Joost. Dat is, uitgelezenen instructoire, en decisoire consultatiën, en advisen, dienende, zoo tot resolutie van….., etc. Zesde deel. Deel 6. 1782
7896 Meulen, A. van der en P. Smeele. De IJsel, Doesburg 1841 – 1969. Portret van een Gelderse Pottenbakkerij. 1999
7903 Zoetmulder, S.H.A.M. Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen. 1. Het verraad en de verraders. Deel 1. 1945
7904 Zoetmulder, S.H.A.M. Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen 1940 – 1945 . 6. Ons verzet. Deel 6. 1945
7909 Sloet, Mr. L.A.J.W. Baron. Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutfen tot op den slag van Woeringen, 5 juni 1288. 1876
7910 Broncommentaren 1. Bijdragen van W. Fritschy, R.H. van der Voort, J.K.S. Moes en L.M. Koenraad. 1994
7911 Broncommentaren 2. Bijdragen van Th.F. Wijsenbeek-Olthuis, A. Knotter en A.C. Meijer. 1995
7912 Broncommentaren 3. Bijdragen van P. Kruizinga, S.E.M. van Doornmalen, F.J.M. Otten, B. Duinkerken en P. Kooij. 1997
7913 Broncommentaren 4. Bijdragen van C.L.Verkerk, R.F.J.Paping, P.Brood, E.T. van der Vlist, J.C.Kort, A, de Kraker, M.H.V.van Amstel-Horák, etc. 2001
7914 Broncommentaren 6. Bijdragen van J. Luijten, A. Knotter en P.Th. Kok, A.L. Kort, V. Kingma, M.H.D.van Leeuwen, J.G.S.J. van Maarseveen etc. 2005
7920 Theussen, C., en A.B. Verheij. Kroniek van de R.K. kerk te Lobith. 0
7929 Thoben, John. Ons familieboek. Dank zij de medewerking van talloze familieleden etc. 1983
7934 Dam van Isselt, E.W. van. Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Huell. 1855
7963 Schaars, Dr. A.H.G. Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten.( Wald.) De mens en de weerld. – A. Bevat los plaatjesvel. 1987
7964 Schaars, Dr. A.H.G. Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten.( Wald.) De mens en de weerld. – B. Bevat los plaatjesvel. 1989
7965 Dittmaier, Heinrich. Rheinische Flurnamen. Unter Mitarbeit von P. Melchers auf Grund des Materials des von A. Bach begründeten Rheinischen Flurnamenarchivs. Losse kopieën in ringband. 1963
7967 Fauna Beheer PLan. 2006
7969 Renesse, Comte Th. de. Dictionnaire des Figures Héraldiques. Tome 1er. Deel 1. 1894
7970 Renesse, Comte Th. de. Dictionnaire des Figures Héraldiques. Tome II. Deel 2. 1895
7971 Renesse, Comte Th. de. Dictionnaire des Figures Héraldiques. Tome III. Deel 3. 1897
7972 Renesse, Comte Th. de. Dictionnaire des Figures Héraldiques. Tome IV. Deel 4. Bevat losse bijlage. 1899
7975 Vas Dias, M. De Nederlandsche scheepvaartwetgeving. Geschiedkundig toegelicht door het verhandelde zoo in als buiten de Kamers der Staten-Generaal. Eerste deel. 1851
7976 Vas Dias, M. De Nederlandsche scheepvaartwetgeving. Geschiedkundig toegelicht door het verhandelde zoo in als buiten de Kamers der Staten-Generaal. Tweede deel. 1852
7988 Vährmann, Th., S. Brockfeld u. M. Funk. Quellen zur Geschichte der Eisenbahn im nördlichen Rheinland, in Westfalen und Lippe von den Anfängen bis 1880. Band 1. Veröff. der staatliche Archive des Landes Nordrhein-Westfalen, Reihe C, Band 42. 1998
7989 Vährmann, Th., S. Brockfeld u. M. Funk. Quellen zur Geschichte der Eisenbahn im nördlichen Rheinland, in Westfalen und Lippe von den Anfängen bis 1880. Band 2. Veröff. der staatliche Archive des Landes Nordrhein-Westfalen, Reihe C, Band 42. 1998
8002 Henning, Fr.-W. Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Mit 170 Abbildungen, Graphiken uand Tabellen. Handbuch der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands, Band 1. 1991
8006 Jappe Alberts, W. Die Niederländischen Hansestädte in der Deutschen Hanse. Nachbarn, nr. 20. 0
8007 Groenveld, Prof. dr. S. Der Friede von Münster. Die Niederländische Seite des Westfälischen Friedens. Nachbarn, nr. 41. 0
8012 Gemeentewapens in Nederland 1914 – 1989. Naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel. 1989
8015 Dalen, A.G. van. Onze schutterij. 30 jaar gildewezen in Gelderland 1947-1977. 1977
8016 Elshof-Beuven, Th. M. Trouw aan Christus’ kerk. De geschiedenis van de chr. gereformeerden, de gereformeerden en de vrijgem. gereformeerden in Doesburg en omstreken. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. 2007
8017 Metz, Anton. Olburgen. Land, huizen en bewoners. 2008
8023 1978-2003, 25 jaar bibliotheek Wehl. 2003
8024 Schuijl, Joke. Grote of Martinikerk te Doesburg. Laat gotische basiliek met pijlers in Nederrijnse trant. 0
8026 Tuinstra, Tjerk. Voorlopig onderzoeksverslag Doesburg. 1988
8031 Schaars, A.H.G., J. van Eck en J.W. van Petersen. Kadastrale atlas Doesburg. Kadastrale Atlas Gelderland 1832, afl. Doesburg. Bevat 4 losse kaarten. 1988
8034 Luchtfoto-Atlas Gelderland (Oost ). Loodrechtluchtfoto’s, schaal 1 : 14.000. 2006
8042 Geschiedenis van Gelderland 1492 – 1795. Boek 2. 1975
8043 Wijk, P. Vinc. van. Boerderijnamen. Over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis. Tweede druk. 1948
8046 Isalagroep Scouting Doesburg 1945 – 1995. Jubileumuitgave. 1995
8049 Janssen, Dr. G.B. Grenzeloos actief. – Grenzenlos Aktiv. “Liemers-Niederrhein”, Duits-Nederlandse vereniging voor culturele grenscontacten.(1965 – 2004). Jubileumuitgave. 2004
8050 Herinneringen aan de Gemeenschap Doesburg. Samengesteld ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijk van Peter en Brigitte de Bakker. 2e druk, kopie. 2002
8051 Lieburg, F.A. van. Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 1 : predikanten. 1996
8052 Lieburg, F.A. van. Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Deel 2: gemeenten. 1996
8053 Wilkes, Carl. Inventar der Urkunden des Stiftsarchives Xanten. (1119 – 1449). Erster Band. Inventare nichtstaatlicher Archive, nr. 2. 1952
8056 Twee rivieren: Rijn en Maas. 2007
8072 Roessingh, H.K. Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. Proefschrift Landbouwhogeschool Wageningen. A.A.G. bijdragen, nr. 20. 1976
8073 Agrarische geschiedenis Landbouwhogeschool Wageningen, diverse artikelen. Bevat o.a. “De bevolking van Duiven 1663 – 1795”, door A.J. Schuurman. A.A.G, bijdragen, nr. 22. 1979
8082 Tinneveld, N. De Liemers van Nol Tinneveld. Historische aantekeningen, uit zijn nalatenschap verzameld door J. Mombarg, geredigeerd door J. Thoben. 1984
8084 Tinneveld, A. Vertellers uit de Liemers. Speciale uitgave van Neerlands volksleven. 1976
8096 Burg, Mr. Dr. V.A.M. van der. Van der Burg, uit alle windstreken tezamen gekomen. De 16 kwartiernamen van Mr. Dr. V.A.M. van der Burg. Jubileumuitgave. 2010
8097 De rekeningen van de kerkmeesters. Hulpbestanden bij de transcripties van de rekeningen 1570-1590. 2010
8098 NUT; 200 jaar ‘t NUT in Doesburg. Jubileumboek, uitgegeven door het departement Doesburg van de Mij. tot Nut van ‘t Algemeen, t.g.v. haar 200-jarig bestaan in 2009. Jubileumuitgave. 2009
8099 Walta, Drs. E.M.C.Th. Bloed, zweet en tranen. Een onderzoek naar het Doesburgse archiefstuk 0327 – nr. 4 uit 1529. Masterscriptie Universiteit Utrecht. 2010
8100 König, Dr. C.D.W. Het Besluitenboek van het Gasthuis in Doesburg 1655 – 1761. 2008
8102 Bemmel, H. Chr. van. Doesburg in beeld. Een persoonlijke kijk op een historische stad. 2008
8106 Chonia. Graaf Willem IV van den Berg. Een flaauwe in dagen van kracht. Eerste deel. 1855
8108 Kruseman, A.C. Studenten-typen. Met platen van O.Veralby. December 1839 – Mey 1841. 1841
8109 Diemse minse. Jubileumuitgave. 1992
8110 Tinneveld, A. Kent u ze nog……de Diemsen. 1973
8111 Bestek en voorwaarden waarnaar door het Bestuur der “St. Albertus-Stichting” te Didam zal worden aanbesteed: Het bouwen van een gasthuis in aansluiting met het bestaande “St. Albertus-Gesticht” te Didam. Bevat losse bouwtekening. 1907
8112 Honderd jaar Albertusstichting 1891 – 1991. Jubileumuitgave. 1991
8114 Willemsen, Eef. ‘t Is waor gebeurd……..mien bruur kan getuuge. Diemse volksverhalen (deel 2). Deel 2. 2000
8115 Elferen, G. van en L. Heijster. Ulo-Mavo Sint Martinus Didam. Jubileum boekje bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Jubileumuitgave. 1990
8116 Staring, Frans. Van bosmark tot kerkdorp 75 jaar Nieuw-Dijk. Jubileumuitgave. 1986
8117 Wit, J. de. Een overzicht van de historische ontwikkeling van de openbare basisschool in Didam. Jubileumuitgave. 1987
8118 Heijden, L.J. van der. Geschiedenis der parochie Didam. Kopie. 1937
8119 Visscher, H.J.J.D. Vijf en Twintig Jaar Mariakerk in Didam. Bevat losse bijlage. 1986
8120 Sint Ludgerusschool Didam 1923 – 1983. Jubileumuitgave. 1983
8121 Bezetting en bevrijding van Didam 1940 – 1945. Oudheidkundige Vereniging Didam, nr. 10. 1995
8122 Leuw, Sjef de. Pius-Kroniek, of: Een wandeling door de geschiedenis van het katholieke onderwijs in Didam… ….bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Piusklooster en de Pius X-school op 7 en 13 mei 1977. Jubileumuitgave. Bevat bijlage van gehouden toespraak. 1977
8123 Buiting, Eddy. Daar komen de schutters van Didam. Historie en achtergronden van plaatselijke folklore. 1998
8125 Een oorlog ging over Achterhoek en Lijmers. Didam meldt dezelfde misère als elders. Uittreksel uit: “Er op of er onder, hoe Achterhoek en Lijmers de Duitsche bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd”. 1977
8126 50 jaar R.K. Middelbare Land- en Tuinbouwschool van de A.B.T.B. Didam 1920 – 1970. 1970
8127 Roskam, G.D.M. Levensschets St. Oda 1915/1919 – 1979. 1979
8128 Dalen, A.G. van. De Havezathe De Hees. De Liemers, no. 17. 1967
8129 Dalen, A.G. van. Het huis Dijck te Didam. De Liemers, no. 18. 1968
8130 Tomas, H. 50 jaar Katholiek buitengewoon onderwys in Didam. Historisch overzicht. 1986
8131 Tomas, H. De Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 1991
8132 Akkermans, A.J.M. Museum in Havezathenland. 10 Jaar Liemers Museum. Jubileumuitgave. 1991
8133 De Liemers op bedevaart. Een bundel opstellen, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het Liemers Museum te Zevenaar enz. 1989
8135 Dordregter, Drs. P.Ph. Lagere scholen en gymnastieklokalen in Didam. Nota inzake de situering van nieuwe lagere scholen en gymnastieklokalen in Didam. 1966
8137 Wolsing, F., J. Grol en J. Ros. Geschiedenis van vijftig jaar Scouting Didam. Jubileumuitgave. 1996
8138 Albert Schweitzer School Didam. Jubileumboekje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Jubileumuitgave. 1991
8139 Meulen, Drs. E.J. ter. Deelnota; de toekomstige bestaansmogelijkheden van de school voor LEAO te Didam. 1969
8140 Beursken, Jan. Drie generaties Ros. Van schoenlapper tot schoen- en voetspecialist; Ros schoenen 100 jaar gevestigd in het centrum van Didam. Jubileumuitgave. 2000
