Riolering in Zevenaar

Waar het ging om dienstverlening van algemeen belang, vond men vanaf de laatste helft van de 19e eeuw, dat deze diende te worden uitgevoerd door de gemeentelijke overheid die toen de zogenaamde nutsbedrijven exploiteerden. Te denken valt hierbij onder andere aan gas-, drinkwater- en rioolvoorziening. Sinds 1923 was onder de Markt een beperkt rioolsysteem aanwezig om hoofdzakelijk hemelwater af te voeren. Echter met weinig succes, want tijdens hevige regenbuien kwam de Markt herhaaldelijk blank te staan. Dit toen bestaande riool op de Markt, beginnend bij het postkantoor, vervolgde zijn weg door de Weverstraat en in noordelijke richting een gedeelte Wittenburgstraat om vervolgens rechts afbuigend het water af te voeren naar de voormalige Stadsgracht. De totale lengte van dit afvoersysteem bedroeg 215 meter.

In de jaren 1929-1933 stelde het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RIZA) te Den Haag pogingen in het werk, de gemeente Zevenaar te bewegen een rioolstelsel aan te leggen voor het afvoeren van huishoudelijk en industrieel afvalwater met een daarbij behorende zuiveringsinstallatie. De gemeente zag af van de aanleg omdat de werklozenondersteuning al het geld opslokte.

Het zou tot 1950 duren eer de gemeente er toe overging haar verzuim uit de dertiger jaren goed te maken. In de raadsvergadering van 25 januari 1950 kwam het rioleringsplan weer voor het eerst sinds jaren aan de orde. Vanaf 1951 begon men in de straten van Zevenaar met de aanleg van de riolering. Het karwei nam enige jaren in beslag en op 26 mei 1955 kon aan de Engeveldweg de rioolwaterzuiveringsinstallatie officieel in gebruik worden genomen. De commissaris van de koningin Jhr. Dr. C. Quarles van Ufford opende toen een grote toevoersluis waardoor de zuiveringsinstallatie haar werk begon. Het rioolwater werd biologisch gereinigd alvorens het in de afvoersloot van het Polderdistrict De Lijmers kon worden geloosd. Voor de woonkern van Babberich werd een zuiveringsinstallatie nabij de Zwanenwaay gebouwd en hier vond de lozing van het gezuiverde water plaats via het waterbeheerssysteem Bevermeer van het polderdistrict.

De beide installaties waren ongeveer twintig jaar in gebruik en werden in 1979 en 1981 gesloopt. Het puin ging naar een ontgrondingsput aan de Lage Aalburgerweg in de gemeente Duiven. In het vervolg voerde de gemeente Zevenaar het rioolwater af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland gelegen op het bedrijventerrein Nieuwgraaf te Duiven. Deze installatie werd 2 september 1976 officieel in gebruik genomen. Het gezuiverde water wordt op de rivier de IJssel geloosd.

Riolering Zevenaar

Bronnen

  • Gemeentearchief Zevenaar
  • Vetter, Het uitgestelde rioleringsplan, in: Jaarboek Achterhoek en Liemers, deel 26, Staring Instituut (Doetinchem, 2003)