8142 Berge, P. ten, H. Stevens en E. Willemsen. Didam Toen en Nu. Een vergelijkend foto-overzicht van ca. 1955 tot 1995. 1996
8145 Graaf, Gerard M. van de. Van Achterwehl naar Nieuw-Wehl. De geschiedenis van een dorp. Jubileumuitgave. 2000
8149 Petersen, J.W. van. Doesburg toen en nu. -Met verbeteringen- . 1995
8151 Doesburg; klein historisch vademecum. Ten behoeve van de stads- en torengidsen van de VVV. Losbladige uitgave met losse bijlagen. 2007
8152 Vermeesch, Griet. War and garrison towns in the Dutch Republic: the cases of Gorinchem and Doesburg (c. 1570 – c. 1660) Overdruk uit: Urban History, jrg. 36 no. 1. 2009
8153 Lensink, A.J.D. 100 jaar “Patrimonium” in Doesburg 1892 – 1992. Jubileumuitgave. 1992
8154 Petersen, J.W. van. Tot leniging van den nood. 125 jaar Afdeling Doesburg en omstreken van het Nederlandse Rode Kruis 1870 – 1995. Jubileumuitgave. 1995
8157 Bloemendaal, G.J. Doesburg, stad van levend verleden. 1967
8159 Haans, Frank. Monumentengids Doesburg. Met een archeologische bijdrage van Ed Harenberg. Monumenten in Gelderland, no. 7. 2008
8161 Handschriften Martinus Huygen. “Registre van acten ende bewijsstucken daer bij kan blijcken dat die vande stadt Doesborgh…” enz. Kopie uit de K.B. 0
8164 Snappenburg de Vries, J.M. en A.J. Sloot. Doesburg in oude ansichten. Deel 2. 1975
8166 Slichtenhorst, Arend van. XIV. Boeken van de Gelderse geschiedenissen. Van ‘t begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanine; waer van ‘t eerste Deel verhandeld de Lands-beschrijvingh. Onveranderde herdruk. Bevat losse bijlage met inleiding door drs. P.J. Mey, 1967. 1654
8168 Visscher, H.J.J.D. Zestig jaar Andreas. Van Uitgebreid Lager Onderwijs naar Algemeen Voortgezet Onderwijs. 1984
8169 Schaars, Dr. A.H.G. Woordenboek van Achterhoekse en Liemerse dialecten. (WALD). De mens en de weerld-B. 1989
8173 Conservations-Lexikon für alle Stände. Eine Encyclopädie der vorzüglichsten Lehren, Vorschriften und Mittel zur Erhaltung des Lebens usw. Originaltreuer Nachdruck des im Jahre 1834 erschienen Ausgabe. 1987
8180 Beijer, J.C. Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, het Hertogdom Limburg enz. 1841
8183 Huber, Theodor. Rothschilds Schatzkästlein der kaufmännischen Wissens. 21. bis 30. Tausend. 0
8185 Erich, O.W. und R. Beitl. Wörterbuch der deutschen Volkskunde. Kröners Taschenausgabe, Band 127/128. 1936
8204 T-seg, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. Jrg. 4, nr. 3. 2007
8205 T-seg, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. Jrg. 4, nr. 4. 2007
8206 T-seg, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. Jrg. 5, nr. 2. 2008
8211 Ven, G.P. van de. Grensproblemen aan de bovenrivieren in de 18e eeuw. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland. Losbladige overdruk, aanvulling op een proefschrift. 0
8214 Jaarboek Achterhoek en Liemers. 1993. Deel 16. 1993
8215 Jaarboek Achterhoek en Liemers. 2003. Deel 26. 2003
8216 Jaarboek Achterhoek en Liemers. 2004. Deel 27. 2004
8217 Jaarboek Achterhoek en Liemers. 2005. Deel 28. 2005
8218 Jaarboek Achterhoek en Liemers. 2008. Deel 31. 2008
8219 Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. Serie 6, nr. 2. 1959
8220 Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. Serie.6, nr. 3. 1960
8221 Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. Serie 6, nr. 4. 1961
8222 Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. 1962
8223 Archief orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. 1963
8226 Archief, orgaan van de Oudhk. Ver. De Graafschap, Mr. Hendrik Willem Heuvel St., G.A. van der Lugt Stichting.1966. 1966
8227 Archief, orgaan van de Oudhk. Ver. De Graafschap, Mr. Hendrik Willem Heuvel St., G.A. van der Lugt Stichting.1967. 1967
8228 Archief, orgaan van de Oudhk. Ver. De Graafschap, Mr. Hendrik Willem Heuvel St., G.A. van der Lugt Stichting.1968. 1968
8229 Archief, orgaan van de Oudhk. Ver. De Graafschap, Mr. Hendrik Willem Heuvel St., G.A. van der Lugt Stichting.1969. 1969
8230 Archief, orgaan van de Oudhk. Ver. De Graafschap, Mr. Hendrik Willem Heuvel St., G.A. van der Lugt Stichting.1970. 1970
8231 Systematische index op het tijdschrift Archief van de Oudhk. Ver. De Graafschap, de jaren 1925 tot en met 1970. 1970
8232 Archief, orgaan van de Oudhk. Ver. De Graafschap, Mr. Hendrik Willem Heuvel St., G.A. van der Lugt Stichting. 1971. Bevat losse bijlagen. 1971
8233 Archief, orgaan van de Oudhk. Ver. De Graafschap, Mr. Hendrik Willem Heuvel St., G.A. van der Lugt Stichting. 1972. 1972
8234 Archief, orgaan van de Oudhk. Ver. De Graafschap, Mr. Hendrik Willem Heuvel St., G.A. van der Lugt Stichting. 1973. 1973
8235 Drost, Mr. J. Gelderse plakkatenlijst 1740 – 1815. Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlands recht, no. 8. 1982
8244 Meurer, Peter H. Corpus der älteren Germania-Karten. Eine annotierte Katalog der gedruckten Gesamtkarten des deutschen Raumes von den Anfängen bis um 1650. 2001
8246 Foto-Atlas Gelderland. Topografische atlas met zwart-wit foto’s genomen vanaf 2750 meter, schaal 1:14000. 1990
8247 Foto-Atlas Gelderland; lijst met intekenaren. 1990
8263 Henket,N.H.,Ch.M.Schols en J.M.Telders Waterbouwkunde. 1. Afd. 1. Beschoeiingen en bekleedingsmuren. Eerste deel, 2e aflevering, Afd. 1. Hoofdstuk IV en V. 1882
8264 Waterbouwkunde. 1. Afd. 1. Beschoeiingen en bekleedingsmuren. Eerste deel, 3e aflevering, Afd. 1. Hoofdstuk V en VI. 1884
8265 Henket,N,H,,Ch.M.Schols en J.M.Telders. Waterbouwkunde. 1. Afd. 2. Sluizen. Eerste deel, Afd. 2, 1e afl. 1891
8266 Waterbouwkunde. 1. Afd. 5. Polders. Eerste deel, tweede gedeelte, 1e aflevering. Hoofdstuk I en II. 1883
8267 Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, tweede gedeelte, 1e aflevering. 1882
8268 Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, tweede gedeelte, 2e aflevering. 1883
8269 Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, tweede gedeelte, 3e aflevering. 1884
8270 Henket,N.H.,Ch.M.Schols en J.M.Telders. Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, tweede gedeelte, 4e aflevering. 1885
8271 Henket,N.H.,Ch.M.Schols en J.M.Telders. Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, tweede gedeelte, 5e aflevering. 1885
8272 Henket,N.H.,Ch.M.Schols en J.M.Telders Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, tweede gedeelte, 6e aflevering. 1885
8273 Henket,N.H.,Ch.M.Schols en J.M.Telders. Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, tweede gedeelte, 8e aflevering. 1889
8274 Henket,N.H.,Ch.M.Schols en J.M.Telders. Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, tweede gedeelte, 9e aflevering. 1889
8275 Henket,N.H.,Ch.M.Schols en J.M.Telders. Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, derde gedeelte, 1e aflevering. 1886
8276 Henket,N.H.,Ch.M.Schols en J.M.Telders. Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, derde gedeelte, 2e aflevering. 1887
8277 Henket,N.H.,Ch.M.Schols en J.M.Telders. Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, derde gedeelte, 3e aflevering. 1888
8278 Henket,N.H.,Ch.M.Schols en J.M.Telders. Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, derde gedeelte, 4e aflevering. 1888
8279 Henket,N.H.,Ch.M.Schols en J.M.Telders. Waterbouwkunde. 3. Afd. 14. Bruggen. Derde deel, derde gedeelte. 1888
8280 Waterbouwkunde. 4. Afd. 15. Wegen. Vierde deel, 1e aflevering. 1881
8281 Brons, Dr. Bernard. Geschichte der wirtschaftlichen Verfassung und Verwaltung des Stiftes Vreden im Mittelalter. Fotomechanischer Nachdruck der 1. Auflage. Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung, Neue Folge, XIII. Beitrage des Heimatvereins Vreden, Beiheft II. 1907
8291 Bunyan, John. Paarlen uit de werken van John Bunyan. Eerste deel. 1886
8292 Bunyan, John. Paarlen uit de werken van John Bunyan. Eerste deel. 1886
8293 Bunyan, John. Paarlen uit de werken van John Bunyan. Tweede deel. 1886
8294 Bunyan, John. Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Volgens des schrijvers eigene edities. Eerste deel. 1879
8295 Bunyan, John. Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Volgens des schrijvers eigene edities. Eerste deel. 1879
8296 Bunyan, John. Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Volgens des schrijvers eigene edities. Derde deel, 3e druk. 1883
8297 Bunyan, John. Keur uit de werken van John Bunyan. 2e druk. 1892
8298 Bunyan, John. Uit den schat van Bunyan’s werken. Volgens des schrijvers eigene edities. 2e druk. 1899
8299 Luther, Dr. Martinus. Veertig leerredenen van Dr. Martinus Luther. 1884
8301 Luther, Dr. Martinus. Veertig leerredenen van Dr. Martinus Luther. 1884
8302 Spurgeon, C.H. Paarlen uit de nalatenschap van C.H. Spurgeon. 1893
8303 Vergers, P. De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje. 0
8304 Renkema, W.B. en R.J.W. Rudolph. De Gelijkenissen onzes heeren Jezus Christus. 1905
8305 Renkema, W.B. en R.J.W. Rudolph. De Gelijkenissen onzes heeren Jezus Christus. 2e druk. 1905
8306 Renkema, W.B. en R.J.W. Rudolph. De Gelijkenissen onzes heeren Jezus Christus. 2e druk. 1905
8307 Vergers, P. Geschiedenis der laatste 200 jaren, van 1648 tot 1848. Vervolg op: “De bloedstijd onzer vaderen”, van Karel V tot 1648. 0
8308 Lith, Mr. P.A. van der. Nederlandsch Oost-Indië. Beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk. 1875
8309 Witkamp, P.H. en P.H. Craandijk. Vereeniging en Scheiding. Geschiedenis van Noord-Nederland en België van 1813 – 1880. 1881
8311 Husen, R. Geschiedenis der Hervorming in de 15de, 16de en 17de Eeuw. (Van John Wicliff en Johannes Huss tot op den vrede van Munster en Osnabruck in 1648.) 1903
8312 Husen, R. Geschiedenis der Hervorming in de 15de, 16de en 17de Eeuw. (Van John Wicliff en Johannes Huss tot op den vrede van Munster en Osnabruck in 1648.) 1903
8313 Kloppers, P.J. De zegepraal van het kruis. Het Kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Christenen. 1905
8314 Kloppers, P.J. De zegepraal van het kruis. Het Kerkelijk, Godsdienstig, Maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Christenen. 1905
8315 Luther, Dr. Martinus. Veertig leerredenen van Dr. Martinus Luther. 1884
8316 Waarachtige geschiedenis der vrome martelaren en getrouwe bloedgetuigen van Jezus Christus…. ….die hun leven gewillig voor de goddelijke waarheid hebben overgegeven. 1871
8317 Biesterveld, P. Van Bethanië naar Golgotha. Overdenkingen over het lijden en sterven onzes Heeren Jezus Christus. 1907
8318 Biesterveld, P. Van Bethanië naar Golgotha. Overdenkingen over het lijden en sterven onzes Heeren Jezus Christus. 1907
8319 Greijdanus, Dr. S. De Openbaring des Heeren aan Johannes voor de gemeente uitgelegd. Van “de dingen die haast geschieden moeten”. 1908
8321 Vergers, P. De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje. 3e, vermeerderde en verbeterde druk. Ons Vorstenhuis en ons Volk éen. 1898
8322 Vergers, P. De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje. 3e, vermeerderde en verbeterde druk. Ons Vorstenhuis en ons Volk éen. 1898
8323 Vergers, P. De Revolutie van 1789 in Frankrijk en Nederland. Hare oorzaken en gevolgen, beschreven voor het Nederlandsche volk. 0
8324 Vergers, P. De Revolutie van 1789 in Frankrijk en Nederland. Hare oorzaken en gevolgen, beschreven voor het Nederlandsche volk. 0
8325 Vergers, P. Geschiedenis der laatste 250 jaren. Beschreven voor het Nederlandsche volk. 2e, vermeerderde en verbeterde druk. 1901
8326 Spurgeon, C.H. Het Hooglied van Salomo. Van het lied der liederen; voor de gemeente verklaard en toegepast in toespraken. 1906
8327 Spurgeon, C.H. De Wonderen van den Heiland. Verklaard en toegepast – in toespraken – voor Zijne gemeente op aarde. 0
8328 Wolke der getuigen. bevattende eene verzameling van ongeveer veertig Levens- en Bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd. 1899
8329 Krummacher, F.W. De lijdende verlosser. Stichtelijke beschouwingen over de lijdensgeschiedenis des Heeren, achtenvijftig nieuwe kerkredenen. 2e druk. 1899
8331 Hahn, Werner. Duitschland’s krijg tegen Frankrijk. 1871
8332 Duijtsch, Chr. S. Bloemlezing uit de werken van: Christiaan Salomon Duijtsch 1870
8333 Kempis, Thomas á. De navolging van Christus. Met oorspr. tek, van Joseph, Ritter von Sührich. 1904
8334 Ambrosius, Isaäc. Eerste, middelste en laatste dingen. In drie tractaten vervat. 1688
8335 De christelijke adversaria of verzameling van levens- en bekeeringsgeschiedenissen. Uit den Ouden en Nieuwen Tijd. 1871
8336 Olevianus, Caspar. Verklaring der apostolische geloofsbelijdenis of der artikelen des geloofs; enz. 2e druk. 1868
8337 Verhoeff, J.G. De gelijkenissen van onzen Heer en Zaligmaker. Verklaard en toegepast voor zijne gemeente op aarde. 1867
8338 Bunyan, John. De Christen- en Christinnereize naar de Eeuwigheid. Geïll. prachtuitgaaf. 1906
8339 Bunyan, John. De Christen- en Christinnereize naar de Eeuwigheid. Geïll. prachtuitgaaf, 2e druk. 0
8341 Bunyan, John. De Heilige Oorlog gevoerd door Schaddaï tegen Diabolus, om de stad Menschziel. Geïll. prachtuitgaaf. 1906
8342 Maandelijksche leerredenen, ter verbreiding der waarheid die naar de godzaligheid is. Door christelijke afgescheidene Gereformeerde predikanten. Jaargang 1 t/m 3. 1860 – 1863. 1863
8343 Maandelijksche leerredenen, ter verbreiding der waarheid die naar de godzaligheid is. Door christelijke afgescheidene Gereformeerde predikanten. Tweede jaargang. 1862
8344 Maandelijksche leerredenen, ter verbreiding der waarheid die naar de godzaligheid is. Door christelijke afgescheidene Gereformeerde predikanten. Vierde jaargang, 1863 – 1864. 1864
8345 Balen, J.H. van. Ons voorgeslacht. In schetsen en taferelen. 0
8346 De Roomsch-Katholijke kerk in Oud Nederland, gelijk zij is, zijn kon en zijn moest. 2e vermeerderde en verbeterde druk. 1833
8347 Czerski, J. De afval der Duitsch-Katholijken van de Roomsche Hofkerk. Bevat ook enkele andere werken. 1845
8348 Radijs, A. Avondmaalsboek, of: beschouwingen en overdenkingen vóór, bij en na de viering des avondmaals. 1838
8349 Radijs, A. Avondmaalsboek, of: beschouwingen en overdenkingen vóór, bij en na de viering des avondmaals. 1838
8351 Het brood des levens. Christelijke overdenkingen. Jaargang 1859. 1859
8352 Verzameling van officiele stukken enz., betrekkelijk het concordaat. 1841
8353 Kuiper, J. Beknopte Vaderlandsche Kerkgeschiedenis. (Van het Godsdienstige en Kerkelijk Leven van het Volk van Nederland.) Met een chornologisch Overzicht onze Vaderlandsche kerkgeschiedenis (100 v. Chr.-1905). 1905
8354 Spurgeon, C.H. “Laat de Kinderkens tot Mij komen”. Een boek voor ouders, onderwijzers en onderwijzeressen aan Christelijke en zondagsscholen. 0
8355 Spurgeon, C.H. De Trooster der Treurigen. Zeven toespraken over Jesaja 61 : 1 – 3. 1900
8356 Spurgeon, C.H. Veeren voor pijlen. Voor predikanten, onderwijzers en anderen uit mijn notitieboek. 0
8357 Hamilton, Thomas. Boven de sterren. Vrij bewerkt door Ds. E.B. Gunning. 0
8358 De koninklijke weg naar den hemel. 1894
8359 Spurgeon, C.H. De bijbel en de courant. Bevat tevens: A.E. Keeling – De Zeven Kruistochten naar het Heilige Land. 1901
8361 Duitsch, Chr. S. De wonderlijke leiding Gods. Blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. 4e druk. 0
8362 Duitsch, Chr. S. De wonderlijke leiding Gods. Met eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden die hij niet kende. 5e druk. 1895
8363 Hoeve, A.H. van der, en W. Immink. De vier evangeliën, opgehelderd voor Christenen uit alle landen. Eerste deeltje. 1840
8364 Ruesink, C. Korte beschrijving van de wonderbare leidingen Gods, welke hij met mij gehouden heeft. Voorwoord C.G. de Moen te Doesborgh. 2e druk. 1877
8365 Beschouwingen over de zeven kruiswoorden des verlossers, benevens een gebed op den Goeden Vrijdag. 1843
8366 Milo, H. Beelden en schetsen van landen uit den bijbel. 1900
8367 Keeling, A.E. De Zeven Kruistochten naar het Heilige Land. 1901
8368 Voort van Zijp, Ds. C. van der. Afscheidswoord gesproken 31 mei 1908 in de Nederl. Herv. kerk te Doesburg. 1908
8370 Immink, W. Het heerlijk uitzigt des Christens in gindsche gewesten. Leerrede over Openb. VII : 17b. 1847
8371 Radijs, A. Troostgronden bij het verlies onzer geliefden. Leerrede over Luc. 7. 11 – 16, uitgesproken na het overlijden van Z.K.H. Willem Frederik Nicolaas Albert. 1846
8372 Moen, C.G. de. De rijkdom van Gods Gemeente. Maandelijksche leerredenen, tweede jaargang no. 10. 1863
8373 Wilde, H.W. de. Leerrede, uitgesproken, den 6 december 1840. Waarop Willem II, voor de eerste maal, als Koning der Nederlanden, zijnen geboortedag vierde. 1841
8374 Teregtwijzing aan den Evangelischen Kerkbode, getrokken uit de Catholijke Nederlandsche Stemmen van 8 januarij 1842. 2e druk, nummer 2. 1842
8375 Immink, W. Teregtwijzing der teregtwijzing van Pastoor Clercx. 1842
8376 Maronier, J.H. Wat willen de Remonstranten? Toespraak, gehouden in de Remonstrantsche Vereeniging te Doesborgh den 18 november 1877. 1877
8377 Diverse verzamelde werken uit de negentiende eeuw. Bevat o.a. Responsum, Rome Païenne, Öffnet die Augen ihr Klöstervertheidiger, Jezuïtenspiegel en anderen. 1845
8378 Dethmar, F.W. Aangename herinneringen van Holland en zijne inwoners. Eerste deel. 1848
8379 Noothoorn, A.E. van. Nederland en de Nederlanders. In vlugtige trekken geschetst. 1839
8381 Keeling, A.E. Zeven Kruistochten naar het Heilige Land. 1901
8382 Outrein, Johannes d’. Korte schets der godlyke waarheden. Soo als die in hare natuurlyke ordre te samen geschakeld zijn. 15 e, vermeerderde druk. Origineel. 1718
8383 Kempis, Thomas à. Meditatiën over het leven van Christus. 1903
8384 Bunyan, John. De Christinnereize naar de eeuwigheid. 0
8385 Goede, E. de. Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering, dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft. 4e druk. 1878
8386 Eversdijk, W. Des Heeren Lof, verkondigd uit den mond der Kinderen, of: twintig zonderlinge voorbeelden. 3e druk. 0
8387 Kempis, Thomas à. De navolging van Christus. 4e druk. 1894
8388 Kempis, Thomas à. De navolging van Christus. 5e druk. 1897
8389 Kempis, Thomas à. De navolging van Christus. 8ste druk. 1904
8391 Velden, P. van der. De merkwaardigste lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarde en zaligen heer Petrus van der Velden. Bevat tevens: E. de Goede- Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering. 0
8392 R.S. Onze Feestdagen. Verklaring der Christelijke feestdagen in vragen en antwoorden, voorafgegaand door eene verhandeling over de Goddelijke Deugden. 1908
8394 Wieberdink, G.L. Historische Atlas Gelderland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000. 1989
8395 Scobel, A. Andrees allgemeiner Handatlas. In 126 Haupt- und 137 Nebenkarten, nebst vollständigem alphabetischem Namenverzeichnis. Vierte, vollig neubearbeitete und vermehrte Auflage. 1899
8396 Kaartboek van Gelderland 1843. Een groot aantal bladzijden ligt los. 1971
8397 Atlas van Nederland. Samengesteld door de Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland. 1963-1977. 1977
8398 Radijs, A. De familie van Andouse. Een geschiedkundig verhaal uit de tijden der dragonnades, onder de regering van Lodewijk XIV. in Frankrijk. Eerste deel. 1838
8399 Auerbach, Berthold. Spinoza, het leven van een denker. Naar de laatste, opnieuw bewerkte uitgaaf. 1856
8400 De Volksbeschaver. Tijdschrift ter verspreiding van nuttige kundigheden onder alle standen. 1869
8401 Noothoorn, A.E. van. Verhalen voor Vrienden van Vrolijkheid. 1839
8402 Udemans, G.C. Korte en duidelijke verklaring van het Hooglied van Salomo. Met aanwijzing der voornaamste leerstukken. 1866
8403 Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangen. Ten dienste aller bond-, en gunstgenoten van Jehovah, etc. 14e, vermeerderde druk. 1868
8404 Schelleri, Imman Io Gerh. Praecepta stili bene latini in primis ciceroniani sev Eloqventiae Romanae. Pars prior, editio altera auctior et emendatior. 1654
8405 Nieuwe Doesborgsche Almanak voor het jaar 1862. 1862
8406 Nieuwe Doesborgsche Almanak voor het jaar 1863. 1863
8407 Nieuwe Doesborgsche Almanak voor het schrikkeljaar 1864. 1864
8408 Nieuwe Doesborgsche Almanak voor het jaar 1868. 1868
8409 Almanak en adresboek van Doesborgh, 1877. Derde jaargang. 1877
8410 Oordt, Mr. A.M. van. Proeve eener geschiedenis der muzijk. Eerste deel. 1860
8411 Oordt, Mr. A.M. van. Proeve eener geschiedenis der muzijk. Tweede deel. 1860
8412 Adami, Giuseppe. Puccini. Met 12 platen. 1947
8413 Meertens, Dr. P.J. Zeeuwse familienamen. 1947
8414 Over de belastingen op het gemaal en geslagt. Uitgegeven door de afdeeling Lijmers der Geldersche Maatschappij van Landbouw. 1848
8415 Nijhoff, P. Inventaris van het Oud Archief der gemeente Doesburg. 1865
8416 Nijhoff, P. Inventaris van het Oud Archief der gemeente Doesburg. Nieuwe uitgave. 1877
8417 Catalogus van de uitgebreide inventaris van de Boekdrukkerij “Gelbo” voorheen H. Germs. 1950
8418 Overzigt der algemeene geschiedenis volgens de beginselen der geheugenkunst. 1856
8419 Verzameling van vragen en antwoorden over opvoeding en onderwijs, ten dienste van jeugdige onderwijzers. Tweede druk. 1842
8420 Milo, H. Beelden en schetsen van landen uit den bijbel. 1900
8421 Milo, H. Beelden en schetsen van landen uit den bijbel. 1900
8422 Defoe, Daniël. Robinson Crusoë. Opnieuw naverteld door A.D. Hildebrand. 1948
8423 Kieviet, C. Joh. Nog niet te laat! De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd. 0
8424 Otto, Willem. Tom. De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd. 0
8425 Rengersen, A. Op de Zuiderzee. De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd. 0
8426 Rengersen, A. Op de Zuiderzee. De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd. 0
8427 Stamperius, J. De Luchtballon. De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd. 0
8428 Stamperius, J. De Luchtballon. De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd. 0
8429 Bouwmeester, J.C. Schoolvrienden. Een verhaal voor knapen en meisjes. De Nieuwe Bibliotheek voor de jeugd. Tweede druk. 0
8430 Rop, Ant. L. de. De Stroopers. De Nieuwe Bibliotheek voor de jeugd. Tweede druk. 0
8431 Rop, Ant. L. de. De Stroopers. De Nieuwe Bibliotheek voor de jeugd. Tweede druk. 0
8432 Haverkamp, Okke. ….en Nederland lacht. Zevende deeltje. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Overijsel. Nederlandse Folklore Reeks. 1948
8433 Haverkamp, Okke. ….en Nederland lacht. Negende deeltje. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Noord-Brabant. Nederlandse Folklore Reeks. 1949
8434 Haverkamp, Okke. Urk aan de rand van de Noord-Oostpolder. Rutgers reisboek reeks, no. 1. 1947
8435 Pataminos. Reis van eene kakketoe naar de nijverheids-tentoonstelling te Londen. 1851
8436 Böeseken, J.J., G. Peltenburg. Anna van Lint, of: de brave dienstbode. 1846
8437 Stein, Armin,(H. Nietschmann). Thomas Münzer, de Wederdooper. Een tijd- en karakterteekening uit de 16e Eeuw. 1901
8438 Kutzleb, Hjalmar. De roof van de heilige hamer. Een avontuurlijk verhaal over Goden en mensen. 1937
8439 Tielens, J. en A.D. Hildebrand. Drie dieren in een woonschuit, trekwagen, luchtballon. 1946
8440 Meijer, D.H. De schildknaap van den geuzenridder.(1567-1576). Een verhaal voor jonge lieden. 1873
8441 Shannon, C. Dit is mijn doodskop, dame. 0
8442 Reijsen, C. van. Jong leven in een oude huis. Een verhaal voor meisjes. 1947
8443 Weber, Leopold. Njal, de ziener. 0
8444 Reijsen, Kees van. De grappige en angstige avonturen van Reus Bollebof. 1947
8445 Fischer, Emil. Peke-Wotaw. Een blanke onder indianen. 1944
8446 Swift, Jonathan. Gulliver bij de dwergen. 1e-4e duizendtal. 0
8447 Otto, Willem. Tom. De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd. 0
8448 Grimm, Gebrs. Sprookjes die niemand kent van Grimm. Naverteld door A.D. Hildebrand. 0
8449 Mishaegen, Anne de. In de Canadeesche wouden. 1947
8450 Colenbrander, Th. Chr. Brieven uit en over Natal, door een Nederlander. Reprints van Die Staatbiblioteek Pretoria, No. 74. 1978
8451 Pike, James S. Zuid-Carolina onder negerbestuur. Eene bijdrage tot de kennis van Amerika. 1875
8452 Seiner, Franco. Ervaringen en Herinneringen van een Boerenstrijder op het Slagveld van Zuid-Afrika. 1902
8453 Seiner, Franco. Ervaringen en Herinneringen van een Boerenstrijder op het Slagveld van Zuid-Afrika. 1902
8454 Rehfues, Philip Jozef. Scipio Cicala. 1. Eene Italiaansche geschiedenis uit de XVIe eeuw. Eerste deel. 1843
8455 Rehfues, Philip Jozef. Scipio Cicala. 2. Eene Italiaansche geschiedenis uit de XVIe eeuw. Tweede deel. 1843
8456 Rehfues, Philip Jozef. Scipio Cicala. 3. Eene Italiaansche geschiedenis uit de XVIe eeuw. Derde deel. 1843
8457 Saldenus, Guiljelmus. De weg des levens. Of: korte en eenvoudige onderwijzing van de natuur en de eigenschappen van de ware kracht der Godzaligheid. 1858
8458 Kralt, T.P.G. Wielbergen en de familie Brantsen. De lotgevallen van een landgoed en een Victoriaans landhuis in Angerlo. 2008
8459 Schoolboek. Drie eeuwen onderwijsgeschiedenis van Wehl. 2009
8460 Loil 2000. “Hier wil ik blieven…”. 2000
8461 Janssen, Dr. G.B. Twee eeuwen Gelderse bakstenen. De baksteenfabricage in Gelderland in de negentiende en twintigste eeuw. 2008
8462 Fermin, B. en K. van Straten. De Agrarii Milites van Beinum. Archeologisch onderzoek onder erve Tricht in Beinum (Gem. Doesburg). Doesburgse Archeologische Publicaties, nr. 6. 2010
8466 Spengler-Reffgen, Ulrike. Emmericher Urkundenbuch. Urkunden 828 – 1355. Emmericher Forschungen, Band 18. 1999
8469 Biografisch woordenboek Gelderland. Deel 7. Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. 2009
8471 Groten, M., Th. Klein u. M. Nikolay-Panter Rheinische Vierteljahrsblätter. Jahrgang 72, 2008. 2008
8472 Colenbrander, A. en K. Scheepers. Doesburg. Een historische stad in beeld. 2010
8474 Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Didam; tekst. 1995
8476 Erfenis voor vandaag en morgen. R.-K. kerken in Oost-Gelderland. 2009
8478 Gaspar, R.J.G.A.A. De Doesburgse brievencollectie. Aspecten van het leven in de Republiek der Verenigde Nederlanden tegen het einde van de achttiende eeuw. Overdruk uit: Bijdragen en Mededelingen van de Ver. Gelre, deel XCIV, 2003. 2003
8481 Beelen, L. en G. de Kinkelder. Soldaten Overzee. Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar officieren en personeel van het Koninklijk Ned.-Indisch Leger en het leger in West-Indië.(1815-1949). Geheel herzien versie. 2004
8482 Gaspar, Renaat. Op de vlucht voor de guillotine. Herinneringen van de émigrés aan hun verblijf in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1793-1795. 2010
8484 De geschiedenis van Doetinchem in het kort. 1991
8485 Beelen-Driehuizen, L. enJ.H. Kompagnie. Landverhuizers. Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar Nederlandse emigranten en transmigranten (2e kwart 19e eeuw-1940). Onderzoeksgids. 1996
8486 Archiefwijzer maçonnieke archieven. Overzicht van historische archieven van Nederlandse Vrijmetselaarsorden in openbare collecties. 2007
8487 Kleberg, J. Doesburg 1940 – 1945. De geschiedenis van Doesburg tijdens WO.II. 0
8488 Dichterbij de IJssel. Opgedragen aan Hermen Overweg. 2008
8489 Diederichs, Monika. Wie geschoren wordt moet stil zitten. De omgang van Nederlandse meisjes met Duitse militairen. 2006
8490 Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2009. 59. Jahrgang. 2009
8491 Luda, Manfred. Kleve-Mark under dem grossen Kurfürsten. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Landes Nordrhein-Westfalen. Veröffentlichungen des Heimatbundes Märkischer Kreis. 1996
8493 Jaarboek Achterhoek en Liemers. Dit is deel 34 – 2011 Deel 34. 2011
8496 Bonte, O. en L. van der Linde. Een historische kijk op Angerlo, Giesbeek, Lathum. 2008
8498 Engen, H. van en V. Robijn. Op zoek naar het religieus erfgoed. Handleiding voor onderzoek in kerkelijke archieven. 2008
8502 Drie, R. van, N. Plomp en A. van der Tang. Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis. 1988
8503 Kadastrale Atlas Gelderland 1832 : Didam. Bevat 19 losse kaarten en 2x kopieën daarvan. 1995
8504-8549 Geldersche volks-almanak voor het jaar 1835-1880 Jaargang 1-46. 1835-1880
8550 André, Dumont. Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere Genealogie bronnen. 3e editie. 2004
8551 Nationaal Archief nr. 20, 22, 27, 31, 34, 37, zoekwijzer erfenissen, en oude landmaten, woordenlijsten etc. Klapper met diverse info 0
8552 Denig, Carl. Van aakschipper tot zwikker. Gids van historische beroepen. 2004
8553 Gelders Archievenoverzicht. Onder redactie van G. Verbeek. 1995
8554 Nederlands repertorium van familienamen. Deel VI : Overijsel, met Urk en de Noordoostpolder. 1968
8555 Nederlands repertorium van familienamen. Deel VIII: Gelderland. 1971
8556 Hoven, Frank van den. De Topografische Gids van Nederland. Inventarisatie van alle 15.000 huidige en voormalige Nederlandse gemeenten, steden, wijken, dorpen en vooral buurtschappen. 1998
8557 Beresteyn, Jhr.Mr.Dr. E.A. van. Genealogisch repertorium A – L. Letters A – L. Herz. en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel. 1972
8558 Beresteyn, Jhr.Mr.Dr. E.A. van. Genealogisch repertorium M – Z. Letters M – Z. Herz. en tot 1 januari 1970 bijgewerkt door H.L. Kruimel. 1972
8559 Beresteyn, Jhr.Mr.Dr.E.A. van. Genealogisch repertorium. Supplement 1970 – 1984. Supplement samengesteld door P.A. Christiaans en A.J. van der Tang. 1987
8560 Beresteyn, Jhr.Mr.Dr.E.A. van. Genealogisch repertorium. Supplement 1985 – 1989.. Supplement samengesteld door A.J. van der Tang. 1991
8561 Beresteyn, Jhr.Mr.Dr.E.A. van. Genealogisch repertorium. Supplement 1990 – 1994. Supplement samengesteld door A.J. van der Tang. 1995
8562 Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland. Uitgegeven door het Kon. Ned. Aardr.k. Genootschap. 1936
8563-8566 Vroegmiddelnederlands Woordenboek. 1-4 Woordenboek van het Nederlands van de dertiende eeuw in hoofdzaak op basis van het Corpus-Gysseling. Deel 1-4. 2001
8567-8580 Aa, A.J. van der. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. 1-13. Deel 1-13 + aanhangsel bij 13. Zaltbommelse herdrukken 1976-1980. 1839-1851
8581 Somers, E. en M. Pier. Archievengids van de Tweede Wereldoorlog. Nederland en Nederlands-Indië. 1994
8583-8587 Echtparenregister. 1-5. Deel 1-5. 0
8589 Wissing, P. van. Geldersen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland. 1996
8593 Zaich, K.B. en A. Quak. Prisma handwoordenboek Duits-Nederlands / Nederlands-Duits. Prisma Handwoordenboeken. 2008
8594 Gargano, P. en F. Veldman. Prisma handwoordenboek Engels-Nederlands / Nederlands-Engels. Prisma Handwoordenboeken. 2008
8595 Melka, F., F. Poels en J. van Vliet. Prisma handwoordenboek Frans-Nederlands / Nederlands-Frans. Prisma Handwoordenboeken. 2008
8596 Habel, E. und F. Gröbel. Mittellateinisches Glossar. Uni-Taschenbücher no. 1551. 1989
8597 Wageningen, Dr. J. van. Latijnsch woordenboek. Bewerkt door Dr. F. Muller. Fotografische reproductie van vierde druk 1929. 1965
8598 Kluge.. Kluge Etymologissches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 23., erweiterte Auflage. 1999
8599 Verdam, J. Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en vanaf het woord Sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben. 1932
8600 Middelnederlandsch woordenboek van Dr. E. Verwijs en Dr. J. Verdam, voltooid door Dr. F.A. Stoett. Dl. 11. Elfde deel. 1941
8601 Voort van der Kleij, J.J. van der. Verdam Middelnederlandsch handwoordenboek; supplement 1983
8602 Sterkenburg, Dr. P.G.J. van. Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands. Voorafgegaan door enige aspecten uit de geschiedenis van de Nederlandse lexicografie. 1975
8603 Pijnenburg, W.J.J. en T.H. Schoonheim. Middelnederlands lexicon. 1997
8604 Lübben, August. Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Nach dem Tode des Verfasser vollendet von Christoph Walther. 1965
8605 Grotefend, Dr. H. Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit. 10e, erweiterte Auflage, herausgegeben von Dr. Th. Ulrich. 1960
8606 Draak Jzn., J. Beknopte genealogische gids voor Nederland. Woordenboekje. 1984
8607 Pama, C. Prisma van heraldiek & genealogie. Ruim 3000 begrippen van A tot Z verklaard. Tweede, geheel herz. druk. Prisma Pocket no. 2690. 1990
8608 Koenen, M.J. en J.B. Drewes. Wolters’ Woordenboek Nederlands Koenen. Negenentwintigste druk. Bewerkt door W.Th. de Boer. 1992
8609 Herziene Woordenlijst van de Nederlandse taal. Vierde oplage. 1990
8610 Dale, J.H. van Nieuw woordenboek der Nederlandsche Taal. Heruitgave 1992. 1872
8611 Geerts, Prof. Dr. G. en Dr. H. Heestermans. Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Eerste deel A – I. Elfde, herziene druk. 1984
8612 Geerts, Prof. Dr. G. en Dr. H. Heestermans. Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Tweede deel J – R. Elfde, herziene druk. 1984
8613 Geerts, Prof. Dr. G. en Dr. H. Heestermans. Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal. Derde deel S – Z. Elfde, herziene druk. 1984
8627-8634 Nieuwenhuis, Gt. Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen. Voor den beschaafden stand en ten behoeve des gezelligen levens. 8 delen. 1820-1829
8635 Die Grafen van Limburg Stirum. Einleitung und abschliessender Band der Geschichte der Grafen van Limburg Stirum und ihrer direkten Vorfahren. Teil 1, Band 1. 1976
8636 Gewin, Dr. J.B.J. Die Herkunft der Grafen Limburg Stirum. Die Pfalzgrafen von Lotharingen, die Grafen von Berg und ihre Progenitur bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts. Deel 1, Band 2. 1962
8637 Hulshoff, Drs. A.L. und Dr.G. Aders. Die Geschichte der Grafen und Herren von Limburg und Limburg-Styrum und Ihrer Besitzungen 1200 – 1550. Geschichte/ Regesten. Teil 2, Band 1. 1963
8638 Hulshoff, Drs. A.L. und Dr.G. Aders.. Die Geschichte der Grafen und Herren von Limburg und Limburg-Styrum und Ihrer Besitzungen 1200 – 1550. Regesten/ Siegel. Teil 2, Band 2. 1963
8639 Aders, Dr. G. Die Geschichte der Grafen und Herren von Limburg und Limburg-Styrum und Ihrer Besitzungen 1200 – 1550. Register/Nachgetragene Regesten. Teil 2, Band 3. 1963
8640 Die Geschichte der Grafen und Herren von Limburg und Limburg-Styrum und Ihrer Besitzungen. Teil 2, Band 4. 1968
8641 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. De graven van Limburg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen. Geschiedenis, inventaris. Deel 3, eerste stuk. 1961
8642 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. De graven van Limburg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen. Regestenlijst, index. Deel 3, tweede stuk. 1961
8643 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. De graven van Limburg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen. Leenregisters. Deel 3, derde stuk. 1961
8644 Bonke, Dr. A.J. De takken en Gemen en Styrum van het grafelijke geslacht van Limburg Stirum. Geschiedenis der Graven van Limburg Stirum, deel 4. Werken, uitg. door het Kon.Ned. Gen. voor Geslacht- en wapenkunde, nr. 14. 2007
8656-8666 Economisch- en sociaal-historisch jaarboek. 1981-1982, 1984-1992. Uitgegeven door de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, gevestigd te Amsterdam. Deel 44-45, 47-55. 1982-1992
8668-8676 NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Uitgegeven door de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, gevestigd te Amsterdam. Deel 58-66. 1995-2003
8698 Petersen, J.W. van. Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg. 1989
8699 Begraafplaatsen als cultuurbezit. Met inventarisatiehandleiding. Terebinth reeks. 1992
8700 De gemeentewapens van Achterhoek en Liemers. Jaarboek Achterhoek en Liemers 1982, deel V. 1982
8703 Nispen tot Pannerden, Jhr. Mr. A.J.M. De vereniging van geërfden in het Ambt Lymers. Bevat tevens: “Uit de geschiedenis van de gemene gronden te Duiven”. 0
8705 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel XIII.(13). 1959
8706 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel XIV.(14). 1960
8707 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Waarin opgenomen jaarverslag en bijdragen van het iconographisch bureau. Deel XVIII.(18) 1964
8708 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau. Deel 32. 1978
8709 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2005. Deel 59. 2005
8710 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2006. Deel 60. 2006
8711 Veranderende levens. Nederlandse families na 1850. Jaarboek van het Centr. Bureau v. Genealogie, deel 61. 2007
8714 Ringoir, H. Vredesgranizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940. Bijdragen van de sectie militaire geschiedenis, nr. 8. 1980
8715 Demandt, K.E. Laterculus Notarum. Lateinsch-deutsche Interpretationshilfen für spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Archivalien. 4. verbesserte Auflage. Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, nr. 7. 1986
8738 Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Erster Band: Abbau-Aristoteles. 3., gänzlich umgearbeitete Auflage. 1909
8739 Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Zweiter Band: Armenwesen-Bimetallismus.. 3., gänzlich umgearbeitete Auflage. 1909
8740 Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Dritter Band: Binnenschiffahrt-Exportmusterlager. 3., gänzlich umgearbeitete Auflage. 1909
8741 Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Vierter Band. Fabrik-Gewerkvereine. 3., gänzlich umgearbeitete Auflage. 1909
8742 Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Fünfter Band. Gewinnbeteiligung-Kolonieen und Kolonialpolitik. 1910
8743 Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Sechster Band. Kommanditgesellschaften auf Aktien-Quotitätssteuern. 3., gänzlich umgearbeitetet Auflage. 1910
8744 Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Siebenter Band. Rabattsparvereine-Turgot. 3., gänzlich umgearbeitete Auflage. 1911
8745 Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Achter Band. Uebergangsabgaben-Zwischenhandel.Nachträge, Register. 3., gänzlich umgearbeitete Auflage. 1911
8748 Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Eerste deel. 1984
8749 Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Tweede deel. 1985
8750 Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Derde deel. 1986
8751 Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Vierde deel. 1987
8752 Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Vijfde deel. 1988
8753 Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Zesde deel. 1989
8754 Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Zevende deel. 1990
8755 Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Achtste deel. 1991
8756 Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Negende deel. 1992
8757 Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Tiende deel. 1993
8758 Rheinische Vierteljahrsblätter. Herausgeber: M. Groten, Th. Klein, M. Nikolay-Panter. Jahrgang 70. 2006
8759 Rheinische Vierteljahrsblätter. Herausgeber: M. Groten, Th. Klein, M. Nikolay-Panter. Jahrgang 71. 2007
8760 Jaarboek 1995 Nederlands Openluchtmuseum. 1995
8768 Bruns, A. Die Amtssprache. Verdeutschung von Fremdwörtern bei Gerichts- und Verwaltungsbehörden in der Bearbeitung von Karl Bruns. 4., unveränderte Auflage. Nachdrucke zur westfälischen Archivpflege, nr. 2. 1991
8769 Booma, J.G.J. van. Onderzoek in de protestantse kerkelijke archieven in Nederland. Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkl. archiefrecht en het kerkl. archiefbeheer. CB-reeks, nr. 13. 1994
8770 Lauwers, Mieke. Gids voor Historisch Beeld- en Geluidsmateriaal. Tweede editie. 1994
8789 De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795. Eindredactie en inleiding P.W. van Wissing. Thesaurus nr. 8. 1996
8797-8808 Rheinische Vierteljahrsblätter. Herausgeber: H.L.Cox, W. Janssen, Th. Klein, M. Nikolay-Panter. Jahrgang 58-69. Mitteilungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande der Universität Bonn. 1994-2005
8813 Harenberg, E.J. Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. 1. Eerste aflevering. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. 1980
8814 Harenberg, E.J. en M.S. Polak. Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. 2. St. Maria-Magdalenaklooster te Nijmegen; Munsterabdij te Roermond (1e gedeelte). Tweede aflevering. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. 1984
8815 Polak, M.S. Oorkondenboek van Gelre en Zutphen.tot 1326. 3. Munsterabdij te Roermond(2e gedeelte), Kapittel, Gasthuis en Broederschap van de H.G. te Roermond, Minderbroedersklooster en Begijnhof te Roermond Derde aflevering. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. 1988
8816 Harenberg, E.J. Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. 4. Klooster Bethlehem bij Doetinchem. (1e gedeelte). Vierde aflevering. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. 1991
8817 Dijkhof, E.C. Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. 5. Abdij Grafenthal bij Goch. (1e gedeelte). Vijfde aflevering. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. 1993
8818 Harenberg, E.J. Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. 6. Klooster Bethlehem bij Doetinchem. (2e gedeelte). Zesde aflevering. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. 1994
8819 Harenberg, E.J. Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. 7. Klooster Bethlehem bij Doetinchem (laatste gedeelte). Zutphen ( 1e gedeelte ). Zevende aflevering. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. 1996
8820 Harenberg, E.J. Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. 8. Zutphen ( 2e gedeelte ). Achtste aflevering: Rijks geschiedkundige Publicatiën. 2003
8825 Historisch boerderij-onderzoek 2000. De boerderij als inspiratiebron.; SHBO Jaarverslag 1999. 2000
8858 Leerink, H. Zeven letters, zeven eeuwen. De zwerftocht van een naam. 2009
8859 IJsselland, literair stroomgebied. 1997
8860 Raalten, Jan van. De Martinikerk van Doesburg. Het hart van een Hanzestad. 2005
8861 Eijt, José. We waren er altijd. Zusters in zorg en verpleging. Franciscanessen van de H. Elisabeth 1880 – 2008. 2009
8863 Jaarboek Achterhoek en Liemers 2010. Deel 33. 2009
8866 Spaan, M.E.A.J. Het Geslacht Spaen van Camphuysen. Een familiegeschiedenis in documenten. 2010
8867 König, Dr. C.D.W. Opgaan, blinken & verzinken. De afdeling Gelderland van de Maatschappij voor Diergeneeskunde (1870 – 2003). Cahier 6. 2010
8868 Linden, Stijn van der. De heiligen. 2002
8903 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Het archief van het Huis . Inleiding. 1932
8904 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Het archief van het Huis Bergh. Inventaris. Eerste stuk.. 1932
8905 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Het archief van het Huis Bergh. Inventaris. Tweede stuk. 1932
8906 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Het archief van het Huis Bergh. Regestenlijst van brieven. Eerste stuk. (1419 – 1494). 1932
8907 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Het archief van het Huis Bergh. Regestenlijst van brieven. Tweede stuk. (1494 – 1511). 1932
8908 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Het archief van het Huis Bergh. Regestenlijst van oorkonden. Eerste stuk. (828 – 1490). 1932
8909 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Het archief van het Huis Bergh. Regestenlijst van oorkonden. Tweede stuk. (1490 – 1552). 1932
8910 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Het archief van het Huis Bergh. Regestenlijst van oorkonden. Derde stuk. (1552 – 1586). 1932
8911 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Het archief van het Huis Bergh. Index. 1932
8912 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Archief van het Huis Bergh. Supplement 1932 – 1957. (Addenda, corrigenda et delenda). 1957
8913 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Archief van het Huis Bergh. Supplement 1932 – 1957. (Addenda, corrigenda et delenda). 1957
8914 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Archief van het Huis Bergh. Regestenlijst van brieven. Derde stuk. (1511 – 1545). 1952
8915 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Archief van het Huis Bergh. Regestenlijst van brieven. Vierde stuk. (1546 – 1582). 1952
8916 Schilfgaarde, Mr. A.P. van. Archief van het Huis Bergh. Regestenlijst van brieven. Vijfde stuk. (1582 – 1586). 1952
8943-8952 Meyers grosses Konversations-Lexikon. 15-24. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. 1906-1913
8957 Pas, Wil van de. “Tussen centraal en lokaal gezag”. Bestuurlijke organisatie en financieel beheer in Gelre en Holland tijdens de Habsburgse periode. Opstellen van Wil van de Pas. Red. H. de Schipper etc. Werken, uitgegeven door Gelre, No. 58. 2004
8964 Bouman, H.L. Neutraliteit. Kopie. 1914
8968 Cox, J.C.M. Repertorium van de stadsrechten in Nederland. “Qoud vulgariter statreghte nuncupatur”. Werken der St. tot Uitg. der bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, no. 33. 2005
8971 Nederlandse Historiën. Populair tijdschrift voor streekgeschiedenis. Jrg. 12. 1978
8972 Nederlandse Historiën. Populair tijdschrift voor streekgeschiedenis. Jrg. 13. 1979
8973 Nederlandse Historiën. Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis. Jrg. 15. 1981
8974 Nederlandse Historiën. Populair tijdschrift voor streekgeschiedenis. Jrg. 8, nr. 5 / 6. 1974
8976 Nederlandse Historiën. Populair tijdschrift voor streekgeschiedenis. Jrg. 10, no. 4. 1976
8977 Nederlandse Historiën. Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis. Jrg. 29, no. 1. 1995
8979 Nederlandse Historiën. Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis. Jrg. 30, no. 5 / 6. 1996
8980 Nederlandse Historiën. Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis. Jrg. 33, no. 1 t/m 4. 1999
8983 Ven, D.J. van der. Gelderland. Ons mooie Nederland, nr. 1. 1915
8985 Kuile, Dr. E.H. ter. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV. De Provincie Gelderland, tweede stuk: Het kwartier van Zutphen. 1958
8990 Admissies als landmeter in Nederland vóór 1811. Onder redaktie van E. Muller en K. Zandvliet. 1987
8996 Kotte, Wouter. Gelderland in het rampjaar 1672. Gelders Oudheidkundig Contactbericht, Walburg Reeks, no. 5. 1972
9001 Archief, orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting. 1964
9002 Archief, orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap, Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, G.A. van der Lugt St 1925 – 1965. Jubileumuitgave. 1965
9003 Archief, orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap, Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, G.A. van der Lugt St 1967
9004 Archief, orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap, Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, G.A. van der Lugt St 1968
9005 Archief, orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap, Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, G.A. van der Lugt St 1969
9006 Archief, orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap, Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, G.A. van der Lugt St 1970
9007 Archief, orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap, Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, G.A. van der Lugt St 1971
9008 Archief, orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap, Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, G.A. van der Lugt St 1972
9009 Archeif, orgaan van de oudheidkundige vereniging “De Graafschap”, Meester Hendrik Willem Heuvelstichting, G.A. van der Lugt.. 1973
9010 Nederlandsch archief voor genealogie en heraldiek. Eerste jaargang. 1938
9011 Nederlandsch archief voor genealogie en heraldiek. Tweede jaargang. 1939
9012 Nederlandsch archief voor genealogie en heraldiek. Tevens orgaan van de nationale vereeniging voor geslacht- en wapenkunde. Derde jaargang. Vier losse nrs. in band. 1940
9013 Nederlandsch archief voor genealogie en heraldiek. Onder red. van H.L. Kruimel en J.C.P.W.A. Steenkamp. Vierde jaargang, 1945 – 1946. 1946
9014 Nederlandsch archief voor genealogie en heraldiek. Onder red. van H.L. Kruimel en J.C.P.W.A. Steenkamp. Vijfde jaargang. 1947
9015 Nederlandsch archief voor genealogie en heraldiek. Onder red. van H.L. Kruimel en J.C.P.W.A. Steenkamp. Zesde jaargang. 1948
9016 Nederlandsch archief voor genealogie en heraldiek. Onder red. van H.L. Kruimel en J.C.P.W.A. Steenkamp. Zevende jaargang. 1949
9017 Diedenhofen, W., und B. Thissen. Clivo-Polis. Die Stadt Kleve im Jahre 1653, gezeichnet von Hendrick Feltman, beschrieben von Hermann Ewich, gedruckt von Jacob van Biesen. 2005
9018 Janssen, Dr. G.B. Grenzeloos Actief – Grenzenlos Aktiv. “Liemers-Niederrhein”, Duits-Nederlandse vereniging voor culturele grenscontacten (1965-2004) 2004
9019 Preussens schwieriger Westen. Rheinisch-preussische Beziehungen, Konflikte und Wechselwirkungen. Hrsg. von Georg Mölich, Meinhard Pohl u. Veit Veltzke. 2003
9022 Mooijaart, M. en M. van der Wal. Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. 2008
9023 Stap, J. en J. Schreuder. Schilders uit de Achterhoek & Liemers 1850 – 1950. Met Engelse summaries. 2003
9024 Godschalk, Johan. Ein Einblick in die Westmünsterländischen Heimatvereine. Eine Untersuchung über Organisationsstrukturen, Zusammenarbeit und Bildformung im Hinblick auf die Beziehungen mit den Niederlanden. 1998
9026 Buurman, D.J.G. Inventaris van een collectie papieren, afkomstig van J.C.E. Graaf van Lynden. (1770 – 1825). Kopie. 0
9027 Het verkeer op het Gelders Eiland. Mei 1967. 1967
9036 Westfálische Forschungen. 1991. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Karl Teppe. Jrg. 41. 1991
9037 Westfálische Forschungen. 1992. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Karl Teppe. Jrg. 42. 1992
9038 Westfálische Forschungen. 1993. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Karl Teppe. Jrg. 43. 1993
9039 Westfálische Forschungen. 1994. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Karl Teppe. Jrg. 44. 1994
9040 Westfálische Forschungen. 1995. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Karl Teppe. Jrg. 45. 1995
9041 Westfälische Forschungen. 1996. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Karl Teppe. Jrg. 46. 1996
9042 Westfälische Forschungen. 1997. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Karl Teppe. Jrg. 47. 1997
9043 Westfälische Forschungen. 1998. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Karl Teppe. Jrg. 48. 1998
9044 Westfälische Forschungen. 1999. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Karl Teppe. Jrg. 49. 2000
9045 Westfälische Forschungen. 2000. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Bernd Walter. Jrg. 50. 2000
9046 Westfälische Forschungen. 2001. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Bernd Walter. Jrg. 51. 2001
9047 Westfälische Forschungen. 2002. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Bernd Walter. Jrg. 52. 2002
9048 Westfälische Forschungen. 2003. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Bernd Walter. Jrg. 53. 2003
9049 Westfälische Forschungen. 2004. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Bernd Walter. Jrg. 54. 2004
9050 Westfälische Forschungen. 2005. Zeitschrift des Westfälischen Instituts für Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe; hrsg. von Bernd Walter. Jrg. 55. 2005
9051 Westfälische Forschungen. 2006. Zeitschrift des LWL-Institits für Regionalgeschichte, hrsg. von Bernd Walter und Thomas Küster. Jrg. 56. 2006
9082 Brugmans, Dr. I.J. Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. Eerste stuk. Rijks geschiedkundige publicatiën, grote serie, nr. 98. 1956
9083 Brugmans, Dr. I.J. Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. Tweede stuk. Rijks geschiedkundige publicatiën, grote serie, nr. 99. 1956
9084 Damsma, D., J.M.M. de Meere en L. Noordegraaf. Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. Supplement. Rijks geschiedkundige publicatiën, grote serie, nr. 168. 1979
9086 Christiaan Sgroten’s kaarten van de Nederlanden. In reproduktie uitgegeven onder auspiciën van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 1961
9088 Atlas van Velp, Rheden en Dieren. Losbladige uitgave in map op A5 formaat. 1970
9090 Welcker, J.W. Geschiedkundige atlas van Nederland. De Rijnverdeeling in de 17e en 18e eeuw. Map met 5 losse kaarten. 1914
9091 Welcker, J.W. Geschiedkundige atlas van Nederland. De Rijnverdeeling in de 17e en 18e eeuw. Map met 5 losse kaarten. 1914
9092 Kaartboek van Gelderland 1843. 1971
9093 Wit, Frederick de. Nieut Kaert boeck vande XVII Nederlandsche Provincien. Heruitgave van de atlas van 1670-1672. 1999
9094 Man, M.J. de. Topografische kaart van de Veluwe en de Veluwe-zoom door M.J. de Man 1802 – 1812. Facsimilé-uitgave. Map met boekje en losse kaarten. 1984
9095 Meurer, Peter H. Corpus der älteren Germania-Karten. Duitse facsimilé-uitgave. Map met groot aantal losse kaarten. 2001
9096 Bronnen op het spoor. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland. 2e, herz. druk. 2000
9097 Broncommentaren 7. Bronnen voor de criminaliteit en strafrechtspleging vanaf 1811 tot heden. 2009
9098 Ven, Gerard van de. Verdeel en beheers ! 300 jaar Pannerdensch Kanaal. 2007
9106 Kosch, Wilhelm. Biographisches Staatshandbuch. Lexikon der Politik, Presse und Publizistik. Erster Band. 1963
9107 Kosch, Wilhelm. Biographisches Staatshandbuch. Lexikon der Politik, Presse und Publizistik. Zweiter Band. 1963
9109 Nederlandse Bibliografie 1801 – 1832. A – K. Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek ‘s-Gravenhage onder leiding van Louis G. Saalmink. A – K. 1993
9110 Nederlandse Bibliografie 1801 – 1832. L – Z. Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek ‘s-Gravenhage onder leiding van Louis G. Saalmink. L – Z. 1993
9111 Nederlandse Bibliografie 1801 – 1832. Registers. Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek ‘s-Gravenhage onder leiding van Louis G. Saalmink. Registers. 1993
9116-9152 Economisch-historisch jaarboek; bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. 5-12, 20, 22, 24-43. Uitgegeven door de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Deel 5-12, 20, 22, 24-43. 1919-1980
9153 Hansische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom Hansischen Geschichtsverein. 100. Jahrgang. 1982
9154 Verzeichnis der Mitglieder des Hansischen Geschichtsvereins. 1982
9155-9177 Hansische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom Hansischen Geschichtsverein. Jahrgang 93-94, 101-106, 108-122. 1975-2004
9193 Beschrijving van de havezathe Bingerden, de hooge en vrije heerlijkheid van Wolfsweerd, de ambachts-heerlijkheid Honkoop etc. Kopie. 0
9194 Catalogus van de havezate Ulenpas, gelegen in het Kanton Doesborgh, Gemeente Hummelo en Keppel. En van verdere gronden en gebouwen. Kopie. 1839
9195 Hulsman, G. De geschiedenis van den toren van Drempt en zijn beteekenis voor de gemeente. Herinnering aan de plechtige overdracht van den toren aan de burgelijke gemeente op zaterdag 2 sept. 1939. Kopie. 1939
9196 Marlet, G. en C. van Woerkens. Kleine Gelderse steden vergeleken. De eerste KSB-monitor. 2008
9200 Hooft van Huysduynen, J.J. Bijdrage tot een genealogie van het geslacht Van Voorst tot Voorst. Bevat 2 losse bijlagen. 1968
9202 Maclean, Dr. Ir. J. De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland 1574 – 1665. Werken, uitgegeven door het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, nr. 4. 1976
9206-9242 Woordenboek der Nederlandsche Taal. 1-29. Dl. 1-29 1882-1998
9243-9246 Woordenboek der Nederlandsche Taal. Aanvullingen 1-3. Aanvullingen 1-3. 1956-2001
9247 Algemeen verklarend woordenboek. Vijfde druk van Kramers’ algemeene kunstwoordentolk, herz. en verm. door Henri Zondervan. 1912
9355 Jaarboek Achterhoek en Liemers. 29. Deel 29. 2006
9356 Jaarboek Achterhoek en Liemers. 30. Deel 30. 2007
9376 Elk, Jacqueline van. De Martinitoren van Doesburg. Losbladige uitgave. 2012
9377 Reilink, Caroline. Het Achterhoek Boek. 2011
9487 Een streekmuseum van en voor de Liemers. 0
9488 Hekket, B.J. Oostnederlandse familienamen. (hun ontstaan en hun betekenis). 2e druk. 1982
9490 Wouters, Alex. Het grensbaanvak Arnhem – Emmerich 1956 – 2011. Treinen in beeld, nr. 3. 2012
9491 Dellmann, H. Th. Urkunden erzählen Geschichte. Standesämter im Kreis Kleve. 1988
9493 Deurvorst, L. en C. Deurvorst-Yeates. Imagine a perfect, cloudless May day. Met een inleiding over de ontstaansgeschiedenis van de familie Deurvorst. 2012
9494 Emmerich am Rhein, Herzlich Willkommen! Hanse- und Europastadt mit Zukunft. 2001
9720 Liber Amicorum voor Jan van Petersen. Als speciale editie van Jaarboek Achterhoek en Liemers. Deel 32. 2009
9721 Dalen, A.G. van, e.a. Bergh. Heren, Land en Volk. Tweede druk. 1979
9750 Over Grenzen. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2012. Deel 66. 2012
9778 Harmsen, H. De mannen van de Dikke Spaan. 100 jaar Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar. Jubileumuitgave. 1988
9827 Groot, Isfridus de. Wat de oorlog bracht over Zevenaar. 1940 – 1945. Herdruk. 1985
9828 Tanda Mata. 50 jaar Molukkers in Nederland. Fotoboek. 2001
9829 Luchtfoto-Atlas Gelderland (Oost). Loodrechtluchtfoto’s. 2006
9830 Besten, Leen den. Zevenaarse dominees 1611 – 2011. 2012
9831 Gemeentehuis Zevenaar. 0
9832 Uitreiking Turmac / Liemers / Prijs 1977. Door de Hooggeleerde heer Prof. M.H. Gans, buitengewoon Hoogleraar in de Geschiedenis der Joden vooral in Nederland na 1900 etc. 1977
9833 De Hertogelijke wind- en rosmolen buiten Zevenaar. 1970
9834 Dichterbij. Literatuur van inwoners uit de gemeente Zevenaar. 1980
9835 Zevenaar, stad in de Liemers. 1978
9836 Kooger, Hans. De Joodse gemeenschap van Zevenaar. De Liemers, Nr. 34. 1974
9837 Reünie Onderwijs ABTB oktober 1994. 1994
9838 Goossen, Th.J.G. en Rien van den Heuvel. Sint Andreas ‘t Grieth – Zevenaar. 1906 – 2006. Jubileumuitgave. 2006
9839 Cornielje, Jozef. De Gelderse Poort. Parels en problemen. 2011
9840 Bruins, A.W.A. en A. Vetter. Zevenaar, tijd van verandering. 1945 – 1980. Uijt hoven, dorpen en steden. 2004
9841 Janssen, Dr. G.B. Sociale woningbouw in Zevenaar. Algemene Stichting Woningbouw Zevenaar (1919 -1994). 1994
9842 Harenberg, E.J. Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. Met medew. van F. Ketner en M. Dillo. Bevat losse bijlagen. 1980
9843 Atlas ~ Ruimte rond de Rivier. Bevat 6 losse kaarten op cellofaan. 2003
9870 ….uit den Eed van trouw aan Zijne Majesteit den Koning van Pruissen ontslagen….. De Liemers 175 jaar Nederlands. Jubileumuitgave. 1991
9888 Samenspel Doet Zegevieren Zevenaar. 40 jaar voetbal ( en handbal) bij SDZZ. Jubileumuitgave. 1997
9900 Rooy, George F.M. van. 40 jaar Harmonie St. Martinus. 40 jaar Muziek in Oud-Zevenaar. 1985
9902 Blom, M. en E. van Kaathoven. Oud-Zevenaar rond de eeuwwisseling. Een integraal dorpsplan. 1995
9934 Middendorp, Drs. A. van en Prof.dr. F.W.M. Boekema “In de Liemers naar 2010”. Een regionaal-economisch profiel en strategisch actieplan van de Liemers. Nijmeegse Geografische Cahiers; nr. 63. 1997
10139 Botermans, Nicolette. Achterhoek en Liemers. Een gids voor het hele gezin. 1992
10145 Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. 1978
10146 Kastelen in Gelderland. 2013
10181 Petersen, J.W. van. Van rollende rad’ren en dampend gespan. Over de geschiedenis van het weg- en railverkeer in de 19de eeuw in de Liemers en de Oude IJsselstreek. In twee banden, Band 1. Vervolg op: Reizen is tol betalen. 2012
10182 Petersen, J.W. van. Van rollende rad’ren en dampend gespan. Over de geschiedenis van het weg- en railverkeer in de 19de eeuw in de Liemers en de Oude IJsselstreek. In twee banden, Band 2. Vervolg op: Reizen is tol betalen. 2012
10183 Petersen, J.W. van. Van rollende rad’ren en dampend gespan. Over de geschiedenis van het weg- en railverkeer in de 19de eeuw in de Liemers en de Oude IJsselstreek. In twee banden, Band 1. Vervolg op: Reizen is tol betalen. 2012
10184 Petersen, J.W. van. Van rollende rad’ren en dampend gespan. Over de geschiedenis van het weg- en railverkeer in de 19de eeuw in de Liemers en de Oude IJsselstreek. In twee banden, Band 2. Vervolg op: Reizen is tol betalen. 2012
10435 25 jaar Prinses Ireneschool 5 januari 1952 – 5 januari 1977 Ter herinnering aan vervlogen jaren 1977
10438 Uitreiking Turmac Liemers Prijs 1977 1977
10439 De hertogelijke wind- en rosmolen buiten Zevenaar 1970
10481 Asfalt-Wegenbouw in Nederland Zes jaren asfaltwegenbouw in Nederland 0
10489 Die strasse Vom Urwald bis zur Eisenbahn 0
10490 Vos, J.G., Stork, G.J.B. Het land van de Oude IJssel en zijn waterschap Met losse kaart 1980
10491 Ver Loren van Themaar, ir. R. De oude IJssel De veelzijdige rol van het water 1966
10495 Pohl, H. (red.) Die Bedeutung der Kommunikation fur Wirtschaft und Gesellschaft Referate der 12. Arbeitstagung der Gesellschaft fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 22.-25. 4. 1987 in Siegen 1989
10496 Bruijn, M. de e.a. (red.) The world of Jan Brandes, 1743-1808 Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa 2004
10500 Verslag aan de koningin-weduwe, regentes van het koninkrijk over de openbare werken in het jaar 1892 1893
10501 Verslag aan den koning over de openbare werken in het jaar 1872 1873
10502 Verslag aan den koning over de openbare werken in het jaar 1888 1889
10503 Verslag aan den koning over de openbare werken in het jaar 1883 1884
10504 Verslag over het voorgevallene tijdens den ijsgang op de Nederlandschen rivieren in de maanden december 1887 en januari 1888 Met 2 losse kaarten 1888
10505 Verslag aan de koningin-weduwe, regentes van het koninkrijk over de openbare werken in het jaar 1896 1897
10511 Heijden, H.A.M. van der De Nederlanden van wandkaart tot postkaart Met losse kaarten 2006
10512 Grote Provinciale Atlas 1:25000 Gelderland / Betuwe 1991
10513 Grote Provinciale Atlas 1:25000 Gelderland / Achterhoek 1991
10514 Grote Provinciale Atlas 1:25000 Gelderland / Veluwe 1991
10515 Grote Historische Atlas van Nederland 1:50000 3 Oost-Nederland 1830-1855 1990
10516 Horsten, F.H. Doorgaande wegen in Nederland, 16e tot 19e eeuw Een historische wegenatlas 2005
10521 Hamelink, M.L. en Schroor, M. De IJssel en haar bruggen Een geschiedenis van vijf en ene halve eeuw overspannen 1995
10525 Man, de Volksverhalen uit de Liemers Kopie 0
10526 Soetebier, M. De Pruissen zijn er! Het ontzet van de Veluwezoom 2013 – 1813 2013
10527 Beemers, W. Doesburg op de kaart Verhalen over belangrijke bedrijven en bijzondere burgers 2013
10533 Hurk, D. van de en Velberg, J. Urban Analysis Doesburg 2013
10538 Gietman, C. Republiek van adel Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur *1555-1702) 2011
10539 Kesteren, R. van Doesburg tijdens de Opstand (1568-1648) Een historische rondgang langs 20 zerken in de Grote of Martinikerk te Doesburg 2012
10540 Petersen, J.W. van Zojuist verschenen Vier eeuwen boek en krant in Doesburg 2008
10541 Tiemersma, S.A. De stedenbouwkundige geschiedenis van Doesburg 2013
10542 Stevens, H. De maatschappij van Weldadigheid en haar rol in de armoedebestrijding in de 19e eeuw 2013
10543 Palm, J. Moederkerk De ondergang van Rooms Nederland 2012
10544 boeken die door JvP zijn teruggebracht 0
10681 Staring, W.C.H. De binnen- en buitenlandsche Maten, Gewichten en Munten van vroeger en tegenwoordig Met onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere, dagelijks te pas komende opgaven en berekeningen 1980
10733 Fockema Andreae, S.J. Hessenwegen Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde Kopie Nieuwe Reeks, deel 20, nr. 11 1957
10744 Pieko, L.A.J. De Passagie der Hessencarren Over Hessen en Hessenwegen 1993
10878 Hasselt, J. van / Koning, de Ontwerp tot verbetering van den waterafvoer langs den Ouden IJssel en den aastrang met inrichting van eerstgenoemden tot scheepvaartkanaal 1884
10888 Verhoeff, J.M. De oude Nederlandse maten en gewichten Publikaties vh P.J. Meertens-Instituut Deel 3 1982
10949 Bronnen op het spoor Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland 2e druk 2000
10956 De Oude IJssel Betekenis van de verbeteringswerken voor ontwatering en scheepvaart Kopie 1952
10957 Bijhouwer, dr. ir. J.T.P. Rapport verbetering landschapsschoon in benedenpand van den Oude-IJssel 1940
10960 Schaïk, ir. D.C. van Rapport betr. een onderzoek van de oude documenten en teekeningen over Doesburg ingesteld in april/mei 1936 in archief “Section Technique du Génie en “Service Historique” van Generale Staf in Ministerie van Oorlog te Parijs Kopie 1937
11034 Stam, Huib Grote Historische topografische Atlas ± 1905 schaal 1:25.000 2005
11035 Stam, Huib Historische topografische Atlas Achterhoek Liemers Rijk van Nijmegen ± 1843 / 1845 schaal 1:25.000 2008
11120 Elzebroek, A.T.G. / Beukel, W.G. van den / Striker, J. Over erven en geërfden De marken van Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom 2013
11121 H.G.S. Informatie voor stadsgidsen i.v.m. stadswandelingen 1977
11122 Ven, dr. A.J. van de Het Oud-Archief der gemeente Doesburg Eerste stuk, Inleiding – inventaris 1950
11123 Ven, dr. A.J. van de Het Oud-Archief der gemeente Doesburg Tweede stuk, Regestenlijst – Brievenlijst – Lijst van kaarten en teekeningen – index 1950
11124 Scherft, P. Het Nieuw-Archief der gemeente Doesburg Inleiding – Inventaris 1950
11125 Diverse schrijvers Beeldend beleg, tussen snoepje van de week en culturele dijkverzwaring Tien jaar Badhuis. Een kwestie van standpunt 1993
11126 Willemsen, G.A.J. e.a. Langs heg en steg naar de grote weg 400 jaar wegen en paden in Zevenaar 2000
11127 Willemsen, G.A.J. e.a. Langs heg en steg naar de grote weg 400 jaar wegen en paden in Wehl 2003
11128 Scheerder, J.H. De landmeter in Wehl anno 1735 Kadastrale kaarten van de gemeente Wehl. Ingemeten in 1735 door de landmeter J. Guionneau 1984
11129 Zoon van Bernard de Boer (A. Schrader [Appie]) Zoon van Bernard de Boer Het leven in Doesburg in de jaren 1935 tot 1955 en in de 2e Wereldoorlog 2013
11131 Muschart, R.T. Grafzerken en memoriesteenen in de Groote of St. Maartenskerk te Doesburg en in de St. Janskerk te Wageningen Grafzerken en memoriesteenen in de Groote of St. Maartenskerk te Doesburg Uit: Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging “Gelre”, deel XLI
11132 Jaarboek Achterhoek en Liemers 2012 Deel 36 2012
11133 Rooi, Cees-Jan de / Berendsen, Willem Boerderij- en veldnamen in Wehl en Nieuw-Wehl 2014
11134 Vlis, Ingrid van der Ondersteuning in voor- en tegenspoed 250 jaar Weduwenbeurs Doesburg 2009
11135 Hartjes, Cor Cocky Mijn jeugd in Doesburg 1947 – 1967 2014
11137 Diverse schrijvers Overzicht van Doesburg met als 1e hoofdstuk: Doesburgse vestingwerken zijn uniek cultuurhistorisch monument Met gedicht van Jan Vijn: fragment uit “Welkom in Doesburg” en tijdslijn Oplage 10 ex. 2011
11142 G.B. Janssen Van herders en hun kudde. Parochie Lobith Kopie
11149 Staring, Herman Robert Jacob Gordon, wetenschapper en nog veel meer De Doesburgse kinderjaren van een onbegrepen soldaat Een vertelling van de hand van Herman Staring uitgegeven door HetHuisDoesburg 2014
11150 Bakker, Peter Contre Escarpe Foto’s t.g.v. de opening van het IJsselkadeproject te Doesburg 2006
11152 Kadaster Aan de slag in de kadastrale archieven Een handleiding voor de particuliere onderzoeker 2014
11189 Gegevens betreffende de eertijds aan de kapel op het Huis Babberich verleende voorrechten Kopie 1941
11190 Nerée tot Babberich van Camphuysen, mr. M.F.F.A. de Camphuysen Kopie 1949
11193 Hellinga, Gerben Graddesz Hertogen van Gelre Middeleeuwse vorsten in woord en beeld, 1021 – 1581 2012
11215 Betsen, Leen den (red.) Niet te vergeten……Angerlo, Giesbeek en Lathum in de Tweede Wereldoorlog 2015
11278 Janssen, dr. G.B. De Lobithsche korenmolen 1989
11279 Janssen, dr. G.B. Het ontstaan en de groei van Spijk 1999
11280 Janssen, dr. G.B. De figuur Willem Arntz (1845-1901), letterlijk… in: Bijdragen en mededelingen Vereniging Gelre deel LXXVIII 1987 1987
11301 Besten, Leen den Gimborn / Pelikan. Een wereldspeler in Zevenaar 2015
11303 Roseboom-Boegman, mevr. Willie De wonderlijke reis Ongeveer 20 kinderen uit Doesburg gaan na de oorlog naar Denemarken om bij te komen. Plan “Redt de kinderen” of “Red Barnet” (1945-1946) 2015
11316 Bles, Cees Bles, een familiegeschiedenis 1687 – 2014 Een werkexemplaar toegevoegd aan dit nr. 2014
11319 Gubbels, M. en Jansen, C.J.H. (onder redactie van) Regio Rechtshistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem Rechtshistorische Reeks van het Gerard Noodt Instituut nr. 53 2010
11327 Speijdel, Ben Doesburg. Waaklichtjes op de Molenberg! 1829 Algemene Begraafplaats 2014 DO3-reeks Liemers 2016
11348 IJbema, Henk Ode aan de brug Van de schipbrug van toen tot de “Alexander Ver Huellbrug” van nu. Bij de afronding van het groot onderhoud aan de Doesburgse IJsselbrug 2016
11349 Streefkerk, C. en S. Faber. Ter recognitie. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Overdruk artikel R.C. Hol. 1987
11350 Team Levensboeken Doesburg Kleurrijke Verhalen Doesburgers vertellen….. TLD is onderdeel van Taalwerkplaats, deze is onderdeel van Buurtacademie Doesburg 2016
11360 Harrie Kemperman (Harman) Zwarftochte dur de Liemers, Bargh en Grensstreek 1997
11361 Gieterij Doesburg n.v. Smeedbaar gietijzer 1970
11371 Jans, E., Prooije, L. van, Mansvelt Beck, H., Hartger, C, Krosenbrink, H. Oude boerderijen in Achterhoek en Liemers 1983
11373 Bonte, O. en L. van der Linde. Angerlo 1811 – 2005 en toch onvergetelijk. 2004
11375 Stichting De Doesburgse Stadsmolen windmolens door de eeuwen heen in doesburg 2002
11376 Fermin, Bert en Groothedde, Michel Twee Ooipoorten in Doesburg Archeologische begeleiding van de rioolaanleg op het Mauritsveld te Doesburg Doesburgse Archeologische Publicaties nr. 2 2007
11377 Fermin, Bert en Groothedde, Michel Doesburg Diachroon Bewoningsgeschiedenis in de Korte Koepoortstraat te Doesburg van prehistorie tot heden. Doesburgse Archeologische Publicaties nr. 3 2008
11378 Fermin, Bert Prehistorische en middeleeuwse bewoningssporen rond boerderij Tricht in Beinum Resultaten van het proefsleuvenonderzoek Beinum-West fase 1 (Gemeente Doesburg) Doesburgse Archeologische Publicaties nr. 4 2008
11379 Lange, Heico de / Rhee, Hans (Bureaumedewerkers) Canon van de Nederlandse brug 2000 jaar brughistorie w.o. bruggen Doesburg en Westervoort 2016
11381 Bruijn, C.A. de / Reinders, H.R. / Dijkstra, H. (hoofdredactie) Nederlandse vestingen Fibulareeks nr. 3 1967
11407 Smit, Emile en Leen den Besten (Red.) Grenspassages / Grenzgänge Het Gelders-Kleefse grensgebied voor en na de grensregeling van 1816-1817 2017
11410 Kromhout, Bas Goede Hoop 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika 2017
11415 Diverse schrijvers Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereeniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting 1953 – IV – 4 1953 deel IV – 4 1953
11416 Diverse schrijvers Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereeniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting 1954 – V – 1 1954 deel V – 1 1954
11417 Diverse schrijvers Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereeniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting 1955 – V – 2 1955 deel V – 2 1955
11418 Diverse schrijvers Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting 1956 – V – 3 1956 deel V – 3 1956
11419 Diverse schrijvers Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting 1957 – V – 4 1957 deel V – 4 1957
11420 Diverse schrijvers Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting 1958 – VI – 1 1958 deel VI – 1 1958
11421 Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting Register op deel I, II, III, IV Register + Lijst van illustraties
11422 Archief tevens orgaan van de oudheidkundige vereniging De Graafschap en van de Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting Systematische index op het tijdschrift “Archief” over de jaren 1925 t/m 1970 Systematische index 1925 t/m 1970
11423 Bruins, A.W.A. Het Kleefs Kadaster 1731-1738 Een hoogtepunt van de vroege achttiende-eeuwse landmeetkunde 2001
11426 Archiefwerkgroep Stad en Ambt Doesburg Het oude Gasthuisboek van Doesburg 1437 – 1654 2017
11436 Berendsen, Willem Berendsen Boeren, tappers, zaakwaarnemers 2017
11441 Meischke, ir. R. Het huis Meipoortstraat 59 Gedeelte uit heet boek Monumenten
11442 Harms Overzicht der oorlogsgebeurtenissen in en om Doesburg en belevenissen in een kelder van een groep menschen 1945
11444 Walvaart, Ds. W.H. “Tot God wilt U begeven”. Prediking over Hosea 6:1 gehouden n.a.v. De Bevrijding van Doesburg op zondag 22-04-1945 1945
11446 Riewald, Edy De verschrikkelijke jaren 1940-1945 voor Doesburg en omgeving Herinneringen, dagboeken en gedichten 2018
11450 Felten, Simone Poste Restante uit het laatste kwart van de achttiende eeuw Weerspiegelingen van het dagelijks leven in nooit bezorgde brieven van en naar Doesburg 1777-1806 Scriptie 2008
11453 De familie Gordon Ode aan de Doesburgse grensverleggers 2018
11479 Willems, Cristel Het Doesburg van mijn moeder 2018